Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Nabór na wolne stanowisko pracy

2006-12-19 do 2006-12-19 // Oglądano: 3318 // Wstecz
GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY
W CZARNYM DUNAJCU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 


REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH1. Liczba, wymiar czasu pracy: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy
2. Miejsce wykonywania pracy: Czarny Dunajec

3. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie min. licencjat o profilu administracyjnym lub ekonomicznym
b) wiedza w zakresie administracji samorządowej
c) podstawowa znajomość procedur administracyjnych opartych na przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego
d) znajomość obsługi komputera
e) redagowanie pism urzędowych
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
g) niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej
h) pozostałe wymagania określa art.3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych
4. Wymagania dodatkowe
a) odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, sumienność i umiejętność pracy w zespole
b) gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
a) prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla uczniów (obsługa programu komputerowego)
b) kontrolowanie obowiązku nauki
c) prowadzenie dokumentacji związanej z młodocianymi pracownikami
d) prowadzenie Rzeczowego wykazu akt jednostki.
6. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) kserokopia dowodu osobistego
d) dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
e) kwestionariusz osobowy
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu, 

ul. Piłsudskiego 4, pocztą elektroniczną na adres oswiata@czarny-dunajec.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego lub przesłać pocztą pod ten sam adres z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. administracyjno - biurowych" w terminie do dnia 

8 stycznia 2007r. do godz. 15.00.


Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu (www.czarny-dunajec.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu przy ul. Piłsudskiego 2.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani listownie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.).

html4261.
Dodano: 2011-03-07 19:50:35Pobrano: 1212 // 0.01 MB