Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zapytanie ofertowe na dostarczenie pelletu (we workach) do kotłowni w Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk zlokalizowanej w m. Chochołów

2018-10-08 do 2018-10-12 // Oglądano: 1444 // Wstecz

1.Zamawiający:

Gmina Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudskiego 2

34 – 470 Czarny Dunajec

NIP: 735-284-32-73

 

2.Okres zamówienia:

1.Dostawa materiału opałowego w okresie od 15.10.2018r. do 15.05.2019r.

2. W przypadku przekroczenia kwoty zabezpieczonej w budżecie na okres grzewczy 2018–2019r. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą na okres od 15.10.2018r. do 31.12.2018r.

 

3.Przedmiot zamówienia:

1. Zamawiający zleci wykonanie usługi polegającej na wytworzeniu i dostarczeniu suchego materiału opałowego tj. pelletu (posiadającego aktualne sprawozdanie z badań) do kotłowni w Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk zlokalizowanej w m. Chochołów.

2. Zamawiający zastrzega, że dopuszcza materiał opałowy (pellet), który spełnia następujące warunki:

a) wytworzony jest z drewna;

b) wilgotność pelletu wynosi maksymalnie 5%;

c) wartość opałowa wynosi minimum 17000 kJ/kg;

d) frakcja ф6 mm.

3. Dostawy materiału opałowego (pelletu) będą następowały sukcesywnie do kotłowni w terminach i ilościach wskazanych przez Zamawiającego.

4. Zamawiający dopuszcza dostarczenie pelletu zapakowanego w workach o masie od 15 kg do 25 kg lub w inny sposób nie powodujący pogorszenia jakości materiału opałowego. W przypadku dostarczenia pelletu zapakowanego w workach lub w inny sposób Wykonawca musi zapewnić samochód z windą lub równoznaczne rozwiązanie pozwalające na rozładunek materiału opałowego do wsypu.

5. Dostarczony opał ma być suchy. W sytuacji wystąpienia opadów podczas transportu, opał powinien być zabezpieczony przed jego zamoczeniem.

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy w przypadku stwierdzenia braków ilościowych bądź jakościowych.

7. W przypadku przywozu przez Wykonawcę opału złej jakości, nieodpowiadającemu wymaganym przez Zamawiającego i oferowanym przez Wykonawcę parametrom, Wykonawca ponosi koszty wywozu opału złej jakości i ponownego dostarczeniu opału w ciągu 24 godzin o takich parametrach, jakie zaoferował w swojej ofercie.

8. W sytuacji powtarzania się dostaw opału o złych parametrach, Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

 

4.Płatność:

1. Płatność: na podstawie faktury/rachunku przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni.

 

Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku dużego zapotrzebowania na materiał opałowy Dostawca będzie zobowiązany dostarczyć materiał w ciągu 12 godzin od chwili złożenia zamówienia.

Dostawy będą realizowane w dni powszechne w godzinach od 5:00 do 15:00. Dokładne godziny Zamawiający ustali z Administratorem Centrum Torfowisk telefonicznie.

5.Miejsce i termin składania ofert:

Termin składania ofert: do 11.10.2018r. do godz. 1530. Oferty można składać na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Józefa Piłsudskiego 2 w godzinach 7:30 – 15:30.

Oferty mogą być składane za pomocą e-mail na adres: gmina@czarny-dunajec.pl w formie skanu lub faksem pod numer 18-26-135-30.

Oferenci zostaną poinformowani o wynikach w dniu 12.10.2018r.

6.Kryterium wyboru Oferenta:

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena brutto za 1 tonę (1 tona = ok. 4 m3) opału (pelletu). Cena zawiera wytworzenie i dostarczenie opału opisanego w §2 ust. 1 do miejsca lokalizacji kotłowni.

7.Dane kontaktowe:

Sprawę prowadzi:

Zuzanna Gruszka podinspektor ds. ochrony środowiska

e-mail: zgruszka@czarny-dunajec.pl

tel. 18 26135 37