Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza

2017-08-08 do 2017-09-08 // Oglądano: 2570 // Wstecz
Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pograniczaOd 02.01.2017 r. do 31.10.2018 r. Gmina Czarny Dunajec realizuje we współpracy z 9 polskimi i słowackimi partnerami transgraniczny projekt pt. „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Partnerami w projekcie są:

§ Mesto Dolný Kubín (Partner wiodący): www.dolnykubin.sk

§Gmina Czarny Dunajec: www.czarny-dunajec.pl

§Gmina Miasto Zakopane: www.zakopane.eu

§Gmina Poronin: www.poronin.pl

§Gmina Kościelisko: www.gminakoscielisko.pl

§Mesto Trstená: www.trstena.sk

§Obec Liesek: www.liesek.eu.sk

§Obec Hladovka: www.hladovka.orava.sk

§Obec Suchá Hora: www.suchahora.eu

§Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená: www.farnosttrstena.sk

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i promocja kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa poprzez wybudowanie nowych odcinków szlaków rowerowych i udostępnienie miejsc dziedzictwa kulturalnego w regionie przygranicznym. Cele szczegółowe to:
  • Promocja dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego regionu transgranicznego.
  • Rekonstrukcja i udostępnienie narodowej pamiątki kulturalnej na transgranicznym szlaku rowerowym.
  • Usprawnienie i budowa szlaków rowerowych jako narzędzi promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Projekt nawiązuje do strategicznego projektu Euroregionu „Tatry” jakim jest „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr”. W ramach projektu „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” polscy i słowaccy partnerzy wykonają 21,52 km nowych tras rowerowych nawiązujących do Szlaku wokół Tatr (w tym: 19,98 km po stronie polskiej i 1,54 po stronie słowackiej). Na Szlaku zostanie także uzupełniona infrastruktura towarzysząca(wykonane zostaną m.in. miejsca odpoczynku, tablice informacyjne). Zrekonstruowana i udostępniona zwiedzającym zostanie także znajdująca się na Szlaku krypta w kościele św. Martina w Trstenie. W ramach zaplanowanych działań miękkich wydana zostanie polsko-słowacka mapa rowerowa oraz zorganizowane zostaną imprezy po obu stronach granicy (w tym infotour po Mieście Dolny Kubin, konferencja w Mieście Trstena i Mieście Zakopane, rajd rowerowy w Gminie Czarny Dunajec).

Wartość tego projektu to 2.168.598,82 EUR, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1.841.369,06 EUR, co stanowi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych w projekcie.

ZADANIA GMINY CZARNY DUNAJEC W PROJEKCIE

Na realizację poniższych działań zaplanowanych w projekcie Gmina Czarny Dunajec otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 404.072,20 EUR,co stanowi 85% calkowitych kosztów Gminy, tj. kwoty 475.379,12 EUR.

§Wykonanie nowych odcinków szlaków rowerowych nawiązujących do Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr

W ramach tego zadania Gmina Czarny Dunajec wykona odcinek szlaku rowerowego o długości 8,8 km stanowiący kontynuację „Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr”. zaplanowano budowę asfaltowego odcinka o długości 3,15 km i oznakowanie całej, blisko 9 km trasy łączącej Gminę Czarny Dunajec z Gminą Poronin i Pogórzem Gubałowskim. Uzupełnieniem tej trasy rowerowej będą 2 zadaszone miejsca rekreacyjne wyposażone w stojaki rowerowe i tablica informacyjna.

 

Postęp realizacji:

W dniu 19.06.2017 r. zawarto z wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego umowę na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Zoki-Dutkówka w Cichem w km 0+000–3+150 z przeznaczeniem na szlak rowerowy stanowiący kontynuację „Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr”.

W lipcu 2017 r. wykonano większość zaplanowanych robót obejmujących m.in.: rozebranie starej nawierzchni, wykarczowanie terenu, korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie: warstwy wzmacniającej z geowłókniny, podbudowy (dolnej i górnej), asfaltowej warstwy ścieralnej oraz utwardzenie poboczy. Przebudowa drogi gminnej Zoki-Dutkówka w Cichem w km 0+000–3+150 zakończyła się w dniu 10.08.2017 r. Wybudowano 3,15 kmszlaku rowerowego o nawierzchni bitumicznej stanowiącego kontynuację Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr.Wartość wykonanych prac wynosi 1.594.003,74 zł.

We wrześniu 2017 r. przy nowopowstałej ścieżce rowerowej „Zoki-Dutkowka” w Cichem stanowiącej kontynuację „Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr” wykonano 2 zadaszone miejsca odpoczynku dla użytkowników Szlaku wyposażone w stojaki rowerowe. Koszt wykonania wiat wyniósł 10.640,00 zł.


 

W dniu 06.04.2018 r. firma Usługi stolarsko-budowlane Adam Zaskalski z Odrowąża wykonałaoznakowanie szlaku rowerowego na odcinku 8,8 km prowadzącego ze Szlaku wokół Tatr do granicy Gminy Czarny Dunajec z Gminą Poronin. Zgodnie z umową nr R.16.2016/3 z dnia 17.07.2017 r. wykonano i zamontowano na trasie Ciche-Zoki-Dutkówka łącznie 22 znaki kierunkowe.

Gmina Czarny Dunajec zamontowała we wrześniu 2018 r. stylizowaną tablicę informacyjną o „ziołowych skarbach natury” dla miejsca postojowego (rekreacyjnego) na Dutkówce.


 

§ Opracowanie wspólnej mapy rowerowej

Za realizację tego zadania odpowiada Partner Wiodący. W ramach zadania Gmina Czarny Dunajec będzie współpracować z pozostałymi partnerami przy opracowywaniu transgranicznej mapy rowerowej, na której zaznaczone zostaną miejsca istotne z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego pogranicza, które znajdują się na trasie Zakopane-Czarny Dunajec-Dolny Kubin.

Gmina Czarny Dunajec zapewni na szlaku rowerowym miejsce do montażu 2 tablic informacyjnych z mapą o wymiarach 150x100cm. Partner będzie także uczestniczył w dystrybucji do punktów informacji dwujęzycznej, papierowej wersji rowerowej mapy, która zostanie wydana przez Miasto Dolny Kubin. Ponadto Gmina Czarny Dunajec zamieści wersję elektroniczną mapy na swojej stronie internetowej.

 

Postęp realizacji:

Gmina Czarny Dunajec współpracowała z pozostałymi partnerami przy opracowywaniu koncepcji transgranicznej mapy rowerowej z zaznaczonymi miejscami istotnymi z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego pogranicza znajdującymi się na trasie Zakopane-Czarny Dunajec-Dolny Kubin. Zamontowaliśmy także na szlaku rowerowym 2 tablice informacyjne z mapą o wymiarach 150x100cm, które otrzymaliśmy od Miasta Dolny Kubin. Dystrybuujemy także papierową wersję rowerowej mapy wydanej przez Miasto Dolny Kubin – każda zainteresowana osoba może odebrać ją w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu. Jej wersję elektroniczną zamieszczamy także poniżej.

 >>MAPA<<

§ Organizacja rajdu rowerowego

W ramach zadania Gmina Czarny Dunajec zorganizuje rajd rowerowy po nowych szlakach. W celu promocji działania zostaną wydrukowane dwujęzyczne plakaty oraz przygotowane gadżety promocyjne. W ramach zadania partner będzie uczestniczył także w wydarzeniach organizowanych przez pozostałych PP.

 

Postęp realizacji:

Blisko 60 osób uczestniczyło w poniedziałek 18 czerwca w polsko-słowackim rajdzie rowerowym zorganizowanym przez Gminę Czarny Dunajec w ramach projektu pt. „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Malownicza trasa prowadziła zrealizowaną przez Gminę Czarny Dunajec w ramach transgranicznego projektu ścieżką rowerową na odcinku Dutkówka – Zoki, od granicy gmin Czarny Dunajec i Poronin do Szkoły Podstawowej nr 1 w Cichem. Jest to kolejny z odcinków ścieżek rowerowych wybudowanych i oznakowanych przez Gminę Czarny Dunajec w ramach rozbudowy Szlaku wokół Tatr. Uczestnicy rajdu mogli więc poznać nowe szlaki rowerowe oraz walory kulturowe i krajobrazowe Gminy Czarny Dunajec.

W podziwianiu rozległych tatrzańskich widoków i wspaniałych podhalańskich krajobrazów nie przeszkadzały nawet chmury. Pogoda okazała się łaskawa dla młodych rowerzystów i oszczędziła im deszczu. Na dzielnych rowerzystów czekały przygotowane przez Gminę Czarny Dunajec niespodzianki – wszyscy otrzymali kaski rowerowe, odblaskowe kamizelki, elementy odblaskowe, lampki i inne upominki. Wspaniała radosna atmosfera i zapał sportowy towarzyszyły uczestnikom podczas rajdu i po jego zakończeniu. Na mecie wszyscy dzielili się wrażeniami i zapowiedzieli, że wrócą na te trasy i na Szlak wokół Tatr z rodzinami, bo turystyka rowerowa i korzystanie z rowerów jako środka transportu np. w drodze do szkoły stają się coraz bardziej popularne.

Dziękujemy dyrekcji i nauczycielom ze szkół podstawowych za zaangażowanie i zorganizowanie grup uczniów, którzy wzięli udział w rajdzie. Dziękujemy młodym rowerzystom za ich radosne i pełne zapału uczestnictwo w rajdzie. Dziękujemy za wspaniale spędzony czas i do zobaczenia na ścieżkach rowerowych Szlaku wokół Tatr!


 

Ponadto Gmina Czarny Dunajec będzie realizowała działania związane z promocją i zarządzaniem projektem.

 

W okresie realizacji projektu przedstawiciele Gminy Czarny Dunajec uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych przez pozostałych partnerów projektu w tym m.in. w dniu 09.05.2018 r. w konferencji organizowanej przez Miasto Trstena i w dniu 02.06.2018 r. w study tour po Dolnym Kubinie. Z kolei w dniu 25.09.2018 r. w trakcie konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się w Zakopanem – przedstawiciel Urzędu Gminy Czarny Dunajec-pan Jacek Piotrowski przedstawił zebranym, realizację projektu flagowego dotyczącego budowy Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr. Ponadto w trakcie tej konferencji, której tematyka związana była z promocją dziedzictwa kulturowego pogranicza w perspektywie rozwoju turystyki rowerowej o rozwoju ścieżek rowerowych w Zakopanem mówił pan Wojciech Stankiewicz z zakopiańskiego Urzędu Miasta, a pan Marcin Kolasa z Urzędu Gminy Nowy Targ opowiedział o rozwoju tras i szlaków rowerowych na Podhalu.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji: https://krakow.tvp.pl/39633239/25102018-1830Zdjęcia: archiwum Gminy Miasto Zakopane