Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

2007-06-26 do 2007-06-26 // Oglądano: 2297 // Wstecz
Ogłoszenie o naborze nr 2/2007
Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Pełnomocnik do spraw pozyskiwania środków pozabudżetowych w tym środków strukturalnych z Funduszy UE 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 28 czerwca 2007r. (czwartek) o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Czarny Dunajec (II piętro)


Liczba lub wymiar etatu: 1 - na podstawie umowy o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Czarny Dunajec

1. Wymagania niezbędne: określone w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) - wykształcenie wyższe magisterskie,
- znajomość przepisów, a w szczególności z zakresu procedur kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy, 
- znajomość zasad polityki strukturalnej Unii Europejskiej, znajomość podstawowych programów operacyjnych, wiedza nt. możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków krajowych (fundusze)
- znajomość zasad regulujących pozyskiwanie środków pozabudżetowych, umiejętność tworzenia projektów i wniosków aplikacyjnych, 
- obsługa komputera 

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość specyfiki Gminy Czarny Dunajec.
- praktyka na stanowisku zajmującym się pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych, 
- znajomość metod i technik planowania rozwoju gminy,
- dobra znajomość języka angielskiego 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- pozyskiwanie i przedstawianie informacji nt. możliwości pozyskania środków pozabudżetowych w dziedzinach: 1. rozwój infrastruktury technicznej, 2. ochrona środowiska i rozwój turystyczny, 3. opieka społeczna, 4. edukacja i oświata, 
5. kultura
- koordynowanie pracy w zespołach zadaniowych tworzących projekty i wnioski aplikacyjne, 
- przygotowywanie treści wniosków aplikacyjnych wraz z kompletem niezbędnych załączników, przesyłanie wniosków oraz pośredniczenie w kontaktach 
i współdziałanie z podmiotami zarządzającymi środkami pozabudżetowymi
- współuczestnictwo w programowaniu rozwoju lokalnego,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami (przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa) przy pozyskiwaniu środków pozabudżetowych
- pozyskiwanie i udzielanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa, pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych oraz innych funduszy zewnętrznych,
- uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach w celu podnoszenia kwalifikacji 
na zajmowanym stanowisku.

4. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
- kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, pokój nr 40 (sekretariat, II piętro) z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia - Pełnomocnik do spraw pozyskiwania środków z funduszy pozabudżetowych w terminie do dnia 18 czerwca 2007 roku

Dodatkowych informacje można uzyskać pod numerem: (018) 26-135-38

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 i art. 3d ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, oraz informacja o wynikach naboru (z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania) będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.czarny-dunajec.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy przy ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu.

Wójt Gminy Czarny Dunajec

Józef Babicz