Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zaproszenie do złożenia oferty - pełnienie funkcji menagera dla projektu „Azbest - stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec

2018-02-06 do 2018-02-14 // Oglądano: 1655 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec zaprasza do złożenia oferty na pełnieniem funkcji menagera dla projektu „Azbest - stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec” w ramach działania 5.2 - Rozwijanie systemu gospodarki odpadami -Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określony został w załączniku nr 1 do zaproszenia.

W ofercie należy podać:

1. Cenę brutto obejmującą zakres zamówienia.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Dokumenty wymagane:

1. Formularz ofertowy

2. Należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Kryteria wyboru ofert: Najniższa cena

 

Informacje dodatkowe:

 

1. W cenie oferty wykonawca winien uwzględnić całość kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje płatności częściowe nie częściej niż raz na miesiąc przy czym płatność ostateczna wyniesie minimum 20% wartości zamówienia.

 

 

 

 

 

Pożądany terminy realizacji zamówienia:

Termin zakończenia zamówienia przewiduje się na 31.03.2020 roku przy czym ostateczne zakończenie realizacji projektu może ulec zmianie ze względu na nieprzewidziane okoliczności realizacyjne.

Wskazany termin jest przyjęty na podstawie wskazanych zadań i terminach wynikających z harmonogramu-rzeczowo-finansowego dla projektu lub terminach wskazanych w umowie o dofinansowanie zadania. W razie rozwiązania umowy z IZ umowa z wykonawcą ulegnie automatycznemu rozwiązaniu bez możliwości dochodzenia ewentualnej rekompensaty z tytułu kar lub poniesionych wydatków na poczet przyszłych działań realizacyjnych.

 

Miejsce oraz termin składania ofert:

 

1) Ofertę należy złożyć pisemnie w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, na dzienniku podawczym, faksem – 182613530 lub emailem podpisany skan na adres jpiotrowski@czarny-dunajec.pl

2) Termin złożenia oferty upływa dnia 14.02.2018 r. do godz. 15:30.

 

Załączniki:

1.Zakres rzeczowy

2.Formularz oferty

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków


pdfZaproszenie CzarnyDunajec
Dodano: 2018-02-06 10:43:07Pobrano: 458 // 0.28 MB