Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.7.2017. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środpowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr

2017-06-29 do 2017-07-29 // Oglądano: 2344 // Wstecz

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 i art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z2016 r., poz. 23, z późn. zm.) – zwanej dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3października 2008 r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2016 r., poz. 353, z późn. zm.) – zwanej dalej „uooś”, z a w i a d a m i a, że w dniu 26.05.2017 r., na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 uooś, zostało wszczęte postępowanie wsprawie z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ – działającego przez Pełnomocnika – Pana Pawła Polaczek, owydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1652K Ciche – Dzianisz (budowa chodnika) w miejscowości Ciche”.

Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie drogi powiatowej na dwóch odcinkach, tj. od km 1+124,15 – 2+450,30 oraz od km 2+430,40 – 3+639,65, a swym zasięgiem obejmie następujące działki ewid. nr: 17969/1, 18107/210, 17946/1, 18120, 17946/1, 17929/2, 12933/17, 12933/13, 12933/12, 12941/5, 12941/6, 12940/4, 12933/10, 12941/3, 12941/4, 12940/3, 12940/1, 12941/1, 12888, 12590/5, 17937/3, 12590/7, 12590/8, 12590/9, 12590/10, 18107/209, 12590/6, 12487/1, 12470/3, 12462/2, 18431, 12457/3, 12456/3, 12391/2, 12389/1, 18566, 12382/1, 12305/1, 11430/1, 11433/1, 11434, 11444/8, 11444/7, 11444/6, 11452/5, 11452/4, 19974, 11464/1, 11464/2, 11515/2, 11515/1, 11513, 11518/7, 11518/6, 11518/5, 11521/1, 11527/1, 11535/4, 11535/5, 11538/1, 11545/1, 18201, 11591/1, 11597/1, 11598/5, 18207, 11598/3, 11599/3, 11599/5, 11615/1, 10931/4, 17965/3, 10870/14, 10870/13, 10870/12, 10873/14, 10873/13, 10873/12, 10873/11, 10775/1, 10776/2, 10737/1, 10735/3, 20033, 10727/3, 18196, 10702/7, 10675/4, 10675/3, 10678/1, 10592, 10591/1, 10679/4, 10679/5, 10679/6, 10683/1, 10689/3, 10689/4, 10689/5, 10692/3, 10692/4, 10697/3, 10697/4, 10731/2, 10731/1, 10729/4, 10729/6, 10729/7, 10733/1, 10734/3, 10884/4, 10884/5, 10882/7, 10873/17, 10873/16, 10878/1, 10876/3, 10873/8, 10873/9, 10873/10, 10870/15, 10870/16, 10870/20, 10870/24, 10870/25, 17965/2, 10840/3, 18210, 11613/4, 18211, 11600/2, 11600/3, 20022, 11590/3, 11590/4, 18212, 11546/3, 11536/4, 11536/5, 11536/6, 11523/1, 11510/1, 11486/1, 11486/2, 11463/3, 11463/4, 11455/4, 11455/5, 11455/9, 11455/8, 11455/7, 11442/6, 11442/7, 11442/8, 11442/9, 11437/1, 11429/1, 11428/1, 18120, 12306/5, 12380/3, 12379/4, 12394/1, 12454/1, 12463/1, 12469/1, 12479/1, 12477/1, 17930/1, 12493/19, 12493/20, 12492/2, 12492/3, 12590/1, 12590/2, 12589/4, 12589/3 (km 1+124,15 – 2+450,30) oraz 12941/1, 12940/1, 12941/3, 12941/4, 12940/3, 12941/5, 12941/6, 12940/4, 12933/10, 12933/12, 12933/13, 12933/17, 17929/2, 12933/18, 12933/7, 12979/1, 12984/2, 12984/3, 13046/6, 13046/4, 13051, 13056/1, 17927, 13066, 18573, 13065/1, 13065/2, 13197/35, 13197/39, 13197/41, 13197/38, 13200/1, 13200/3, 13200/4, 13247/1, 18208, 17929/1, 13248, 13303/2, 13303/1, 13305/1, 13304/2, 13304/1, 13395, 13396/1, 18107/210, 13601/1, 13592/4, 13592/5, 13551/1, 13546/1, 13540/1, 13540/2, 14180/1, 17919/1, 18443, 14169/2, 18444, 14165/1, 18131, 14166/2, 18445, 14156/1, 17921/1, 14107/8, 14107/6, 14107/7, 14107/9, 14107/10, 14105, 18446, 14087, 18447, 14085/1, 14082/1, 18448, 17910/1, 18449, 17912/2,14084/3, 16078, 18632, 14077, 14045/1, 14038/1, 14038/2, 18132, 17909, 14032, 14027/2, 14077/5, 14001, 14002/1, 14002/4, 14002/5, 13997/1, 13994/2, 13994/1, 17890/1, 17897, 13993, 15436/1, 15436/2, 15437/1, 15437/2, 15439, 18451, 15440, 15424/1, 15424/2, 15416/1, 18133, 15382/1, 15381/5, 15376/3, 15375/3, 17881, 17900/1, 17883/1, 15368/1, 15385/1, 15383, 15414, 15415/1, 17991/1, 15412/2, 15412/1, 15411/1, 15410/2, 15444/2, 15442/10, 15442/9, 17899/1, 13989/7, 13992/2, 13992/1, 14006/19, 14006/18, 14006/17, 14006/16, 14006/15, 14006/14, 14006/13, 14025, 14033/6, 14033/4, 14033/3, 14033/2, 14033/1, 17908/2, 14035/1, 14046/4, 14046/3, 14046/1, 14076, 14079/1, 14080/4, 14080/7, 14080/6, 14101/8, 14089/6, 14089/5, 14089/4, 14089/3, 14108/7, 14108/6, 14108/5, 14108/3, 14108/2, 14108/1, 14155/1, 14154/1, 14161/1, 14164/1, 14171/2, 14171/1, 14175/1, 14179/1, 17912/1, 13542/1, 13547/1, 13550/1, 13553/4, 13553/3, 13554/1, 13600/4, 13600/3, 13602/2, 17913/1, 13610/1, 13199/3, 13198, 13061/3, 13061/2, 13061/1, 13059/1, 13058/1, 13057/2, 13050/2, 13042/1, 12981/1, 12954/1, 12953/1, 12589/3, 12589/4 (km 2+430,40 – 3+639,65) położone w miejscowości Ciche.

W związku z tym, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20, do niniejszego postępowania zastosowanie będą miały przepisy art. 74 ust. 3uooś i art. 49 Kpa – strony postępowania o decyzjach czy innych czynnościach organu będą zawiadamiane poprzez publiczne ogłoszenie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa informuję o uprawnieniach stron polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków izastrzeżeń w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto informuję, iż pismem z dnia 28.06.2017 r. znak: OŚ.6220.7.2017 Wójt Gminy Czarny Dunajec zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wKrakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji oraz zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko w przypadku uznania potrzeby przeprowadzenia oceny.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 29.06.2017 r. – 13.07.2017 r.

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Ochrony Środowiska

mgr Magdalena Jarosz