Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - STANOWISKO KASJER

2018-06-14 do 2018-06-29 // Oglądano: 2124 // Wstecz

URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2,
34-470 CZARNY DUNAJEC

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

STANOWISKO KASJER

nazwa stanowiska pracy

 

  1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

a)Złożenie wymaganych dokumentów (z wyłączeniem dodatkowych).

b)Wykształcenie wyższe z zakresu: finanse, rachunkowość

c) Co najmniej 6 miesięczny staż pracy w księgowości:

Do stażu pracy wlicza się odbyte staże organizowane przez urzędy pracy, nie wlicza się natomiast praktyk szkolnych i studenckich.

d) Uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z testu
oraz uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej. Do prawidłowego wypełnienia testu oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi w rozmowie kwalifikacyjnej wymagana jest znajomość oraz podstawowe umiejętności stosowania obowiązujących przepisów: ustawy o samorządzie terytorialnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawa o rachunkowości, ustawy o VAT, ustawy o finansach publicznych,

2. Wymagania dodatkowe (nie są konieczne do spełnienia, jednak wpływają na wynik naboru):

a)Ukończenie kursów, szkoleń, itp. z zakresu obsługi kasy, ewidencji działalności gospodarczej

b)Ukończenie studiów podyplomowych, których tematyka obejmuje zagadnienia wymienione w lit. a.

c)Uzyskanie jak największej ilości punktów możliwych do uzyskania z testu
oraz z rozmowy kwalifikacyjnej.

d) Obsługa Komputera – znajomość pakietu MS Office, obsługa Internetu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)Przygotowywaniem czeków do podejmowania gotówki z banku.

b)Dokonywanie wpłat na podstawie zatwierdzonych dowodów księgowych.

c)Sporządzanie dowodów wpłat i odprowadzanie przyjętych sum na odpowiednie rachunki bankowe.

d)Prowadzenie na bieżąco raportów kasowych.

e)Ewidencjonowaniem sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej

f)Sporządzanie raportów fiskalnych dziennych, miesięcznych.

g)Zastępstwo za pracownika ds. działalności gospodarczej.

 

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca na pełny etat, w wymiarze 8 godz. na dobę, średnio 40 godz. tygodniowo.

b) okres zatrudnienia: 6 miesięcy – z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, (zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku)

c) praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

d) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czarny Dunajec,

e) wynagrodzenie wypłacane 26 dnia każdego miesiąca,

f) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

g) .

5. Wymagane dokumenty:

a)życiorys (CV),

b)list motywacyjny,

c) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) kopia lub odpis dokumentu poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,

e) dokumenty poświadczające staż pracy /kopia świadectwa pracy, kopia zaświadczenia o odbytym stażu./

f) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa
w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej (art.. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

dodatkowe:

g) ew. inne dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych kursów, szkoleń itp., określonych w pkt 2 a i b.

 

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pocztą elektroniczną na adres gmina@czarny-dunajec.pl - w przypadku posiadanych uprawnień
do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu (jednostki) z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko KASJERA w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. do godz. 15:30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu (jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.pl / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane.

Wymagane jest uzupełnienie załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


pdfZgoda rekrutacja
Dodano: 2018-06-14 14:01:36Pobrano: 420 // 0.43 MB