Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko do spraw organizacyjnych

2019-02-15 do 2019-02-25 // Oglądano: 1378 // Wstecz
URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2,
34-470 CZARNY DUNAJEC
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY -
Stanowisko do spraw organizacyjnych

1.Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

a) Spełnienie warunków ustawowych przewidzianych dla pracownika samorządowego.

b) Co najmniej 6-miesięczny staż pracy na stanowiskach biurowych w jednostkach administracji publicznej. Do stażu pracy wlicza się odbyte staże organizowane przez urzędy pracy, nie wlicza się natomiast praktyk szkolnych i studenckich.

c) Posiadanie wykształcenie wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

d) Uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z testu oraz uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej. Do prawidłowego wypełnienia testu oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi w rozmowie kwalifikacyjnej wymagana jest znajomość oraz umiejętności stosowania obowiązujących przepisów prawa związanych zadaniami wykonywanymi
na stanowisku, w szczególności:

  • Ustawy o samorządzie gminnym.
  • Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Ustawy o pracownikach samorządowych.
  • Ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
  • Ustawy o ochronie informacji niejawnych.
  • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
   i zakresu działania archiwów zakładowych
  • Ustawy Kodeks wyborczy.

 

2.Wymagania dodatkowe (nie są konieczne do spełnienia, jednak wpływają na wynik naboru):

a) Ukończenie studiów podyplomowych, uczestnictwo w kursach, szkoleniach, itp. z zakresu prowadzenia archiwum zakładowego, prawa wyborczego, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych, informatyki.

b) Doświadczenie zawodowe związane z: prowadzeniem dziennika podawczego, prowadzeniem archiwum zakładowego, wykonywaniem zadań w ramach wyborów do organów UE, organów Państwa, organów jst,, wykonywaniem zadań w ramach zarządzania kryzysowego.

c) Uzyskanie jak największej ilości punktów możliwych do uzyskania z testu oraz z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a) Przyjęcie korespondencji od pracownika Poczty Polskiej oraz innych firm świadczących usługi pocztowe i kurierskie, jak również paczek przychodzących do Urzędu Gminy.

b) Przyjęcie na dziennik podawczy pism składanych osobiście przez petentów.

c) Przyjmowanie i rejestrowanie pism wpływających (pkt 1 i 2 zakresu czynności) do dziennika korespondencji przychodzącej, a także pism wpływających drogą elektroniczną ( e-mail, e-PUAP ).

d) Przedłożenie Wójtowi Gminy bądź Sekretarzowi Gminy zarejestrowanych pism w celu dekretacji.

e) Przekazanie zadekretowanej poczty wskazanym przez Wójta Gminy bądź Sekretarza Gminy pracownikom oraz przyjęcie potwierdzenia odbioru pisma przez pracowników w rejestrze korespondencji przychodzącej.

f) Przygotowanie do wysyłki pism składanych przez pracowników w szczególności poprzez zarejestrowanie przesyłek poleconych w książce nadawczej wysyłanych pism z Urzędu Gminy.

g) Przygotowanie całości korespondencji wychodzącej z Urzędu Gminy do odbioru przez pracownika Poczty Polskiej.

h) Prowadzenie rejestru pism przekazanych do Urzędu w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń, wywieszanie ogłoszeń i odsyłanie pism do instytucji z adnotacją o czasokresie wywieszenia

i)Informowanie petentów na temat struktury organizacyjnej oraz lokalizacji poszczególnych komórek organizacyjnych.

j)Opracowywanie materiałów, zestawień, sprawozdań, raportów i innych dotyczących zadań Gminy nie realizowanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu.

k) Przygotowywanie oraz obsługa kancelaryjna spotkań i narad organizowanych przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy.

l)Prowadzenie archiwum zakładowego, w tym udostępnianie, wypożyczanie dokumentów z archiwum zakładowego, przyjmowanie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej
do archiwum z poszczególnych komórek organizacyjnych.

m)Opracowanie projektów pism i innych dokumentów w sprawach z zakresu zadań realizowanych przez Referat Spraw Organizacyjnych i Ewidencji Ludności, powierzonych przez Sekretarza Gminy.

n) Wykonywanie powierzonych czynności w związku z organizacją i przeprowadzaniem wyborów, referendów i spisów na terenie Gminy, w tym opracowanie dokumentów, zamawianie materiałów na wyposażenie lokali.

o) Współdziałanie w sprawach z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz spraw obronnych z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku odpowiedzialnym
za realizację tych zadań oraz wykonywanie podstawowych czynności w zastępstwie tej osoby w czasie jej nieobecności (po odbyciu wymaganych szkoleń, uzyskaniu wymaganych uprawnień, certyfikatów).

p) Współdziałanie z osobą zatrudnioną na stanowisku informatyka oraz wykonywanie podstawowych czynności w zastępstwie tej osoby w czasie jej nieobecności.

q) Pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz wykonywanie powierzonych zadań w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego (po odbyciu wymaganych szkoleń, uzyskaniu wymaganych uprawnień, certyfikatów)..

r) Prowadzenie kancelarii niejawnej (po odbyciu wymaganych szkoleń, uzyskaniu wymaganych uprawnień, certyfikatów).

s) Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały biurowe pracowników Urzędu Gminy.

t) Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w środkiczystości sprzątaczek Urzędu Gminy.

u) Zastępowanie w podstawowych obowiązkach pracownika zatrudnionego na stanowisku sekretarki oraz pracownika zatrudnionego na stanowisku informatyka w czasie ich nieobecności, z uwzględnieniem wskazówek i poleceń przełożonego.

v) Przygotowanie treści pism i dokumentów na potrzeby Rady Gminy i jej organów we wszystkich sprawach należących do zakresu działania tych organów, a związanych z powierzonymi czynnościami.

w) Na polecenie bezpośredniego przełożonego - uczestniczenie w posiedzeniach komisji Rady Gminy oraz Sesjach Rady Gminy oraz udzielanie na posiedzeniach komisji i Sesjach wyjaśnień i informacji, referowanie przygotowanych projektów uchwał oraz innych spraw.

x) Przygotowywanie projektów wymaganych aktów prawnych podejmowanych przez Radę Gminy oraz Wójta, związanych z zakresem powierzonych czynności.

y) Przygotowanie i terminowe przekazywanie właściwym organom i podmiotom materiałów i dokumentów z zakresu sprawozdawczości i statystyki, związanych z zakresem powierzonych czynności.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)okres zatrudnienia: 6 miesięcy – z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem (zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku);

b)praca na pełny etat, w wymiarze 8 godz. na dobę, średnio 40 godz. tygodniowo;

c)praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenianaboru na wolne stanowisko urzędnicze),

d) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy,

e)wynagrodzenie wypłacane do końca miesiąca,

f)przeważająca pozycją jest praca siedząca, związana z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie, obsługą urządzeń biurowych, technicznych i narzędzi informatycznych,

g)praca administracyjno-biurowa z przewagą wysiłku umysłowego

h) miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec; budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca częściowo w terenie.

 

5. Wymagane dokumenty:

a)życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b)list motywacyjny,

c) oświadczenie w sprawie spełnienia wymagań ustawowych, o których mowa w pkt 1 lit. a,

d) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) dokumenty poświadczające staż pracy, o którym mowa w pkt 1 lit. b (kopia świadectwa pracy, inny dokument potwierdzający wykonywanie pracy),

f)kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, o których mowa w pkt 1 lit. c,

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

h) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia) dodatkowo:

i)w przypadku, gdy kandydat powołuje się na doświadczenie zawodowe, ukończenie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń itp., o których mowa w pkt 2 a, b – kopie dokumentów potwierdzających te fakty,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia powinny być podpisane!!

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Warunkiem rozpatrzenia aplikacji jest złożenie kompletu dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych !!!

 

6.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pocztą elektroniczną na adres gmina@czarny-dunajec.pl - w przypadku posiadanych uprawnień
do podpisu elektronicznego/ potwierdzonego profilu zaufanego lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko do spraw organizacyjnych, w terminie do dnia 25 lutego 2019 r. do godz. 15:30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu (jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.pl / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

 


pdfzgoda-rekrutacja-organizac
Dodano: 2019-02-15 08:29:30Pobrano: 351 // 0.27 MB