Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 lutego 2018 r.

2018-02-23 do 2018-03-09 // Oglądano: 1284 // Wstecz
w sprawie: ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury pod nazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”

Na podstawie art.11, art.13, art.14, art.15, art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1817) oraz Uchwały XXIX/297/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 

 

 

Po zapoznaniu się z propozycjami Komisji Konkursowej ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych na terenie gminy Czarny Dunajec w konkursie nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadańGminy Czarny Dunajec w 2018r. w zakresie kultury podnazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa

narodowego”, która na posiedzeniu w dniu 22.02. 2018 r. dokonała oceny ofert organizacji pozarządowych oraz zgodnie z art.15 ust.2h Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1817)

 

 

Zarządza się co następuje:

§ 1.

 

 

Przyznaje się dla wykonywania zadań publicznych związanych z realizacjązadańGminy Czarny Dunajec w 2018r. w zakresie kultury pod nazwą:

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa

narodowego”

1. ZP ODDZIAŁ CZERWIENNE – 12.000,00

2.OSP CZARNY DUNAJEC – 29.500,00

3.ODDZIAŁ ZP W PIENIĄŻKOWICACH – 14.000,00

4.ODDZIAŁ ZP W CICHEM – 16.500,00

5.ODDZIAŁ ZP W CHOCHOŁOWIE - 14.000,00

6.ZP ODDZIAŁ GÓRALI ORAWSKICH W PODSZKLU – 16.500,00

7.ODDZIAŁ ZP W PIEKIELNIKU – 15.000,00

8.ODDZIAŁ ZP W ODROWAŻU – 14.000,00

9.ODDZIAŁ ZP W RATUŁOWIE – 16.500,00

10. ODDZIAŁ ZP W STAREM BYSTREM –15.000,00

11. ODDZIAŁ ZP W MIĘTUSTWIE – 16.000,00

12.ODDZIAŁ ZP W ZAŁUCZNEM – 13.000,00

13.ZP ODDZIAŁ WRÓBLÓWKA – 8.000,00

14.ZP ODDZIAŁ GÓRALI PODHALAŃSKICH W CZARNYM DUNAJCU – 11.000,00zł

15.ZP ODDZIAŁ PODCZERWONE – KONIÓWKA – 12.500,00

16.ODDZIAŁ ZP W DZIALE - 10.000,00

17. STOWARZYSZENIE MIŁOSNIKÓW KULTURY Zbójecko Familia – 6.500,00

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 240.000 zł.

 

§ 2.

 

Informacja o sposobie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2018 roku

 

1. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.czarny-dunajec.pl a także w siedzibie Centrum Kultury i Promocji (adres: Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2A, budynek Remizy OSP) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, ul. Józefa Piłsudskiego 2.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.