Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Gminy w Czarnym Dunajcu

2018-11-08 // Oglądano: 1991 // Wstecz

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) - zwanego dalej RODO, informujemy, że obrady Rady Gminy w Czarnym Dunajcu są nagrywane oraz transmitowane w sieci Internet.

 

1)administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: gmina@czarny-dunajec.pl lub telefonując pod numer: 18 26 135 40.

2)Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Mateusza Latoszek – Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, e-mail: mlatoszek@czarny-dunajec.pl, Tel. 18 26135 25

3)Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w szczególności zapewnienia jawności i dostępności posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów – zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 11b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do celów archiwalnych na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4)Dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tymwymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

5)Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firma świadcząca usługę nagrywania oraz transmisji oraz administrator Biuletynu Informacji Publicznej. Z uwagi na transmisję oraz późniejsze udostępnienie nagrania sesji w sieci Internet dane będą powszechnie dostępne – administrator nie planuje żadnych ograniczeń.

6)osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów.

7)osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)administrator nie przewiduje przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania

9)administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich w rozumieniu RODO