Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 3/2018/JzG

2019-01-03 do 2019-01-09 // Oglądano: 1595 // Wstecz

na dowóz dzieci w ramach realizacji programu „Jeżdżę z głową”- w roku 2019 (pod warunkiem uzyskania dofinansowania projektu z budżetu Województwa Małopolskiego
w roku 2019).

1. Pełna nazwa Zamawiającego:

Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 7352843273, tel. (18)2613540, fax: (18)2613530

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci na stok narciarki wraz z usługą opiekuna. Zamawiający rozpatruje 3 miejsca realizacji projektu:

- Wyciąg narciarski Czerwienne na Budzu,

- stok Długa Polana w Nowym Targu,

- wyciąg narciarski Czarna Góra-

Przewoźnicy obsługujący wszystkie trasy mają obowiązek zapewnić opiekunów. Przy zawieraniu umów na dowozy, przewoźnicy zobowiązali są do dostarczenia danych dotyczących opiekunów (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz numerów kontaktowych z nimi. Zamawiający wymaga by opiekunami były osoby pełnoletnie.

Na 1 grupę tj. 12 osób- winien przypadać 1 opiekun. Czas pracy opiekuna będzie się wahał
w granicach 3-4 godziny na jeden wyjazd- w zależności od trasy na wybrany stok.

Do obowiązków opiekuna będzie należeć:

1. dopilnowanie, aby uczniowie w trakcie jazdy na stok i z powrotem zajmowali miejsca siedzące w pojeździe i zachowywali się w sposób niezagrażający ich bezpieczeństwu
i zdrowiu,

2. uzgodnienie z dyrektorem szkoły terminów zbiórki dzieci pod szkołą,

3. uzgodnienie harmonogramu wyjazdów z Gminnym Zespołem Oświatowym w Czarnym Dunajcu,

4. pomoc grupie dzieci przy przebieraniu się i zakładaniu sprzętu narciarskiego,

5. aktywna pomoc instruktorowi narciarskiemu w przypadku zaistnienia takiej konieczności,

6. zgłaszanie w Gminnym Zespole Oświatowym w Czarnym Dunajcu każdorazowo problemów związanych zrealizacją projektu,

7. podejmowanie szybkich i właściwych decyzji wspólnie z kierowcą co do dalszego postępowania w razie awarii, wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności,

 

I. Trasy osobno dla każdej ze szkół:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Cichem- I grupa- 12 dzieci,

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Cichem- II grupy, 24 dzieci,

3. Szkoła Podstawowa w Ratułowie- II grupy, 24 dzieci,

4. Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem- II grupy, 24 dzieci,

5. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nr 1
w Starem Bystre- IV grupy, 48 dzieci,

6. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nr 2
w Starem Bystrem, I grupa, 12 dzieci.

 

II. Alternatywnie trasy łączone:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Cichem- I grupa- 12 dzieci oraz Szkoła Podstawowa
nr 2 w Cichem- II grupy, 24 dzieci, łącznie 36 dzieci;

 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
nr 2 w Starem Bystrem, I grupa, 12 dzieci oraz Katolicka Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
w Czerwiennem- II grupy, 24 dzieci, łącznie 36 dzieci.

 

Zamawiający przewiduje 10 wyjazdów w ramach których dzieci będą trenowały jazdę na nartach na wybranym stoku. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zmniejszenia ilości wyjazdów, jeżeli będzie to ekonomicznie uzasadnione.

Oferty należy składać alternatywnie na każdy ze stoków, tak aby zamawiający mógł porównać, który wariant cenowy będzie dla niego korzystniejszy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na poszczególne trasy osobno lub łącznie na wszystkie trasy będące przedmiotem zamówienia. Oferowana cena ma dotyczyć należnej kwoty- za
1 wyjazd z miejsca zbiórki przy szkole- na wybrany stok, wraz z usługą opiekuna dla dzieci.

 

3. Termin wykonania zamówienia:

Zostanie dokładnie określony po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zamawiający przewiduje, iż termin wykonania zamówienia będzie przypadał na okres od 14 stycznia 2019 roku do 29 marca 2019 roku.

 

4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres: Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu przy ul. Kolejowej 14a, 34-470 Czarny Dunajec. Na kopercie winna znaleźć się pieczątka oferenta oraz zapis: Dotyczy postepowania ofertowego nr 3/2018/JzG .

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 9 stycznia 2019 roku-
do godz. 14:00

 

5. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

6. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty,

b) oświadczenie o zapewnieniu opiekuna do dowozu

 

7. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferowana przez składającego ofertę.

 

Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:

3.01.2019 r. Iwona Wontorczyk, tel. (18) 521 36 80

data (imię , nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę)

 

 

Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia

 

Marcin Ratułowski
docxformularz ofertowy transport.
Dodano: 2019-01-03 12:28:12Pobrano: 415 // 0.02 MB
docxoświadczenie.
Dodano: 2019-01-03 12:28:13Pobrano: 432 // 0.01 MB