Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds księgowości budżetowej

2018-03-23 do 2018-07-15 // Oglądano: 1977 // Wstecz

URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2,
34-470 CZARNY DUNAJEC

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

STANOWISKO DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ


 

  1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

a)Złożenie wymaganych dokumentów (z wyłączeniem dodatkowych).

b)Wykształcenie wyższe z zakresu: finanse, rachunkowość

c)Co najmniej 6 miesięczny staż pracy na stanowisku związanym z działalnością finansową:

Do stażu pracy wlicza się odbyte staże organizowane przez urzędy pracy, nie wlicza się natomiast praktyk szkolnych i studenckich.

d)Uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z testu oraz uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej. Do prawidłowego wypełnienia testu oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi w rozmowie kwalifikacyjnej wymagana jest znajomość oraz podstawowe umiejętności stosowania obowiązujących przepisów: ustawy o samorządzie terytorialnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawa o rachunkowości, ustawy o VAT, ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

2. Wymagania dodatkowe (nie są konieczne do spełnienia, jednak wpływają na wynik naboru):

a)Ukończenie kursów, szkoleń, itp. z zakresu rozliczania podatku VAT, sprawozdawczości budżetowej.

b)Ukończenie studiów podyplomowych, których tematyka obejmuje zagadnienia wymienione w lit. a.

c)Uzyskanie jak największej ilości punktów możliwych do uzyskania z testu oraz z rozmowy kwalifikacyjnej.

d)Obsługa Komputera – znajomość pakietu MS Office, obsługa Internetu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Rozliczanie podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT-7 miesięcznych

b) Sporządzanie sprawozdań budżetowych miesięcznych, kwartalnych i rocznych

c) Sporządzanie sprawozdań finansowych kwartalnych i rocznych

d) Rozliczanie projektów realizowanych przez gminę

e) Archiwizacja dokumentacji księgowej

f) Sporządzanie rozliczeń PFRON

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)praca na pełny etat, w wymiarze 8 godz. na dobę, średnio 40 godz. tygodniowo.

b)okres zatrudnienia: 6 miesięcy – z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, (zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku)

c)praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

d)wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czarny Dunajec,

e)wynagrodzenie wypłacane 26 dnia każdego miesiąca,

f)obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

g)zatrudnienie od 15 lipca 2018 r.

5. Wymagane dokumenty:

a)życiorys (CV),

b)list motywacyjny,

c)oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)kopia lub odpis dokumentu poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,

e)dokumenty poświadczające staż pracy /kopia świadectwa pracy, kopia zaświadczenia o odbytym stażu./

f)kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej (art.. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

g)kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

dodatkowe:

h)ew. inne dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych kursów, szkoleń itp., określonych w pkt 2 a i b.

 

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pocztą elektroniczną na adres gmina@czarny-dunajec.pl - w przypadku posiadanych uprawnień  do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu (jednostki) z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko ds. Księgowości budżetowej w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu (jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.pl / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ”.

 


pdfNabor
Dodano: 2018-03-23 11:16:18Pobrano: 526 // 0.99 MB