Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.29.2016. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia podejmującego postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn.: "Obwodnica Chochołowa".

2017-12-28 do 2018-01-11 // Oglądano: 1267 // Wstecz

Z A W I A D O M I E N I E

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - zwanej dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

 

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 27.12.2017 r. zostało wydane postanowienie podejmujące postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Obwodnica Chochołowa”. Inwestorem ww. przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Wyżej wymienione postanowienie zostało wydane po otrzymaniu w dniu 22.12.2017r. od Pełnomocnika Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

             Jednocześnie zawiadamiam, że pismami z dnia 27.12.2017 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu o wydanie opinii oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

 Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Ochrony Środowiska – pokój 37, w godzinach pracy urzędu.

 Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wywieszono w dniach: 28.12.2017 r. – 11.01.2018 r.

 

 

 

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Ochrony Środowiska

mgr Magdalena Jarosz