Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego w sprawie

2018-09-11 do 2018-09-25 // Oglądano: 1283 // Wstecz
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi dojazdowej „Droga za wodą” do istniejącej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Ratulów od km 0+017,92 do km 0+159,06”
STAROSTA NOWOTARSKI
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 NOWY TARG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek z datą wpływu 07.08.2018 r. (uzupełnionego w dniu 07.09.2018 r.) Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, reprezentowanej przez Wójta Gminy, działającej przez pełnomocnika Pana Rafała Niedośpiał,dnia 11.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.4.12.2018.PM w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

„Budowa drogi dojazdowej „Droga za wodą” do istniejącej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Ratulów od km 0+017,92 do km 0+159,06”.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych położonych w miejscowości Ratułów, gmina Czarny Dunajec, powiat nowotarski, województwo małopolskie:

a)na działkach ewidencyjnych znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji;

działki podlegające podziałowi:

8080/8 (8080/6), 8081/2 (8081), 8127/6 (8127/1),8129/3 (8129), 8131/3 (8131/1),8131/7 (8131/2), 8633/4 (8633/1),8634/1 (8634), 11127/5 (11127),11127/7 (11127), 11283/1 (11283) - jednostka ewidencyjna: 121103 2 Czarny Dunajec, obręb: 0012 Ratułów,

(numery działek podane w nawiasach - działki przed podziałem, nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem - działki które powstaną w wyniku podziału i podlegają przekształceniu pod drogę),

b)na działce poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (teren niezbędny do realizacji inwestycji) - teren wód płynących;

11124/38 - jednostka ewidencyjna: 121103_2 Czarny Dunajec, obręb: 0012 Ratułów,

c)na działkach poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek przebudowy zjazdów (teren niezbędny do realizacji inwestycji);

8080/2, 8080/5, 8081/1 (8081), 8131/4 (8131/1), 11127/6 (11127) - jednostka ewidencyjna: 121103_2 Czarny Dunajec, obręb: 0012 Ratułów,

(numery działek podane w nawiasie - działki przed podziałem, nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem - działki które powstaną w wyniku podziału, pozostające w dotychczasowym władaniu). Zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 (II piętro, pokój 3.35, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. 7.30 - 15.30, teł. (18) 26 107 60, osoba prowadząca sprawę - Piotr Milaniak),w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
pdfobwieszczenie Starosty Nowotarskiego
Dodano: 2018-09-11 17:19:46Pobrano: 406 // 0.56 MB