Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 4 /2017 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące d

2017-01-10 do 2017-03-31 // Oglądano: 1885 // Wstecz

Na podstawie art.11, art.13, art.14, art.15, art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1817) oraz Uchwały XX/205/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia z dnia 29 listopada 2016 roku ze zm., w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 

 

 

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert Nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych

związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2017r. w zakresie kultury pod nazwą :

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa

narodowego”,

 

którego regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

 

§ 2.

Ostateczny termin składania ofert ustala sięna dzień 3 luty2017 r.

 

§ 3.

Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie

Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podjęcia.


 

ZAŁ.Nr1 do Zarządzenia Nr 4/2017

Wójta Gminy Czarny Dunajec

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych

Gminy Czarny Dunajec w 2017 roku przez organizacje

pozarządowe oraz inne podmioty

prowadzące działalność pożytku publicznego

OTWARTY KONKURS OFERT

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ), oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1817 )

Ogłasza się otwarty konkurs ofert Nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2017 roku:

związanych z realizacją zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą:

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa

narodowego”,

 

REGULAMIN

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2017 roku

 

Przedmiotem konkursu są następujące zadania:

1. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1) krzewienie kultury i umiłowania do własnych tradycji poprzez prowadzenie zespołów

regionalnych, nauki śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach ludowych, promocję

regionu poprzez prezentacje folkloru na imprezach gminnych oraz poza gminnych oraz

prowadzenie orkiestry dętej.

2) organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy Czarny Dunajec,

3) organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu dziedzictwa narodowego,

4) uczestniczenie w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach kulturalnych.

I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

 

1.oferenci wymienieni wart. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego iowolontariacie, jeśli ich cele statutowe są zgodne z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie.

2. Dotacja może być przyznana jedynie na sfinansowanie zadania z zakresu działalności statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.

.

II. Wysokość kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zadania w ramach wyłonionych w konkursieofert w 2017r. wynosi:

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 230.000,00 zł (dwieście trzydzieści tysięcy złotych)

 

III. Wymagane warunki przyznania dotacji.

 

Złożenie oferty realizacji zadania na formularzu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U.Z 2016 r., poz.1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 

1)Dodatkowo do oferty należy załączyć:

a) umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania we wniosku
partnera

b) oświadczenie o braku zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.

c) Kopia umowy lub statutu spółki -w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

IV. Kryteria brane pod uwagę przy wyborze ofert:

  1. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 

1) formalne:

 

Lp.

Kryteria oceny formalnej

1.

Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu oprzeprowadzeniu Otwartego Konkursu Ofert?

2.

Czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru?

3.

Czy zadanie mieści się w celach statutowych organizacji?

4.

Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu?

5.

Czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot?

6.

Czy do oferty dołączone są właściwe załączniki?

 

2) merytoryczne:

Lp.

Kryteria oceny merytorycznej

1.

możliwość realizacji zadania przez oferenta,

2.

koszt realizacji planowanego zadania:

- budżet zadania (rzetelność przedłożonego kosztorysu, zasadność wydatkowania
środków, oszczędność i realność kalkulacji kosztów oraz czy procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niż: 90 %)

- zamiar odpłatnego/nieodpłatnego wykonywania zadania,

3.

proponowana jakość wykonania zadania, szczególnie przy uwzględnieniu kwalifikacji kadry, bazy lokalowej i materialnej oraz dotychczasowych doświadczeń oferenta przy realizacji zadań podobnego typu,

4.

uwzględnienie planowanego przez oferenta wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków,

5.

uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które wlatach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność iterminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

Komisja Konkursowa przedstawia zaopiniowane projekty wraz z propozycją dotacji Wójtowi Gminy, który wyda zarządzenie dotyczącą przyznania dotacji i ustalenia jej wysokości .

Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowanie żadnej z ofert.

Od rozstrzygnięcia konkursu w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

V. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych programów określają przepisy :

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1817 ze zmianami) - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.)

1)Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec kwalifikując oferty do otrzymania dotacji.

2)Decyzja o wyborze ofert zostanie podjęta przez Wójta Gminy Czarny Dunajec po zapoznaniu się z propozycjami Komisji Konkursowej.

3)Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie powierzania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji

4)Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy oferentów uprawnionych, których oferty będą wyłonione w drodze w/w konkursu. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowaw ogłoszeniu konkursowym.

5)Dopuszcza się możliwość realizacji jednego zadania ogłoszonego w konkursie przez kilka podmiotów.

6)Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, w niej wnioskowanych.

7)W przypadku otrzymania innej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia korekty harmonogramu i kosztorysu projektu.

8)Po rozstrzygnięciu konkursu ofert nastąpi podpisanie umowy o wykonanie zadania publicznego pomiędzy Gminą Czarny Dunajec a oferentem.

9)Dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma w sprawie ww. uchybienia. W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych oferta nie będzie rozpatrywana.

10)Wójt Gminy Czarny Dunajec może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta.

11)Wójt Gminy Czarny Dunajec odmówi podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie, gdy w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej Oferenta okaże się, że wcześniej przyznana dotacja została wydana lub rozliczona nieprawidłowo.

12)Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 01.01.2017 r., a kończyć się będą nie później niż 31.12.2017 r.

13)Koszty związane z realizacją zadania poniesione przed podpisaniem umowy nie mogą być rozliczane ze środków dotacji.

VI. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U.Z 2016 r., poz.1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

1)Wzór oferty, umowy i sprawozdania można pobrać ze strony internetowej : http://www.ckip.org

 

2) Oferenci mają obowiązek zapoznać się z załącznikami do niniejszego Regulaminu (ramowy wzór oferty, wzór umowy, ramowy wzór sprawozdania).

3)Oferty należy składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec albo w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec lub pocztą w nieprzekraczalnym terminiedo 03.02.2017 r. (adres do korespondencji: Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec , 34-470 Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2A)

 

Decyduje data wpływu oferty potwierdzona pieczęcią wpływu a nie data stempla pocztowego.

VII.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 60-ciu dni od dnia zakończenia składania ofert po uprzednim powołaniu Komisji Konkursowej do oceny wniosków.

VIII. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.czarny-dunajec.pl a także w siedzibie Centrum Kultury i Promocji (adres do korespondencji: Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2A, budynek Remizy OSP) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, ul. Piłsudskiego 2.

IX. Postanowienia końcowe.

  1. W trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po jego realizacji pracownicy Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec mają prawo do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności.
  2. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.
  3. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

X. Informacja statystyczna

W 2016 roku Gmina Czarny Dunajec przeznaczyła kwotę ogółem. 230.000,00 zł na wsparcie zadań będących przedmiotem edycji powyższego konkursu. Dofinansowanie uzyskało 17 zadań, realizowanych przez organizacje pozarządowe.

 

 

 

 

 


docZałącznik nr 1 do regulaminy otwatrego konkursu ofert 2017
Dodano: 2017-01-10 10:15:18Pobrano: 402 // 0.16 MB
docZałącznik nr 2 do regulaminu otwatrego konkursu ofert 2017
Dodano: 2017-01-10 10:15:19Pobrano: 397 // 0.09 MB
docZałącznik nr 3 do regulaminu otwatrego konkursu ofert 2017
Dodano: 2017-01-10 10:15:20Pobrano: 381 // 0.17 MB