Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Nabór na wolne stanowisko pracy "REFERENT DS. KADROWYCH, KASJER"

2007-01-19 do 2007-01-19 // Oglądano: 2917 // Wstecz
GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY
W CZARNYM DUNAJCU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY


REFERENT DS. KADROWYCH, KASJER
1. Liczba, wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Miejsce wykonywania pracy: Czarny Dunajec

3. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie min. średnie /preferowane doświadczenie zawodowe /
b) wiedza w zakresie administracji samorządowej
c) podstawowa znajomość procedur administracyjnych opartych na przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego
d) znajomość obsługi komputera
e) redagowanie pism urzędowych
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
g) niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej
h) pozostałe wymagania określa art.3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych 

4. Wymagania dodatkowe
a) odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, sumienność i umiejętność pracy w zespole
b) gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) prowadzenie akt osobowych pracowników Zespołu oraz dyrektorów szkół
b) prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej
c) prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją nauczania indywidualnego
d) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli
e) prowadzenie sprawozdawczości
f) prowadzenie i obsługa kasy Gminnego Zespołu Oświatowego

6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) kserokopia dowodu osobistego
d) dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
e) kwestionariusz osobowy
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie 
w siedzibie Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu, ul. Piłsudskiego 4, pocztą elektroniczną na adres oswiata@czarny-dunajec.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego lub przesłać pocztą pod ten sam adres z dopiskiem„Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. kadrowych, kasjer " w terminie do dnia 


9 luty 2007r. do godz. 15.00.


Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu 
www.czarny-dunajec.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy 
w Czarnym Dunajcu przy ul. Piłsudskiego 2.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani listownie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1593 z póź. zm.).