Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenie na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

2016-12-22 do 2017-01-12 // Oglądano: 1387 // Wstecz
Zarząd Województwa Małopolskiego
na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353).
informuje
o przystąpieniu do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w/w projektu uchwały.

Przedmiotem uchwały jest wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie jakości paliw oraz parametrów technicznych, rozwiązań technicznych i parametrów emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, mające obowiązywać na obszarze województwa małopolskiego za wyjątkiem Gminy Miejskiej Kraków.

Projekt ww. dokumentu jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz na stronie internetowej www.powietrze.małopolska.pl/antysmoqowa. a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, pok. 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu kierować można w terminie do 5 stycznia 2017 r. elektronicznie na adres e-mail: powietrze@umwm. pl. (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym), pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM (adres jak wyżej) w godz. 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.