Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na menagera projektu - Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec

2017-04-25 do 2017-05-05 // Oglądano: 1517 // Wstecz

NR SPRAWY R.041.3.2016

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

o wartości nieprzekraczającej 50.000 zł netto

Niniejsze zaproszenie nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Zamawiający:

Gmina Czarny Dunajec z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, zaprasza do składania ofert na realizację usługi zarządzania projektem pn: Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec objętego współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) przygotowanie propozycji w zakresie podziału projektu na poszczególne kontrakty oraz oszacowanie wartości zamówienia celem ustalenia odpowiedniego trybu wyboru wykonawców w oparciu o ustawę Prawo ZamówieńPublicznych, wraz z oświadczeniem o zgodności takiego podziału z ustawą Prawo Zamówień Publicznych dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec (forma elektroniczna)

b) doradztwo w zakresie określenia warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz kryteriów selekcji w sposób nienaruszający zasady równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji, a jednocześnie pozwalający na wyłonienie kręgu wykonawców dających gwarancję prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;

c) analizę złożonych ofert pod kątem spełnienia wymagań technicznych w przypadku wątpliwości (forma elektroniczna);

d) przygotowywanie propozycji wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w toku postępowań przetargowych w części technicznej dotyczącej przedmiotu zamówienia (forma elektroniczna);

e) rozstrzyganie w porozumieniu z Zamawiającym wątpliwości powstałych w toku wykonywania przedmiotu zamówienia;

f) uczestnictwo w pracach komisji przeatrgowej jako ekspert (w przypadku wątpliwości w zakresie wyboru ofert);

g) udział w twrzeniu i modyfikacjach zakresu finansowego projektu, w tym monażach finansowych oraz procedurze zaliczek i rozliczeń projektu;

h) przygotowanie raportów wymaganych przez Instytucję Zarządzającą;

i)kontakt z Instytucją Zarządzającą;

j)uczestniczenie w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji (śrdnio 1 raz na miesiąc w trakcie rzeczowej realizacji prac);

k) kontrola finansowa zgodności realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

l)kontrola opisywania wszelkich dokumentów zgodnie z wymogami Urzędu Marszałkowskiego (forma elektroniczna);

m) weryfikacja protokołów odbioru częściowego i końcowego w tym przygotowanie wzorów umów, warunków realizacji

n) przygotowanie wniosków rozliczających projekt.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania następujących zasad i procedur:

1)Utrzymanie stałego kontaktu z Zamawiającym w postaci pisemnej – listownie, faksem, e-mailem
i bezpośredniego oraz telefonicznego przy czym wiążące ustalenia z tych kontaktów muszą być potwierdzone w postaci protokołu albo notatki podpisanej przez obydwie strony.

2)Przekazywanie Zamawiającemu wszelkich uwag, wyjaśnień, uzgodnień w postaci pisemnej – listownie, faksem, e-mailem przez osoby wskazane do realizacji usługi.

3)Zachowanie przez cały okres trwania umowy bezwzględnej niezależności i nie podejmowanie jakichkolwiek czynności mających związek z zakresem obowiązków wykonawcy a mogących wywołać podejrzenie o brak bezstronności.

4)Nieudzielanie jakichkolwiek informacji dotyczących Projektu osobom trzecim niezaangażowanym formalnie w jego realizację, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego co do treści i formy informacji, które mają zostać udzielone.

3.Zamawiający wymagać będzie, aby Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową w tym z wnioskiem aplikacyjnym, złożonym przez Zamawiającego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez IZ RPO WM na lata 2014-2020, po wyborze najkorzystniejszej oferty.

4.Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, płatnym przelewem
w terminie do 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku do siedziby zamawiającego. Dopuszcza się fakturowanie częściowe z podziałem na okresy półroczne wg postępu zakresu rzeczowego.

5.Wspólny Słownik Zamówień:

-kod CPV 79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

-kod CPV 79421100-2 Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

-kod CPV 79420000-4 Usługi związane z zarządzaniem

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu wg aktualnych zapisów wniosku o dofinansowanie to 15.10.2018 r. Termin ten może ulec zmianie, lecz przesunięcia nie powinny przekroczyć 30.06.2019 r.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postepowaniu.

2. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu jakie musi spełnić Wykonawca:

1)Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

- wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Projektu lub innej o charakterze kierowniczym i/lub nadzorczym nad realizacją zakończonego projektu dofinansowanych ze środków zewnętrznych o wartości co najmniej 2 mln zł netto dla dowolnego beneficjenta

- opracował dla min. jednego postępowania przetargowego kompletną dokumentację przetargową na zadanie o wartości co najmniej 2 mln zł zakończone skutecznym wyborem Wykonawcy

3.W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt. 2.1) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Do wykazu winno zostać dołączone poświadczenie/poświadczenia ich należytego wykonania.

4.W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt. 2.2) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych certyfikatów, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

5.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. III, Wykonawca winien przedłożyć:

1.Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

2.Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dowodami dokumentującymi, że w/w usługi zostały wykonane należycie – załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.

3.Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych certyfikatów, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności – załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.

4.Dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie (np. Referencje/ Poświadczenia / Protokoły odbioru / Umowy /Faktury / Rachunki, i inne).

Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, będzie zobowiązany do udokumentowania posiadanego wykształcenia i doświadczenia osób biorących udział z realizacji zamówienia.

V.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej procedury Zamawiający i Wykonawcy przekazują:

a) pisemnie na adres: Gmina Czarny Dunajec z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

b) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: jpiotrowski@czarny-dunajec.pl (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane drogą elektroniczną winny być w formie skanudokumentu).

2.W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.Osobą upoważnioną do kontaktu ws. zapytania jest Pan Jacek Piotrowski
e-mail: jpiotrowski@czarny-dunajec.pl

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2.Do formularza oferty należy załączyć dokumenty wymienione w pkt. IV zapytania ofertowego.

3.Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

4.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5.Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.

6.Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym złącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

7.Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.

8.Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:

1)w toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

2)w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę należy złożyć:

1)w siedzibie Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec - dziennik podawczy, osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego bądź posłańca lub

2)przesłać drogą elektroniczną w formie jednolitego skanu na adres jpiotrowski@czarny-dunajec.pl podpisany skan oferty i załączników wskazanych w punkcie IV niniejszego zaproszenia.

2.Termin składania ofert upływa w dniu 5 maja 2017 r. o godzinie 15:00.

3.Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć jej dostarczenie Zamawiającemu do wyżej wskazanego miejsca lub na serwer Zamawiającego przed upływem tego terminu.

4.Oferta składana w sposób określony w punkcie VII.1.1) winna zostać złożona w kopercie oznaczonej: adresem Wykonawcy, nazwą Zamawiającego, tytułem - Oferta na świadczenie usługi dla projektu pn.: Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec i adnotacją: Nie otwierać przed 5 maja 2017 r. o godzinie 15:00.

5.O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Wykonawcy zostaną powiadomienie-mailem.

6.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia na podstawie własnych kalkulacji i szacunków oraz najlepszej wiedzy specjalistycznej,

2. Podana w formularzu ofertowym cena jest ostateczną i nie podlega podwyższeniu/waloryzacji w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.

3.Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym (zał. Nr 1 do Zaproszenia) w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Oferty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych i merytorycznych stawianych w niniejszym zapytaniu.

2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania cenowego.

3. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryteriami: Cena: 100%

Ilość punktów uzyskanych za kryterium cena będzie wyliczana na podstawie poniższego wzoru:


Ocena ofert dokonana zostanie w oparciu o wzór:

Najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert

C = -------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt

Cena ofertowa badanej oferty

 

Cena brutto musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

Maksymalna ilość punktów otrzymana w kryterium Cena wynosi 100 pkt, co stanowi 100% kryterium oceny.

4. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta spełniająca wymagania Zamawiającego, która uzyska największą liczbę punktów.

X.INNE POSTAWNOWIENIA

1). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia lub do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

2). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.


Zatwierdzam, 25 kwietnia 2017 r.

Załączniki:

1.Formularz ofertowy

2.Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

3.Wykaz wykonanych usług

4.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.


pdfZałączniki do zaproszenia 4.3.2 Czarny Dunajec
Dodano: 2017-04-25 13:42:55Pobrano: 761 // 0.51 MB