Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC

2018-09-13 do 2018-10-11 // Oglądano: 1352 // Wstecz
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec dla obszarów „Chochołów-14”, Chochołów-15” i „Ciche-28” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały NrXXV/257/2017 r. Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2017r. – zawiadamiam owyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Czarny Dunajec

dla obszarów „Chochołów-14”, „Chochołów-15” i „Ciche-28”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

wdniach od 25.09.2018 r. do 15.10.2018 r. wsiedzibie UrzęduGminy Czarny Dunajec, wgodzinach pracy Urzędu.

 

W okresie wyłożenia projekt zmian planu będzie ponadto udostępniony na stronach internetowych Urzędu Gminy Czarny Dunajec: www.czarny-dunajec.pl oraz bip.malopolska.pl/ugczarnydunajec.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się wdniu 09.10.2018r. w siedzibie Urzędu GminyCzarny Dunajec, o godz. 11.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarny Dunajec (Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec), z podaniem imienia inazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

-opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

-opatrzone podpisem zaufanym.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 zpóźn. zm.), prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny na środowisko dotyczącej projektu ww. zmian planu, zaś zgodnie z art. 54 ust.2, organ opracowujący projekt zmian planu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajecoraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Czarny Dunajec.

 


pdfCz Dun projekt planu Ch-14,15, Ci-28
Dodano: 2018-09-13 15:24:46Pobrano: 522 // 0.34 MB
pdfPrognoza oddz na środ tekst
Dodano: 2018-09-13 15:24:49Pobrano: 639 // 0.62 MB
jpgPrognoza zał 1 - rysunek prognozy
Dodano: 2018-09-13 15:24:51Pobrano: 439 // 1.53 MB
jpgPrognoza zał 2 - rysunek powiązań
Dodano: 2018-09-13 15:24:57Pobrano: 403 // 6.70 MB
jpgRysunek planu Choch-14,15, Ciche-28
Dodano: 2018-09-13 15:25:00Pobrano: 409 // 4.28 MB