Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zapytanie ofertowe na dostarczenie opału do kotłowni zlokalizowanej w budynku Remizy OSP w Czarnym Dunajcu

2018-09-19 do 2018-09-27 // Oglądano: 1423 // Wstecz

Zapytanie ofertowe na dostarczenie opału do kotłowni zlokalizowanej w m. Czarny Dunajec w budynku remizy OSP ogrzewającej budynki gminne
zlokalizowane przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 2A i 4.

 

  1. Zamawiający:

Gmina Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

NIP: 735-284-32-73

2. Okres zamówienia:

 

  1. Dostawa materiału opałowego w okresie od 15.10.2018 r. do 15.05.2019r.
  2. W przypadku przekroczenia kwoty zabezpieczonej w budżecie na okres grzewczy 2018-2019. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą na okres od 15.10.2018 r. do 31.12.2018 r.
3. Przedmiot zamówienia:

1.Zamawiający zleci wykonanie usługi polegającej na wytworzeniu i dostarczeniu suchego materiału opałowego tj. zrębki (posiadającej aktualne sprawozdanie z badań) do kotłowni zlokalizowanej w budynku Remizy OSP wCzarnym Dunajcu przy ul. Józefa Piłsudskiego 2A.

2.Zamawiający zastrzega, że dopuszcza materiał opałowy (zrębka), który spełnia następujące warunki:

a)wytworzony jest z drewna liściastego tj. buk, olcha lub dąb;

b)wilgotność zrębki wynosi maksymalnie 15 %;

c)wartość opałowa wynosi minimum 15000 kJ/kg;

d)frakcja o wymiarach: 5-40 mm.

  1. Dostawy materiału opałowego (zrębki) będą następowały sukcesywnie do kotłowni wterminach iilościach wskazanych przez Zamawiającego.

4.Zamawiający zastrzega sobie, że dostawy będą występować minimum 1 raz w tygodniu w ilości minimum 3 tony. W przypadku występowania długotrwałych ujemnych temperatur w okresie objętym umową, dostawy mogą występować co dwa dni w zależności od potrzeb.

5.Zamawiający dopuszcza dostarczenie zrębki zapakowanej w workach foliowych, workach typu BIG BAG lub w inny sposób nie powodujący pogorszenia jakości materiału opałowego. W przypadku dostarczenia zrębki zapakowanej w workach typu BIG BAG lub w inny sposób Wykonawca musi zapewnić samochód z windą lub równoznaczne rozwiązanie pozwalające na rozładunek materiału opałowego do wsypu.

6.Dostarczony opał ma być suchy.W sytuacji wystąpienia opadów podczas transportu, opał powinien być zabezpieczony przed jego zamoczeniem.

7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy wprzypadku stwierdzenia braków ilościowych bądź jakościowych.

8.W przypadku przywozu przez Wykonawcę opału złej jakości, nieodpowiadającemu wymaganym przez Zamawiającego i oferowanym przez Wykonawcę parametrom, Wykonawca ponosi koszty wywozu opału złej jakości iponownego dostarczenia opału w ciągu 24 godzin otakich parametrach, jakie zaoferował w swojej ofercie.

9.W sytuacji powtarzania się dostaw opału ozłych parametrach, Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy zwiny Wykonawcy

  1. Płatność:

1.Płatność: na podstawie faktury / rachunku przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni

Zamawiający informuje, że w sezonie grzewczym 2017-2018 zużyto ok. 139 ton zrębek.

Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku dużego zapotrzebowania na materiał opałowy, Dostawca będzie zobowiązany dostarczyć materiał w ciągu 12 godzin od chwili złożenia zamówienia.

Dostawy będą realizowane w dni powszednie wgodzinach 5:00 – 15:00. Dokładne godziny Zamawiający ustali zWykonawcą telefonicznie.

  1. Miejsce i termin składania ofert:

Termin składania ofert: do 27.09.2017 r. (piątek) do godz. 1530. Oferty można składać na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Józefa Piłsudskiego 2 w godzinach 7:30-15:30.

 

Oferty mogą być składane za pomocą e-mail na adres gmina@czarny-dunajec.plw formie skanu lub faksem na numer 18-26-135-30.

Oferenci zostaną poinformowani o wynikach w dniu 28.09.2018 r.

  1. Kryterium wyboru Oferenta:

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena brutto za 1 tonę (1 tona = ok. 4 m3) opału (zrębki). Cena zawiera wytworzenie i dostarczenie opału opisanego w § 2 ust. 1 do miejsca lokalizacji kotłowni.

  1. Dane kontaktowe:

Sprawę prowadzi:

Anna Klepacka

podinspektor ds. gospodarki komunalnej

e-mail: aklepacka@czarny-dunajec.pl

tel. 18-26-135-37