Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

DOTACJA Z BUDŻETU GMINY NA BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

2018-09-05 do 2018-10-31 // Oglądano: 3943 // Wstecz
Uchwałą Nr XXXV/367/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. Rada Gminy Czarny Dunajec przyjęła PROGRAM DOTACJI CELOWYCH NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ze środków budżetu Gminy Czarny Dunajec.

GŁÓWNE ZASADY DOTACJI:

1.Dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów zakupu i wykonania oczyszczalni ścieków.

2.Dotacje zostaną przyznane dla oczyszczalni służących do odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych, które nie są wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej, zlokalizowanych na terenie Gminy Czarny Dunajec,

3.Kwotę finansową przeznaczoną na dotacje w danym roku określa uchwała budżetowa.

4.Wysokość dotacji zależy od ilości mieszkańców.

5.Wysokość dotacji nie może przekroczyć kosztów zakupu i wykonania oczyszczalni.

6.Dotacja nie obejmuje inwestycji, zakończonych przed datą zawarcia umowy o dotację.

7.O przyznaniu dotacji decyduje kolejność złożenia wniosku na Dzienniku Podawczym.

8.Wnioski niezrealizowane w danym roku będą realizowane w następnym roku budżetowym.

9.Celem uzyskania dotacji należy złożyć wniosek wraz z załącznikami. Wniosek ocenia zespół pracowników powołany przez Wójta, w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnej dokumentacji.

10. Przekazanie dotacji następuje po wykonaniu i uruchomieniu oczyszczalni. W celu wypłaty dotacji beneficjent musi złożyć odpowiednią dokumentację.

11. Wszystkie niezbędne informacje i wnioski, w tym Uchwała Rady Gminy wraz z Regulaminem udzielania dotacji będą dostępne na stronie internetowej urzędu oraz w siedzibie urzędu gminy – Referat Ochrony Środowiska (p. 37)

12. Trwałość projektu wynosi 5 lat, liczone od wypłaty dotacji.

13. Oczyszczalnia musi posiadać certyfikat jakości odnośnie skuteczności oczyszczania ścieków wydany przez odpowiednie i akredytowane laboratorium.

ILOŚĆ OSÓB

WYSOKOŚĆ DOTACJI [zł]

≥ 2 osoby

6000,00

3-4 osoby

6500,00

5-6

7000,00

7-8

7500,00

9-10

8000,00

>10

8500,00

 

PONIŻEJ MOŻNA POBRAĆ WZORY DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTRZYMANIA I ROZLICZENIA DOTACJI:

§ Wniosek o udzielenie dotacji

§ Oświadczenie w sprawie korzystania z budynku wyłączenie na cele mieszkaniowe

§ Umowa dotacji

§ Wniosek o wypłatę dotacji

§ Zgłoszenie uruchomienia oczyszczalni

§ Oświadczenie osoby uprawnionej o zgodności wykonanej oczyszczalni z obowiązującymi przepisami prawa, wymogami Regulaminu i umowy dotacji

Dokumenty w wersji papierowej można uzyskać również w Referacie Ochrony Środowiska – p. 37

W CELU WYPŁACENIA DOTACJI I ROZLICZENIA UMOWY BENEFICJENT PRZEDKŁADA WNIOSEK O WYPŁATĘ DOFINANSOWANIA oraz:

Ø Zgłoszenie uruchomienia oczyszczalni

Ø Faktury/rachunki potwierdzające koszty zakupu i wykonania oczyszczalni (kopia)

Ø Prawomocne zgłoszenie budowlane lub pozwolenie na budowę (kopia)

Ø Prawomocne pozwolenie wodnoprawne (jeśli jest wymagane) (kopia)

Ø Pozwolenie na użytkowanie (jeśli jest wymagane) (kopia)

Ø Instrukcja prawidłowej eksploatacji, poświadczoną podpisem producenta lub osoby uprawnionej (kopia)

Ø Oświadczenie osoby uprawnionej o zgodności wykonanej oczyszczalni z przepisami prawa, wymogami regulaminu i umowy dotacji

DOTACJI PODLEGAJĄ TYLKO:

v Oczyszczalnia z osadem czynnym (przepływowa lub SBR)

v Oczyszczalnie ze złożem biologicznym (zraszane lub tarczowe)

v Hydrofitowa oczyszczalnia ścieków (osadnik gnilny + złoże hydrofitowe)

Inne rozwiązania technologiczne nie podlegają dofinansowaniu z budżetu gminy!

Przed przystąpieniem do złożenia wniosku o udzielenie dotacji należy zapoznać się z Uchwałą Nr XXX/367/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2018 r. oraz Regulaminem Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Czarny Dunajec.

 

Więcej informacji można uzyskać:

- e-mail: mjarosz@czarny-dunajec.pl

- Referat ochrony środowiska: 18-26-135-37

Informujemy, że od dnia 6 września 2018 r. przyjmowane są już wnioski o dotacje!


docxKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Dodano: 2018-09-05 15:23:36Pobrano: 605 // 0.02 MB
docxOświadczenie o przeznaczeniu budynku na cele mieszkaniowe.
Dodano: 2018-09-05 15:23:37Pobrano: 697 // 0.01 MB
docOświadczenie osoby uprawnionej o zgodności oczyszczalni z przepisami prawa
Dodano: 2018-09-05 15:23:37Pobrano: 1132 // 0.03 MB
docuchwała przydomowe oczyszczalnie ścieków
Dodano: 2018-09-05 15:23:40Pobrano: 771 // 0.06 MB
docxUmowa dotacji.
Dodano: 2018-09-05 15:23:42Pobrano: 589 // 0.02 MB
docxWniosek o uzyskanie dotacji.
Dodano: 2018-09-05 15:23:44Pobrano: 735 // 0.02 MB
docxWniosek o wypłatę dotacji.
Dodano: 2018-09-05 15:23:46Pobrano: 647 // 0.01 MB
docxZgłoszenie uruchomienia oczyszczalni.
Dodano: 2018-09-05 15:23:48Pobrano: 651 // 0.01 MB