Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 120/2017 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie: rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czarny Dunajec w zakresie zdrowia publicznego w roku 2017

2017-08-29 do 2017-09-16 // Oglądano: 1327 // Wstecz

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 20146r. poz. 446 z późn.zm.) w związku z art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1916) oraz art. 4¹ ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. owychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Z budżetu Gminy Czarny Dunajec przekazuje się środki na finansowanie zadania z zakresu zdrowia publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii pn. przeprowadzenie programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów” w kwocie 12.400,000 zł.

1.Podmiotem realizującym zadanie określone w ust. 1 będzie firma: Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa Neri;32-087 Zielonki, ul. Lawendowa 17

2.Środki na realizację zadań określonych w ogłoszeniu zabezpieczono na rok 2017 w dziale 851 - ochrona zdrowia, rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

§ 2

Niniejsze ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej orazna tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.