Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec bierze udział w Projekcie pn.: AZBEST-STOP! LIKWIDACJA AZBESTU NA TERENIE GMINY CZARNY DUNAJEC

2019-06-12 do 2019-07-31 // Oglądano: 2045 // Wstecz
Gmina Czarny Dunajec bierze udział w Projekcie pn.: AZBEST-STOP! LIKWIDACJA AZBESTU NA TERENIE GMINY CZARNY DUNAJECAzbest jest zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Włókna azbestu są najcieńszymi włóknami występującymi w przyrodzie; są praktycznie niezniszczalne, a ich kumulowanie się w płucach powoduje zwykle po kilkunastu latach pojawienie się chorób azbesto-zależnych jak: pylica azbestowa, rak płuc.

Włókna azbestu przedostają się do powietrza atmosferycznego w wyniku korozji materiałów, wydatnie przyspieszanej przez „kwaśne deszcze” i inne chemiczne zanieczyszczenia powietrza, jak i działalność człowieka – niewłaściwie składowanie odpadów azbestowych na tzw. „dzikich wysypiskach”.

Azbest z terenu całego kraju należy usunąć do 2032 roku.

Gmina Czarny Dunajec systematycznie, corocznie dofinansowuje mieszkańcom gminy 100% koszów odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Od roku 2018 Gmina dodatkowo bierze udział w Projekcie „Azbest-Stop!”, który jest realizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach którego mieszkańcy dodatkowo mogą starać się o 100% dofinansowania demontażu pokryć dachowych i innych elementów budowlanych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i budynków użyteczności publicznej, pakowania i transportu oraz deponowania tych odpadów na składowisku przeznaczonym do utylizacji odpadów azbestowych.

W ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% oraz ze środków z budżetu gminy Czarny Dunajec w wysokości 15%.

GŁÓWNE ZASADY PRZYSTĄPIENIA PRZEZ MIESZKAŃCOW DO PROJEKTU:

1.Finansowanie pokrywa 100% kosztów związanych z realizacją Projektu, jednak nie więcej niż 6000,00 zł brutto na jeden obiekt budowlany.

2.Finansowanie obejmuje prawidłowe wypełnione wnioski złożone w urzędzie gminy.

3.Oprócz 100% pokrycia kosztów odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, mieszkańcy mają możliwość 100% pokrycia kosztów demontażu azbestu ze wskazanego przez siebie obiektu.

4.Realizacja projektu odbywać się będzie na podstawie umowy.

 

UCZESTNIK PROJEKTU:

1.W projekcie może uczestniczyć osoba fizyczna, inny podmiot który:

a)nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

b)posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,

c)jeśli wnioskodawca jest spadkobiercą – dołącza do wniosku dokument potwierdzający prawo do obiektu budowlanego (np. postanowienie sądowe o nabyciu spadku),

d)w przypadku współwłasności – wnioskodawca dołącza do wniosku pisemną zgodę współwłaściciela.

2.W przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest wnioskodawca dodatkowo:

a)sporządza i dołącza do wniosku ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

b)dołącza kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, z której pochodzą odpady zawierające azbest,

c)dołącza kserokopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub innego wymaganego prawem zgłoszenia,

d)dołącza pisemną zgodę właściciela/współwłaściciela nieruchomości na wykonywania prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest (jeśli właściciel nie jest właścicielem nieruchomości)

 

W URZĘDZIE GMINY ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ BĘDĄ DOSTĘPNE WZORY DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO SFINANSOWANIA ZADANIA tj.:

§ Wniosek o sfinansowanie zadania

§ Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (w przypadku demontażu)

§ Informacja o wykonanym demontażu wyrobów zawierających azbest

§ Oświadczenie uczestnika projektu

§ Regulamin realizacji i finansowania projektu

FINANSOWANIE NIE OBEJMUJE:

Ø Zwrotu kosztów demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest, jeżeli wnioskodawca we własnym zakresie zlecił uprawnionemu podmiotowi ich demontaż, usunięcie lub unieszkodliwienie, jak też prac wykraczających poza zakres umowy,

Ø Kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub wykonania elewacji,

Ø Demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości/obiektów budowlanych wykorzystywanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

TERMIN I ODBIÓR AZBESTU, DEMONTAŻ

v Wykonawca prac wyłoniony w ramach przetargu organizowanego przez urząd gminy uzgodni z wnioskodawcą zakres prac związanych z demontaże i usuwaniem wyrobów zawierających azbest

v Termin wykonania usługi zostanie ustalony telefonicznie

v Po realizacji usługi wnioskodawca zobowiązany jest potwierdzić protokół odbioru/demontażu oraz złożyć wnioskodawcy pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych

Przed przystąpieniem do złożenia wniosku, każdy zainteresowany zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami „Regulaminu realizacji i finansowania projektu pn.: „Azbest-stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec na lata 2018-2020”.

 

URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU ZACHĘCA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO JAK NAJSZYBSZEGO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DEMONTAŻ I ODBIÓR AZBESTU.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej urzędu i w Referacie ochrony środowiska (kontakt: 18-26-135-37)


pdfInformacja o wykonanym demontaż gm. Czarny Dunajec Zał. Nr 3
Dodano: 2019-02-27 13:52:51Pobrano: 360 // 0.36 MB
pdfOcena stanu i możliwości użytkowania gm. Czarny Dunajec Zał. Nr 2
Dodano: 2019-02-27 13:52:51Pobrano: 341 // 0.65 MB
pdfOświadczenie gm. Czarny Dunajec Zał. Nr 4
Dodano: 2019-02-27 13:52:53Pobrano: 346 // 0.28 MB
pdfWniosek gm. Czarny Dunajec Zał. Nr 1
Dodano: 2019-02-27 13:52:53Pobrano: 382 // 0.40 MB
jpgA5-01
Dodano: 2019-02-27 13:53:03Pobrano: 421 // 1.71 MB
jpgA5-02
Dodano: 2019-02-27 13:53:05Pobrano: 356 // 1.36 MB