Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania filmu animowanego o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu pn. Torfowiska wysokie – Europejski unikat pogranicza polsko – słowackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2

2017-04-05 do 2017-05-05 // Oglądano: 2320 // Wstecz

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Czarny Dunajec, 05.04.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Czarny Dunajec zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania filmu animowanego o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu pn. "Torfowiska wysokie – Europejski unikat pogranicza polsko – słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

1.Zamawiający:

Gmina Czarny Dunajec

z siedzibą: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu

ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

tel. 182613512

e-mail: gmina@czarny-dunajec.pl

NIP: 7352843273, REGON 491892162

2. Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa realizacja ok. 5 minutowego animowanego filmu edukacyjnego o torfowiskach (tj. powstawanie, występująca flora i fauna na obszarze torfowisk lub bezpośredniej lokalizacji) ukierunkowanego głównie na dzieci dla projektu pt. „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Specyfikacja filmu animowanego:

1. Opis funkcjonalny:

a) Rodzaj filmu – Kolorowy film animowany kierowany głównie do dzieci w przedziale wiekowym 7 – 12 lat (należy unikać w przekazie treści do czytania)

b) Słowa przewodnie dla tworzenia animacji: „Torfowiska”, „Cietrzew”, „Rosiczka”

c) Zamawiający oczekuje od wykonawcy stworzenia, miłych w odbiorze i przyjaznych dla dzieci postaci animowanych, które w umiejętny sposób wprowadzą widzów w świat przyrody o wskazanej tematyce

d) Animacja ma uwzględniać scenki humorystyczne, które stworzą wspólną całość logiczną

e) Animacja bez podkładów obrazów rzeczywistych – całość animacji ma przyjąć formę rysunkową

f) Obraz – minimum 2 D. Zamawiający dopuszcza łączenie animacji 2D i 3D

g) Rozdzielczość dostarczonego materiału – minimum Full HD (1920x1080)

h) „Klatkarz” (ilość klatek na sekundę) – minimum 25

i) Animacja z dużą ilością ruchu ( Zamawiający nie dopuszcza możliwości wstawiania nieruchomych plansz)

j) Przykładowe animacje oddające oczekiwania wizualne Zamawiającego

https://www.youtube.com/watch?v=fka5zKYWzcw https://www.youtube.com/watch?v=qVwAni6BFuI&list=PLWduEF1R_tVYCikTS9pSWwd3UtfmotVvr&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=EWw_KiAlAsc

k) Długość – Minimum ok. 5 minut (ok. 300 sekund) – Czas ten zawiera ewentualne napisy początkowe oraz końcowe których maksymalny czas łącznie nie może przekraczać 12 sek.

l) Udźwiękowienie – materiał musi być udźwiękowiony. Wytyczne szczegółowe zostaną ustalone z Zamawiającym. W sytuacji użycia lektora ścieżka dźwiękowa powinna być w 2 wersjach językowych tj. j. polski i j. słowacki

2. Zobowiązania Wykonawcy:

a) Przygotowanie scenariusza (akceptacja Zamawiającego, mile widziane nowatorskie rozwiązania)

b) Na etapie przygotowywania scenariusza minimum 2 wizyty w siedzibie zamawiającego oraz po min. 1 wizycie na pozostałych etapach realizacyjnych w siedzibie zamawiającego

b) Przedstawienie harmonogramu działań

c) Przygotowanie autorskiej animacji na zadany temat (zgodnej ze scenariuszem) - akceptacja Zamawiającego dla przedstawianego projektu przed ostateczną produkcją

d) Nieodpłatne przekazanie praw autorskich i majątkowych do filmu

3. Czas realizacji:

Planowany termin podpisania umowy – czerwiec 2017 r.

Przygotowanie scenariusza – lipiec – sierpień 2017 r.

Przygotowanie animacji – wrzesień 2017 r. – luty 2018 r.

Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia wsparcia merytorycznego w zakresie tematyki objętej zamówieniem tj. torfowiska.

Całość zamówienia wraz z wszelkimi prawami autorskimi przechodzi na własność Zamawiającego po przekazaniu dzieła potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym.

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do filmu obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła, jego części albo fragmentów, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, wprowadzania do pamięci komputera z możliwością upubliczniania w sieci WWW (Internet) w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie dzieła przez każdego z użytkowników sieci publicznej,

b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. Internet); przy czym rozpowszechnienie dzieła, jego części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji niezależnie od sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (np.: prezentacji multimedialnej, projekcji).

3. Cel zapytania:

Celem udzielenia zamówienia jest wyłonienie osoby/podmiotu, który zrealizuje ok. 5 minutowy animowany film edukacyjny o powstawaniu torfowisk dla projektu pt. „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza”, realizowanego przez Gminę Czarny Dunajec (Partner Wiodący) we współpracy z Muzeum Orawskim w Dolnym Kubinie.

4. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia 28-02-2018 roku z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu zakończenia projektu ze względu na nieprzewidziane okoliczności realizacyjne.

 

5. Warunki zamówienia:

Na podstawie umowy z osobą lub podmiotem zewnętrznym po przeprowadzeniu stosownej analizy rynku i wyborze.

6. Płatność:

1. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury/rachunku

2. Płatność: na podstawie faktury/rachunku przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni.

Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za przedmiot umowy po wcześniejszym przedstawieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego

7. Sposób przygotowania oferty:

a)Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

b) Cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto należy podać w walucie PLN.

c)Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

d)Oferta powinna być podpisana, posiadać datę sporządzenia oraz dane Oferenta. W przypadku podpisywania oferty przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania ofert.

 

8. Kryterium oceny i sposób przyznawania punktacji:

Oferent dołączy do oferty próbkę animacji o długości min. 15 sekund w formacie pliku MP4 lub AVI, na nośniku: pamięć USB typu pendrive lub CD/DVD

Próbka animacji powinna odpowiadać specyfikacji przedmiotu zamówienia, tematyce filmu edukacyjnego oraz adresatom, dla których film powstanie. Próbka musi zawierać wszystkie elementy, pozwalające Zamawiającemu dokonać oceny, zgodnie z opisanym Kryterium oceny ofert. W przypadku braku w ofercie animacji lub w przypadku braku możliwości odczytania próbki zrealizowanej animacji przez Zamawiającego, w sytuacji gdy Wykonawca dostarczy uszkodzony plik lub nośnik, Zamawiający odrzuci ofertę.

 

Kryteria oceny:

1) cena – 70

2) próbka animacji – 30

 

Ad. 1)

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

 

cena oferty najniżej skalkulowanej

liczba punktów oferty ocenianej = ------------------------------------------- x 70

cena oferty ocenianej

 

Ad. 2)

W kryterium „Próbka animacji”, oferta może otrzymać maksymalnie 30 punktów w ramach 5 podkryteriów. Najwięcej punktów otrzyma ta oferta, której próbka będzie w największym stopniu dostosowane do tematyki animacji, będzie najpełniej realizować potrzeby Zamawiającego, a także będzie najbardziej atrakcyjna wizualnie i emocjonalnie dla odbiorców, którym dedykowany jest film. Najmniej punktów otrzyma oferta, której próbka będzie w nikłym stopniu dostosowana do tematu animacji i potrzeb Zamawiającego.

 

1) Podkryterium „Zgodność z tematyką filmu”:

Oferta w ramach tego podkryterium może uzyskać od 0 do 10 punktów.

Im próbka będzie bardziej zgodna z „Przedmiotem zamówienia”, tym większą ilość punktów może otrzymać oferta.

0 punktów otrzyma oferta, w której koncepcja realizacji animacji nie będzie nawiązywała do poruszanej tematyki.


2) Podkryterium „Czytelność obrazu”:

Oferta w ramach tego podkryterium może uzyskać od 0 do 3 punktów.

Im czytelność obrazu będzie większa, tym większą ilość punktów może otrzymać oferta.

0 punktów otrzyma oferta, w której obraz będzie nieczytelny.


3) Podkryterium „Zrozumiałość przekazu dla odbiorcy treści”:

Oferta w ramach tego podkryterium może uzyskać od 0 do 4 punktów.

Im próbka będzie zawierała bardziej zrozumiały dla odbiorcy treści przekaz, tym większą ilość punktów może otrzymać oferta.

0 punktów otrzyma oferta, w której przekaz będzie niezrozumiały dla odbiorcy treści.

 

4) Podkryterium „Profesjonalizm pod względem technicznym i merytorycznym”:

Oferta w ramach tego podkryterium może uzyskać od 0 do 10 punktów.

Im próbka będzie charakteryzowała się większym profesjonalizmem pod względem technicznym i merytorycznym, tym większą ilość punktów może otrzymać oferta.

0 punktów otrzyma oferta, której próbka nie będzie profesjonalna pod względem technicznym i merytorycznym.

 

5) Podkryterium „Dynamika prezentacji - dostosowanie do krótkiego przekazu multimedialnego”:

Oferta w ramach tego podkryterium może uzyskać od 0 do 3 punktów.

Im próbka będzie charakteryzowała się wyższą dynamiką prezentacji dostosowaną do krótkiego przekazu multimedialnego , tym większą ilość punktów może otrzymać oferta.

0 punktów otrzyma oferta, w której próbka będzie charakteryzowała się brakiem dynamiki prezentacji.

9. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 05.05.2017 r. do godz. 15.30 (godziny pracy Urzędu 7.30 -15.30)

10. Miejsce i sposób składania ofert:

a)Osobiście w siedzibie, pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu,

ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec. Decyduje data wpływu oferty.

11. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Inspektor Biura Rozwoju Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu Jacek Piotrowski tel. 182613513 e-mail:jpiotrowski@czarny-dunajec.pl oraz Podinspektor Barbara Chramiec tel. 182613513 bchramiec@czarny-dunajec.pl

12. Inne informacje:

Zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stąd Oferentowi nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego, w przypadku unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta pod warunkiem akceptacji jej wszystkich postanowień przez Oferenta. Niniejsze zapytanie nie jest również ofertą handlową o której mowa w kodeksie cywilnym czy też w innych przepisach właściwych.

Załączniki:

1.Formularz ofertowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020


 


pdfFormularz ofertowy
Dodano: 2017-04-05 12:54:47Pobrano: 629 // 0.93 MB