Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.29.2016 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

2018-01-19 do 2018-02-02 // Oglądano: 1373 // Wstecz
"Obwodnica Chochołowa"

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 9, art. 10 § 1 i art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zwanej dalej „Kpa”informuje, że:

W dniu 20.12.2016 r., na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) – zwanej dalej „uooś”, zostało wszczęte postępowanie wsprawie z wniosku Zarządu Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków – działającego przez Pełnomocnika – Pana Pawła Mieszkowskiego reprezentującego Pracownię Inżynierską KLOTOIDA Sp. z o.o. sp. k., ul. Bochenka 16, 30 – 693 Kraków owydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Obwodnica Chochołowa”.

Opinią Sanitarną Nr 77/2016 z dnia 28.12.2016 r., znak: PSSE.NNZ.420-389-1/16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu – zwany dalej „PPIS” stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko iopracowania raportu. Pismem z dnia 29.12.2016 r., znak: OO.4240.1.628.2016.JS Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie – zwany dalej „RDOŚ”stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji ww. inwestycji oraz konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Stosownie do art. 63 ust. 1 i 4 uooś Wójt Gminy Czarny Dunajec postanowieniem z dnia 30.12.2016 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. Mając na uwadze przepis art. 63 ust. 5 uooś Wójt Gminy Czarny Dunajec wydał w dniu 30.12.2016 r. postanowienie zawieszające przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu
o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 22.12.2017 r. inwestor przedłożył do tut. urzędu raport dla planowanej inwestycji, wobec czego postanowieniem z dnia 27.12.2017 r. Wójt Gminy Czarny Dunajec podjął postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pismem z dnia 27.12.2017 r. Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
i art. 78 ust. 1 pkt 2 uooś, wystąpił do RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowej inwestycji oraz do PPISo wydanie opinii wsprawie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 02.01.2018 r. uzyskana została wymagana prawem opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu dot. realizacji ww. przedsięwzięcia.

W związku z tym, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20, do niniejszego postępowania zastosowanie będą miały przepisy art. 74 ust. 3 uooś i art. 49 Kpa – strony postępowania
o decyzjach czy innych czynnościach organu będą zawiadamiane poprzez publiczne ogłoszenie.

Zgodnie z art. 9 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są do należytego iwyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw
i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony
i inne osoby uczestniczące wpostępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa informuję o uprawnieniach stron polegających na prawie
do czynnego udziału wkażdym stadium postępowania, w tym oprawie do przeglądania akt sprawy, zapoznania się z dotychczas zgromadzonym materiałem dowodowym, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków izastrzeżeń w Referacie Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2,
34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono
w dniach: 19.01.2018 r. – 02.02.2018 r.

 

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Ochrony Środowiska

mgr Magdalena Jarosz