Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec, w zakresie problematyki związanej z zagospodarowaniem Obszaru Ochrony...

2017-06-19 do 2017-07-14 // Oglądano: 1649 // Wstecz

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC

 

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec, wzakresie problematyki związanej z zagospodarowaniem Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Czarny Dunajec.

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) – zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarny Dunajec uchwały NrXXII/228/2017 zdnia 25 stycznia 2017r. w sprawieprzystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec, wzakresie problematyki związanej z zagospodarowaniem Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Czarny Dunajec.

 

Zakres obszarowy zmiany studium zamyka się w granicach sołectw Czarny Dunajec i Piekielnik. Zakres merytoryczny zmiany studium obejmuje problematykę związaną z ustaleniem warunków zagospodarowania terenów w granicach stref ochronnych „A”, „B” i„C” ochrony uzdrowiskowej, określonych w Statucie Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Czarny Dunajec, przyjętym uchwałą Nr XVIII/178/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 września 2016r.(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 5834).

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.

 

Wnioski należy składać wterminie do dnia 14.07.2017 r.,

-na piśmie: Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec lub

-w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu, na adres mailowy: gmina@czarny-dunajec.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Czarny Dunajec.

 

 

 

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec