Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM OSÓB W ROKU 2017

2016-12-07 do 2016-12-28 // Oglądano: 1539 // Wstecz

1.NAZWA ORAZ ADRES ZLECENIODAWCY

Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

34-470 Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudskiego 2A

NIP 735263 88 11

 

2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który wykona zadanie polegające na przewozie osób na zawody sportowe i imprezy kulturalne w gminie Czarny Dunajec.

3.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

od 2 stycznia 2017 r. do 30 grudnia 2017r.

4. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 30 000 euro, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości. Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

5.OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

a)przewozy osób odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1137 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1907);

b)wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem;

c)wykonawca zapewnia pasażerom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny;

d)wykonawca w ramach przejazdu zapewni dwóch kierowców, jeśli wyjazd będzie tego wymagał;

e)w cenę ryczałtową przejazdu wliczone będą: koszty delegacji, wyżywienia, pracy kierowcy;

 

6.O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY :

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1907);

b) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie i posiadają aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

7.WYMOGI ODNOŚNIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

a)Pełna dyspozycyjność w trakcie organizowanej imprezy/zawodów

b)Autobus/autokar klasy III (za Dyrektywą 2001/85/WE), liczba miejsc siedzących dla pasażerów z przedziału od 41 do 55 lub więcej

c)Bus, liczba miejsc siedzących dla pasażerów z przedziału od 9 do 20 lub więcej

 

8.SZACUNKOWA (PRZEWIDYWANA) LICZBA KILOMETRÓW DOWOZÓW/ODWOZÓW NA IMPREZY SPORTOWE W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

a) Transport busem (do 20 miejsc siedzących) do 50 km – około 500 km

b) Transport busem (do 20 miejsc siedzących) od 50 km do 100 km – około 1200 km

c) Transport busem (do 20 miejsc siedzących) powyżej 100 km - około 3500 km

d)Transport autobusem/autokarem(od 41 do 55 miejsc siedzących) do 50 km - około 300 km

e)Transport autobusem/autokarem (od 41 do 55 miejsc siedzących) od 50 km do 100 km - około 3000 km

f)Transport autobusem/autokarem(od 41 do 55 miejsc siedzących) powyżej 100 km - około 4500 km

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w trakcie realizacji zamówienia: zmniejszenie lub zwiększenie kilometrów lub ilości przejazdów.

 

 

 

9.SKŁADANIE OFERT

1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie papierowej na druku stanowiącym załącznik nr 1 oraz dołączyć wypełnione załączniki nr 2 i 3.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

3.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.Ofertę należy składać najpóźniej do dnia 28 grudnia 2016r. do godz. 15.00 na adres:


Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec
34-470 Czarny Dunajec
ul. Jozefa Piłsudskiego 2a

tel. 18 26 571 79

 

Koperta powinna być zapieczętowana i zatytułowana według poniższego wzoru oraz złożona w biurze CKiP:
OFERTA NA USŁUGI TRANSPORTOWE 2017”

 

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

a)Wykonawca na formularzu oferty podaje cenę ryczałtową brutto za 1 km, w przypadku oferty dotyczącej dojazdu do 50 km Wykonawca podaje cenę ryczałtową brutto za 50 km.

b)Cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (koszty przejazdu do miejsc realizacji usługi na terenie gminy Czarny Dunajec, koszty postoju, koszty pracy kierowców, koszty ubezpieczenia, itp.)

c) Koszty dojazdu do granic terenu gminy Czarny Dunajec i wyjazdu, ponosi Zleceniobiorca.

 

11.WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami, których znaczenie (wagę) określa łączna cena brutto.

W razie dwóch lub więcej najkorzystniejszej takich samych ofert cenowych, Zleceniodawcamoże przeprowadzić dodatkowe zapytanie ofertowe pomiędzy zainteresowanymi oferentami. Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia dodatkowego zapytania.

Ocena będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

 

12.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec (www.czarny-dunajec.pl) oraz na stronie Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec (www.ckip.org).
Ponadto po wybraniu najkorzystniejszej oferty, wybrany wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.


doczałączniki
Dodano: 2016-12-07 07:37:21Pobrano: 566 // 0.08 MB