Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

REGULAMIN Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Czarny Dunajec

2018-09-05 // Oglądano: 1508 // Wstecz

§1

Cele Programu

1.Celem wsparcia określonego niniejszym regulaminem jest uruchomienie Programu skierowanego na działania inwestycyjne służące ochronie środowiska, w tym szczególnie ochronie wód.

2. Regulamin ustala zasady udzielania dotacji dla przedsięwzięć polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczenie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Dotacja, októrej mowa wust.2dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów zakupu i wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków służących do odprowadzenia ścieków zbudynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czarny Dunajec (zwanych dalej oczyszczalniami), zwyłączeniem budynków położonych na terenie aglomeracji Czarny Dunajec.

4. Uprawnionym do uzyskania dotacji jest każdy, kto posiada tytuł prawny do budynku określonego w ust. 3.

 

§2

Forma i wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji

1. Łączną kwotę środków przeznaczonych na dotacje wdanym roku określa każdorazowo uchwała budżetowa.

2. Wysokość dotacji zależy od ilości mieszkańców, którym służyć będzie oczyszczalnia i przedstawia się następująco:

1)do 2 osób - 6.000,00 zł,

2)od 3 do 4 osób - 6.500,00 zł,

3)od 5 do 6 osób - 7.000,00 zł,

4)od 7do 8 osób - 7.500,00 zł,

5)od 9 do 10 osób - 8.000,00 zł,

6)Powyżej 10 osób - 8.500,00 zł.

3. Wysokość dotacji nie może przekroczyć kosztów zakupu i wykonania oczyszczalni.

§3

Zasady przystąpienia do Programu

1. Dotacja może zostać udzielona na oczyszczalnie obsługujące budynki mieszkalne wykorzystywane na cele mieszkaniowe, które nie są wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Dofinansowaniem nie mogą być objęte inwestycje, które zostały zakończone przed datą zawarcia umowy o dotację.

3. Kwestie dotyczące zakwalifikowania budynku będą każdorazowo rozpatrywane przez Gminę.

4. Dotacje będą przyznawane w kolejności uzależnionej od dat złożenia wniosków.

5. Wnioski nie zrealizowane w danym roku budżetowym będą realizowane w pierwszej kolejności wnastępnym roku budżetowym.

6. Warunkiem przyznania dotacji jest zastosowanie jednego z poniższych rozwiązań technologicznych:

- oczyszczalnia z osadem czynnym (przepływowa lub SBR),

- oczyszczalnia za złożem biologicznym (zraszane lub tarczowe),

- hydrofitowa oczyszczalnia ścieków (osadnik gnilny + złoże hydrofitowe)

7. Przydomowa oczyszczalnia musi posiadać certyfikat jakości odnośnie skuteczności oczyszczania ścieków wydane przez odpowiednie i akredytowane laboratorium.

8. Dotacja nie będzie przyznawana dla rozwiązań technologicznych typu osadnik gnilny + drenaż rozsączający.

 

§4

Dokumentacja wnioskowa

W celu uzyskania dotacji należy złożyć następujące dokumenty:

1) wniosek zawierający:

- dane osoby ubiegającej się o dotację,

- liczbę osób, która będzie obsługiwana przez oczyszczalnię,

- opis planowanej inwestycji,

- określenie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego obsługiwanego przez oczyszczalnię oraz do nieruchomości na której zlokalizowana będzie oczyszczalnia, pozwalający na dysponowanie obiektem przez okres co najmniej 5 lat od udzielenia dotacji

 

2) załączniki do wniosku:

- oświadczenie w sprawie korzystania z budynku wyłącznie na cele mieszkaniowe,

- specyfikację techniczną planowanych do zastosowania urządzeń i technologii,

 

§5

Ocena wniosku

1.W ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o dotację Urząd Gminy poinformuje wnioskodawcę o zakwalifikowaniu planowanej oczyszczalni, jako spełniającej wymagania uzyskania dotacji oraz o planowanym terminie podpisania umowy dotacji.

2.Oceny wniosków dokonuje zespół pracowników powołany przez Wójta. W przypadku braków lub nieprawidłowości w złożonej dokumentacji zespół wzywa do uzupełnienia wniosku.

3.Warunkiem zakwalifikowania do dotacji, jest zgodność planowanej technologii oczyszczania ścieków z wymogami określonymi w §3 niniejszego Regulaminu oraz pozytywne zweryfikowanie wniosku.

 

§ 6

Umowa dotacji

1.Termin podpisania umowy dotacji uzależniony jest od pozostających w danym roku środków w budżecie Gminy, przeznaczonych na ten cel.

2.W umowie dotacji określa się wysokość dotacji, warunki i zasady przekazania oraz rozliczenia dotacji, a także warunki do spełnienia w 5-letnim okresie trwałości projektu, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.

3.Termin rozliczenia dotacji, nie może byćdłuższy niż do 31grudnia danego roku budżetowego.

 

§ 7

Tryb postępowania w sprawie rozliczania Dotacji

1.Przekazanie dotacji następuje po wykonaniu i uruchomieniu oczyszczalni w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami umowy dotacji.

2.W celu wypłacenia dotacji i rozliczenia umowy beneficjent przedkłada następujące dokumenty:

- zgłoszenie uruchomienia oczyszczalni skierowane do Urzędu Gminy,

- faktury lub rachunki potwierdzające koszty zakupu i wykonania oczyszczalni (kopia),

- prawomocne zgłoszenie budowlane lub pozwolenie na budowę (kopia),

- prawomocne pozwolenie wodnoprawne – jeśli jest wymagane (kopia),

- pozwolenie na użytkowanie – jeśli jest wymagane (kopia) ,

- instrukcje prawidłowej eksploatacji oczyszczalni, poświadczoną podpisem producenta lub osoby uprawnionej (kopia) ,

- oświadczenie osoby uprawnionej o zgodności wykonanej oczyszczalni z obowiązującymi przepisami prawa, wymogami niniejszego Regulaminu oraz umowy dotacji.

9. Upoważniony pracownik Urzędu Gminy, w razie wątpliwości, może dokonać kontroli wykonania oczyszczalni, w tym również zażądać okazania dokumentacji technicznej, kart technicznych, atestów lub innych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonania oczyszczalni.

10. Dotacja zostanie wypłacona, po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, określonych w ust. 2, wterminie 2miesięcy od daty ich złożenia.

 

§ 8

Sposób kontroli dotowanej Inwestycji

1.Okres trwałości dla dotowanego zadania rozpoczyna się z chwilą wypłaty dotacji i trwa 5 lat.

2.W okresie trwałości osoba, która uzyskała dotację jest zobowiązana do ciągłej oraz zgodnej z wymogami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa eksploatacji oczyszczalni.

3.W celu weryfikacji dotrzymania wymogów, o których mowa w ust. 2, pracownicy Urzędu Gminy mogą dokonać kontroli eksploatacji oczyszczalni, po wcześniejszym powiadomieniu osoby kontrolowanej.

 

§ 9

Wykluczenie z Programu oraz zwrot dotacji

1.Inwestor zostanie wykluczony z udziału w Programie w przypadku:

1) nie realizowania prac związanych z inwestycją zgodnie z zawartą umową oraz Regulaminem;

2) nie rozliczenie dotacji w terminie określonym w umowie,

3) podania we wniosku o dofinansowanie lub we wniosku o rozliczenie dofinansowania nieprawdziwych danych.

 

2.Inwestor zwróci całkowitą wartość otrzymanego dofinansowania wraz z ustawowymi odsetkami kapitałowymi liczonymi od dnia rozliczenia dofinansowania do dnia zapłaty w przypadku:

1) zamontowania w okresie trwałości projektu, nowej oczyszczalni lub szamba, służących budynkowi objętemu wsparciem, bez pisemnej zgody Urzędu Gminy,

2) przeprowadzenia w okresie trwałości projektu modyfikacji oczyszczalni, wpływających na efektywność jej pracy, bez pisemnej zgody Urzędu Gminy,

3) zlikwidowania w okresie trwałości projektu oczyszczalni zainstalowanej w ramach realizacji Programu,

4) nie udostępnienia nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli przez Gminę w okresie od dnia złożenia wniosku o rozliczenie dofinansowania i przez okres trwałości projektu,

5) wykazania w toku kontroli, o której mowa w § 9, istotnych lub powtarzających się nieprawidłowości.

6) Nie przestrzegania warunków umowy lub regulaminu.

3.Zwrot dotacji następuje wkwocie równej wysokości udzielonej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wypłaty dotacji do dnia jej zwrotu.

§ 10

Wzory dokumentów

Urząd Gminy udostępnia, w tym również poprzez stronę internetową, wzory:

- wniosku o udzielenie dotacji,

- oświadczenie w sprawie korzystania z budynku wyłącznie na cele mieszkaniowe

- umowy dotacji,

- zgłoszenia uruchomienia oczyszczalni

- oświadczenie osoby uprawnionej o zgodności wykonanej oczyszczalni z obowiązującymi przepisami prawa, wymogami niniejszego Regulaminu oraz umowy dotacji.

 

§ 11

Inne postanowienia

1.Wnioskodawca przystępując do programu ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich informacji związanych z jego realizacją w szczególności co do terminów realizacji poszczególnych etapów programu, które może uzyskać:

1)na stronie internetowej Gminy: www.czarny-dunajec.pl

2)w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec

2.Gmina będzie kontaktowała się Wnioskodawcą, a później Inwestorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub wybranego operatora pocztowego.