Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.7.2011. Informacja do publicznej wiadomości. Postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Poszerzenie istniejącej eksploatacji borowiny i torfu w obrębie tej samej działki o nr

2017-01-11 do 2017-02-10 // Oglądano: 1568 // Wstecz

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Działając na podstawie art. 79 ust. 1, w związku z art. 33, 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), zwanej dalej „uooś”, informuję, iż w dniu 12.12.2011 r. zostało wszczęte postępowanie wsprawie owydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poszerzenie istniejącej eksploatacji borowiny i torfu w obrębie tej samej działki o nr ewidencyjnym 5090/486 położonej w miejscowości Piekielnik”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 uooś organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Czarny Dunajec. Postanowieniem z dnia 20.01.2012 r., znak: OŚ.6220.7.2011 tut. organ stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 21.06.2016 r. inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 uooś w sprawie uzyskano również wymagane stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (postanowienie z dnia 27.12.2016 r. (data wpływu: 03.01.2017 r.), znak: OO.4242.64.2014.ASł.MSk).

W przedmiotowej sprawie każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się zniezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w Referacie Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, tj. do dnia 10.02.2017 r. (wywieszono w dniu: 11.01.2017 r.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarny Dunajec. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Ochrony Środowiska

mgr Magdalena Jarosz