Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zawiadomienie - Obwodnica Chochołowa

2018-10-31 do 2018-11-30 // Oglądano: 1037 // Wstecz

Nasz znak: OŚ.6220.29.2016

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) – zwanej dalej „Kpa” zawiadamiam, że sprawa z wniosku Zarządu Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków – działającego przez Pełnomocnika – Pana Pawła Mieszkowskiego reprezentującego Pracownię Inżynierską KLOTOIDA Sp. z o.o. sp. k., ul. Bochenka 16, 30 – 693 Kraków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Obwodnica Chochołowa” nie zostanie załatwiona w terminie z uwagi na trwające prace projektowe z uwzględnieniem innego wariantu niż preferowany. Wskazuje się nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 31.12.2018 r.

Dodatkowo informuję o prawie do wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37 § 1, § 2 i § 3 Kpa.

Art. 37 § 1 § 1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1)nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2)postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Art. 37 §2 Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

Art. 37 § 3. Ponaglenie wnosi się:

1)do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;

2)do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

W związku z tym, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20, do niniejszego postępowania zastosowanie będą miały przepisy art. 74 ust. 3 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 Kpa – strony postępowania o decyzjach czy innych czynnościach organu będą zawiadamiane poprzez publiczne ogłoszenie.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 31.10.2018 r. – 14.11.2018 r.


Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Ochrony Środowiska

mgr Magdalena Jarosz