Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji koordynatora ds. zarządzania projektem pt. Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego

2018-07-03 do 2018-07-12 // Oglądano: 1495 // Wstecz
Gmina Czarny Dunajec zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym pełnienia funkcji koordynatora ds. zarządzania projektem pt. Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A
Polska-Słowacja 2014-2020

1. Zamawiający:

Gmina Czarny Dunajec

z siedzibą: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu

ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

tel. 182613512

e-mail: gmina@czarny-dunajec.pl

NIP: 7352843273, REGON 491892162

2.Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji koordynatora ds. zarządzania projektem pt. Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zakres czynności obejmuje:

- merytoryczne i organizacyjne wsparcie w zakresie realizacji i rozliczania projektu,

- współpraca z personelem partnera projektu, m.in. w zakresie gromadzenia, opracowywania i wymiany informacji dotyczących realizacji działań, raportowania postępu realizacji projektu, monitorowania wydatków i wskaźników,

- bieżąca współpraca ze zleceniobiorcami i wykonawcami poszczególnych działań projektu,

- prowadzenie i kompletowanie dokumentacji merytorycznej dotyczącej działań projektu,

- prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących projektu,

- ocena realizacji projektu i bieżące kontrolowanie postępu projektu,

- monitorowanie i mierzenie wskaźników projektu,

- opracowanie raportu z ewaluacji projektu,

- przygotowywanie merytorycznej oraz finansowej części wniosków o płatność i raportów,

- przygotowywanie wzorów opisów faktur oraz innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wymaganych wytycznymi Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020,

- przygotowywanie i opracowywanie informacji dotyczących merytorycznego i finansowego postępu realizacji projektu, osiąganych wskaźników,

- systematyczne monitorowanie od strony organizacyjnej, rzeczowej i finansowej realizacji projektu i osiąganych rezultatów, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, umową partnerską, wnioskiem aplikacyjnym, budżetem i harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- przygotowywanie i przekazywanie informacji wymaganych od partnera projektu przez Instytucję Zarządzającą, Kontrolerów,

- opracowywanie dokumentacji związanej ze zmianami w projekcie, zawieranymi aneksami z Instytucją Zarządzającą itp.,

Oferent musi wykazać, iż posiada doświadczenie zawodowe i wiedzę w zakresie realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub programów krajowych, w tym zwłaszcza projektów dotyczących współpracy z partnerami ze Słowacji. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku w ofercie należy wskazać co najmniej 3 projekty, którymi zarządzał Oferent.

3. Cel zapytania:

Celem udzielenia zamówienia jest wyłonienie osoby/podmiotu, który będzie pełnił funkcję koordynatora ds. zarządzania projektem pt. „Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego” w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Szczegółowa dokumentacja dotycząca ww. mikroprojektu jest dostępna w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Józefa Piłsudskiego 2.

4. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do zakończenia realizacji przedmiotowego projektu tj. do dnia 30.04.2019 roku z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu zakończenia projektu ze względu na nieprzewidziane okoliczności realizacyjne.

5. Warunki zamówienia:

Na podstawie umowy zlecenia/o dzieło z osobą lub podmiotem zewnętrznym po przeprowadzeniu stosownej analizy rynku i wyborze.

6. Płatność:

Na podstawie faktur/rachunków. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za przedmiot umowy.

7.Sposób przygotowania oferty:

a) Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

b)Cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto należy podać w walucie PLN.

c) Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

d) Oferta powinna być podpisana, posiadać datę sporządzenia oraz dane Oferenta. W przypadku podpisywania oferty przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania ofert.

8. Kryterium oceny i sposób przyznawania punktacji:

Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował kryterium całkowita cena ofertowa brutto – 100%

9. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 12.07.2018 r. do godz. 15.30 (godziny pracy Urzędu 7.30 -15.30)

10.Miejsce i sposób składania ofert:

a)Drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail Zamawiającego – gmina@czarny-dunajec.pl

b)Osobiście w siedzibie, pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu,

ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec. Decyduje data wpływu oferty.

11. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Podinspektor Biura Rozwoju Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu Barbara Chramiec tel. 182613513 e-mail: bchramiec@czarny-dunajec.pl

12. Inne informacje:

Zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stąd Oferentowi nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego, w przypadku unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta pod warunkiem akceptacji jej wszystkich postanowień przez Oferenta. Niniejsze zapytanie nie jest również ofertą handlową o której mowa w kodeksie cywilnym czy też w innych przepisach właściwych.

Kody CPV dla zapytania ofertowego:

79421100-2 Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

Załączniki:

1. Formularz ofertowy


pdfformularz ofertowy
Dodano: 2018-07-03 13:53:39Pobrano: 428 // 1.12 MB