Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Projekt Trstena 2018 – Buducnost pre Europu financovala Europska unia v ramci programu Europa pre obcanov

2019-01-04 do 2019-03-31 // Oglądano: 2415 // Wstecz
Projekt Trstena 2018 – Buducnost pre Europu financovala Europska unia v ramci programu Europa pre obcanov
Projekt "Trstená 2018 – Budúcnosť pre Európu" financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"

Účasť: projekt umožnil stretnutie 361 občanov, z ktorých 110 pochádzalo z mesta Trstená (Slovensko), 30 z mesta Ozorków (Poľsko), 45 z mesta Jablonka (Poľsko), 32 z Občianskeho združenia V.I.A.C. - Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže (Slovensko), 23 z mesta Isaszeg (Maďarsko), 20 z mesta Žirovnice (Česká republika), 30 z mesta Hořice (Česká republika), 11 z Občianskeho združenia MAS Orava – Rozvojové partnerstvo miest a obcí hornej Oravy (Slovensko), 35 z mesta Czarny Dunajec (Poľsko) a 25 z mesta Želiezovce (Slovensko).

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v meste Trstená, Slovenská republika, od 08.11.2018 do 10.11.2018
Stručný opis: Dňa 08.11.2018 účastníci podujatia zamerali pozornosť na témy myšlienky dobrovoľníctva, ukázali sme mladým ľuďom z krajín Európskej únie možnosti zapájania sa do dobrovoľníctva na lokálnej a európskej úrovni (Európsky zbor solidarity). Prostredníctvom príbehov dobrovoľníkov sme ukázali prínosy dobrovoľníctva do každodenného života prostredníctvom pomoci iným. Prostredníctvom modelových dobrovoľníckych aktivít získali účastníci aktivít praktické skúsenosti s dobrovoľníctvom. Súčasťou aktivít bolo premietanie krátkych filmov so zameraním na dobrovoľníctvo, integrácia menšín v EÚ. Účastníci filmovej prezentácie mohli porovnať integračné mechanizmy niekoľkých krajín EÚ (prijatie, integrácia do spoločnosti a pod.). V popoludňajších hodinách projektoví partneri a účastníci projektu slávnostne otvorili v Dome kultúry medzinárodnú výtvarnú súťaž „Európa očami detí" do ktorej zapojili deti a žiaci materských a základných škôl európskych partnerov, nasledovalo vyhodnotenie súťaže, odovzdanie cien. Súčasťou výstavy bola aj prezentácia fotografií partnerov z histórie spolupráce. Následne primátorka mesta oficiálne privítala účastníkov podujatia, predstavila im hlavnú myšlienku projektu, jednotlivých partnerov a ich úlohy v projekte, predstavila históriu a dôvody spolupráce, poukázala na dôležitosť spolupráce a súdržnosti krajín a miest v Európe, spolupráce partnerských miest, spoločnej podpory hodnôt EÚ. Vo večerných hodinách sa konalo neformálne stretnutie starostov a primátorov partnerských miest, tvorcov miestnych a regionálnych politík a predstaviteľov neziskového sektora. Cieľom stretnutia bola diskusia o témach, oblastiach, iniciatívach a projektoch pre budúcu spoluprácu. Súčasťou diskusie bolo identifikovanie aktuálnych problémov na úrovni samospráv (obcí) a hľadanie spoločných prístupov k riešeniu problémov prostredníctvom EÚ projektov, spolupráce so zapojením a spoluprácou s organizáciami 3.sektora.

Dňa 09.11.2018 účastníci podujatia zamerali svoju pozornosť na diskusie na témy ako podporovať pracovné príležitosti na úrovni regiónov s presahom až na európsku úroveň, ako zvýšiť šancu uplatnenia sa na trhu práce s podporou lokálnych podnikateľov ako preniknúť na európsky trh, nasledovali diskusie sila sociálnych sieti, úspešní regionálni podnikatelia a diskusia o búraní predsudkov o EÚ, zvýšenie porozumenia EÚ, predstavenie reálneho obrazu o EÚ, zvyšovanie dôvery voči EÚ, európska únia v médiách a diskusia o euroskeptizme a jeho vplyv na budúcnosť EÚ, ako bojovať proti predsudkom a stereotypom. Následne zástupcovia z partnerských miest predstavili účastníkom podujatia úspešné projekty občianskych iniciatív podporených zo zdrojov EÚ v diskusii s názvom „Finančný manažment Európskych zdrojov", ktoré výrazne prispeli k fyzickej zmene prostredia alebo podporili komunitný a sociálny život v obci a v príkladoch dobrej praxe boli prezentované projekty prepojené s miestnym a regionálnym rozvojom. Následne sa konala verejná diskusia „Význam solidarity v čase krízy" ktorú zorganizovalo Europe Direct Trstená a bola odpoveďou na otázky, čo znamená solidarita medzi občanmi, medzi členskými krajinami EÚ, diskutovalo sa o nástrojoch európskej participácie na procesoch tvorby politík EÚ a voľby do európskeho parlamentu v r. 2019. Pre malých občanov európskej únie boli pripravené aktivity s názvom „Poznávame Európsku úniu" zamerané na budovanie vzťahu k EÚ u najmenších detí. Štáty EÚ im boli prestavené jednoduchým a hravým spôsobom, pre deti bola pripravená mapa EÚ, pexeso, omaľovánky s vlajkami EÚ, skladanie EÚ bankoviek. Počas celého dňa prebiehal gastrofestival (ochutnávka tradičných jedál partnerov) prezentácie kultúrneho dedičstva partnerov, každý partner predstavil svoju krajinu, jej zvyky a tradície ako spoločného zdroja identity, dialógu a súdržnosti.

Dňa 10.11.2018 účastníci podujatia zamerali pozornosť na riešenie problémov obcí zúčastnených partnerských miest. Prostredníctvom aktívneho workshopu prinášali účastníci podujatia nápady na to, ako by sa dali problémy v obci riešiť prostredníctvom aktívneho zapojenia občanov. Workshop nadväzoval na prednášku o aktívnej participácií na lokálnej úrovne–ako participovať, aké sú možnosti aktívnej participácie. Výstupy workshopu boli prezentované na paneloch počas zvyšku projektu. Záver trojdňového stretnutia sa konal športový turnaj v kolkoch a záverečná konferenciou spojenou so zhodnotením podujatia, predstavením výsledkov prieskumu trhu „Odkaz pre budúcnosť EÚ" prieskumu trhu, prebiehala verejná diskusia, spojená s možnosťou kladenia otázok predstaviteľom územnej samosprávy a partnerom projektu s cieľom pochopenia vplyvu výstupov stretnutia na každodenný život občanov. Účastníci podujatia sa zamerali na zosumarizovanie dosiahnutých výstupov podujatia, ich súladu s prioritami EÚ a vplyvu na každodenný život občanov z krajín zúčastnených subjektov. S výsledkami boli oboznámení nielen samotní účastníci projektu, ale aj pozvaní. Na záver projektu sa konal záverečný ceremoniál spojený s prezentáciou výstupov aktivít realizovaného projektu, zhodnotením projektu, slávnostným rozlúčením sa s predstaviteľmi partnerských miest a položením vencov obetiam I. a II. svetovej vojny pri pamätníku Slovenského národného povstania.

Počas celého podujatia boli na námestí M. R. Štefánika umiestnené informačné stánky, poskytujúce informácie o politikách EÚ, bola predstavená Európska dobrovoľnícka služba, prezentované výhody členstva v EÚ, voľby do európskeho parlamentu a tiež prebiehal zber údajov na prieskum trhu. V stánkoch poskytovali informácie dobrovoľníci, ktorí v našom meste pôsobia v rámci projektu ERAZMUS+. Súčasne počas všetkých projektových dní dochádzalo k myšlienkovému a hodnotovému zbližovaniu účastníkov, k prezentácii zvykov, tradícií, formálnych a neformálnych diskusií, k prezentácii kultúrneho dedičstva.