Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa

2019-02-19 do 2019-03-12 // Oglądano: 1976 // Wstecz

URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2,
34-470 CZARNY DUNAJEC

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa


 

1.Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

a) Spełnienie warunków ustawowych przewidzianych dla pracownika samorządowego.

b) Co najmniej 2 letni staż pracy na stanowiskach, na których realizowane były zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, szeroko rozumianego budownictwa. Do stażu pracy wlicza się odbyte staże organizowane przez urzędy pracy, nie wlicza się natomiast praktyk szkolnych i studenckich.

c)Posiadanie wykształcenie wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym z zakresu: architektury, urbanistyki, budownictwa; inny profil wyższego wykształcenia jest dopuszczalny tylko w przypadku braku kandydatów posiadających wykształcenie określone w zdaniu pierwszym.

d)Uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z testu oraz uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej. Do prawidłowego wypełnienia testu oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi w rozmowie kwalifikacyjnej wymagana jest znajomość oraz umiejętności stosowania obowiązujących przepisów prawa związanych zadaniami wykonywanymi
na stanowisku, w szczególności:

  • Ustawy o samorządzie gminnym,
  • Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawy Prawo budowlane,
  • Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • Ustawy o drogach publicznych,
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  • Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie,
  • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
   w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

2.Wymagania dodatkowe (nie są konieczne do spełnienia, jednak wpływają na wynik naboru):

a) Ukończenie studiów podyplomowych, uczestnictwo w kursach, szkoleniach, itp. z zakresu zadań realizowanych na stanowisku (pkt 3).

b) Posiadanie uprawnień budowlanych.

c) Uzyskanie jak największej ilości punktów możliwych do uzyskania z testu oraz z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 

a)Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.

b)Wykonywaniewyrysów i wypisów z MPZP Gminy.

c)Opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości.

d)Prowadzenie spraw dotyczących lokalizacji budynku przy drodze gminnej, oraz lokalizację ogrodzenia i innych obiektów przy drodze gminnej lub usytuowanie urządzeń infrastruktury w pasie drogi gminnej.

e)Wykonywanie czynności, przygotowanie dokumentów w postępowaniach dotyczących lokalizacji zjazdu z drogi gminnej.

f)Powadzenie rejestrów wydanych decyzji, postanowień, oświadczeń, opinii.

g)Współpracowanie z Inspektorem Powiatowego Nadzoru Budowlanego w sprawach związanych z samowolami budowlanymi.

h)Prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji do wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszeń remontów na obiektach gdzie Gmina pełni funkcję inwestora.

i)Prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji do wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszeń budowlanych dla całej gminy na drogach wojewódzkich i powiatowych dla których Gmina jest inwestorem.

j)Uczestniczenie w komisjach biorących udział przy rozstrzyganiu sporów dotyczących spraw budowlanych na terenie gminy.

k)Właściwe gromadzenie oraz przechowywanie akt prowadzonych spraw, w tym prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

l)Przygotowanie i przekazywanie do archiwum zakładowego akt spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku pracy (dokumentacja archiwalna i nie-archiwalna).

m)Zastępowanie w obowiązkach pracownika zatrudnionego na drugim stanowisku do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa , w czasie jego nieobecności, z uwzględnieniem wskazówek i poleceń przełożonego.

n)Przygotowanie treści pism i dokumentów na potrzeby Rady Gminy i jej organów we wszystkich sprawach należących do zakresu działania tych organów, a związanych z powierzonymi czynnościami, w szczególności przygotowanie odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski oraz innych informacji, o które zwrócą się radni, lub komisje Rady Gminy.

o)Przygotowywanie projektów wymaganych aktów prawnych podejmowanych przez Radę Gminy oraz Wójta, związanych z zakresem powierzonych czynności.

p)Przygotowanie i terminowe przekazywanie właściwym organom i podmiotom materiałów i dokumentów z zakresu sprawozdawczości i statystyki, związanych z zakresem powierzonych czynności.

q)Podpisywanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w ramach upoważnień udzielonych przez Wójta.

r)Wykonywanie powierzonych zadań z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)okres zatrudnienia: 6 miesięcy – z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem (zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku);

b)praca na pełny etat, w wymiarze 8 godz. na dobę, średnio 40 godz. tygodniowo;

c)praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

d) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy,

e)wynagrodzenie wypłacane do końca miesiąca,

f)przeważająca pozycją jest praca siedząca, związana z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie, obsługą urządzeń biurowych, technicznych i narzędzi informatycznych,

g)praca administracyjno-biurowa z przewagą wysiłku umysłowego

h) miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec; budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca częściowo w terenie.

 

5. Wymagane dokumenty:

a)życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b)list motywacyjny,

c) oświadczenie w sprawie spełnienia wymagań ustawowych, o których mowa w pkt 1 lit. a,

d) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) dokumenty poświadczające staż pracy, o którym mowa w pkt 1 lit. b (kopia świadectwa pracy, inny dokument potwierdzający wykonywanie pracy),

f)kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, o których mowa w pkt 1 lit. c,

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

h) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia) dodatkowo:

i)w przypadku, gdy kandydat powołuje się na uprawnienia, ukończenie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń itp., o których mowa w pkt 2 a, b – kopie dokumentów potwierdzających te fakty,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia powinny być podpisane!!

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Warunkiem rozpatrzenia aplikacji jest złożenie kompletu dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych !!!

 

6.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pocztą elektroniczną na adres gmina@czarny-dunajec.pl - w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego/ potwierdzonego profilu zaufanego lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa, w terminie do dnia 1 marca 2019 r. do godz. 15:30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu (jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.pl / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.


pdfzgoda-rekrutacja-ogolne
Dodano: 2019-02-19 11:50:24Pobrano: 351 // 0.43 MB