Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.16.2016. Informacja do publicznej wiadomości - postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy budynku rozbioru i przetwórstwa drobiu stanowiącego powiększenie działalności istniejącego zakładu PPHU BIELA

2017-05-17 do 2017-06-07 // Oglądano: 1497 // Wstecz

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Działając na podstawie art. 79 ust. 1, w związku z art. 33, 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), zwanej dalej „uooś”, informuję, w dniu 17.08.2016 r. zostało wszczęte postępowanie wsprawie owydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku rozbioru i przetwórstwa drobiu, stanowiącego powiększenie działalności istniejącego zakładu ubojni zwierząt rzeźnych, jako dobudowa do istniejącego budynku zakładu „PPHU BIELA” na działkach nr 1352/5 i 1352/7 obr. Stare Bystre, jedn. ewid. Czarny Dunajec wraz z infrastrukturą techniczną”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 uooś organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Czarny Dunajec. Postanowieniem z dnia 12.10.2016 r., znak: OŚ.6220.16.2016 tut. organ stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 23.12.2016 r. inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 uooś w sprawie uzyskano również wymagane stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (postanowienie z dnia 08.05.2017 r., znak: OO.4242.6.2017.JS) oraz zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 uoośstanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu (opinia z dnia 27.01.2017 r., znak: PSSE.NNZ.420-39-1/17).

 

W przedmiotowej sprawie każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się zniezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w Referacie Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, tj. do dnia 07.06.2017 r. (wywieszono w dniu: 17.05.2017 r.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarny Dunajec. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Ochrony Środowiska

mgr Magdalena Jarosz