Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zapytanie ofertowe dotyczącym zaprojektowania, wykonania i zamontowania tablic informacyjnych w ramach mikroprojektu pn.: Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego

2019-02-28 do 2019-03-08 // Oglądano: 986 // Wstecz
Gmina Czarny Dunajec zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaprojektowania, wykonania i zamontowania tablic informacyjnych w ramach mikroprojektu pn.: „Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

1. Zamawiający:

Gmina Czarny Dunajec

z siedzibą: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu

ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

tel. 182613512

e-mail: gmina@czarny-dunajec.pl

NIP: 7352843273, REGON 491892162

 

2.Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych zgodnie z Poradnikiem Mikrobeneficjenta. Specyfikacja parametrów:

- ilość: 7 sztuk,

- nadruk zaakceptowanej treści przez Zamawiającego na materiale: dibond lub blacha

- ozdobna drewniana rama wraz z systemem montażowym ( podlega akceptacji przez Zamawiającego )

- stylistyka powinna nawiązywać do stylu podhalańskiego ( przykładowy rysunek poglądowy stanowi załącznik nr 1 do zapytania)

- Wykonawca powinien przewidzieć system montowania tablicy do istniejących elementów. Zaleca się, aby Oferent przed złożeniem oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia dokonał oględzin w terenie miejsc montażu tablic celem prawidłowej kalkulacji oferty. Wszelkie niezbędne informacje o miejscu usytuowania tablic można uzyskać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu, pok. 37

- wymiar zewnętrzny : 70x90 cm

Tablica wraz z nadrukiem powinna być odpowiednio zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

 

Lokalizacja tablic przy następujących 7 kapliczkach:

1)Kaplica na drewnie z rzeźbą Cierpienia Chrystusa z 1796 roku w Czarnym Dunajcu,

2)Krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem na kamiennym cokole z 2. połowy 19. wieku w Czarnym Dunajcu,

3)Wolnostojący krzyż kamienny z trzema półplastikowymi rzeźbami z 1. połowy 20. wieku w Chochołowie,

4)Kaplica kamienna obrazująca postać polichromiczną - Pieta, która jest zbudowana na podstawie z postacią św. Jana Nepomucena z roku 1824 w Piekielniku,

5)Kaplica murowana z drewnianą rzeźbą św. Jana Nepomucena z roku 1829 w Załucznem,

6)Kaplica murowana zwana "Pazdorowa" z przełomu 19. i 20. wieku w Cichem,

7)Kaplica Bogurodzicy Marii z Częstochowy z początku 19. wieku we Wróblówce.

 

Każda z tablic powinna zawierać:

-krótkie informacje o obiekcie poddanym konserwacji,

-opis co najmniej jednej rośliny zielnej rosnącej w pobliżu odrestaurowanej kapliczki,

-informacje wymagane Poradnikiem Mikrobeneficjenta, które muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy.

Wykonawca jest zobowiązany do:

-opracowania tekstów na podstawie informacji i materiałów źródłowych o mikroprojekcie i kapliczkach przekazanych przez Zamawiającego,

-oznakowania każdej z tablic zgodnie z wytycznymi promocji i informacji obowiązującymi w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020,

-konsultowania z Zamawiającym projektu tablic i uzyskania akceptacji,

-dostarczenia wersji elektronicznej podkładów do druku umieszczonych na tablicach umożliwiających ich publikację w Internecie,

-przeniesienia na Zamawiającego po zakończeniu realizacji zamówienia autorskich praw majątkowych lub licencji do fotografii, tekstów, materiałów wykorzystanych na tablicach do rozporządzania i korzystania z nich na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy bez ograniczenia terytorium, czasu i ilości wykorzystania, w tym zwielokrotniania, zamieszczania i rozpowszechniania w ramach promocji projektu oraz prezentacji jego rezultatów (utrwalanie w dowolnej technice, reprodukowanie drukiem i techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do Internetu, tak aby każdy mógł się zapoznać z materiałami w wybranym czasie i miejscu).

 

Szczegółowa dokumentacja dotycząca ww. mikroprojektu oraz odrestaurowanych kapliczek jest dostępna w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Józefa Piłsudskiego 2.

W związku z szerokim zakresem działań przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się osobami/podmiotami posiadającymi odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz zaplecze techniczne.

 

3. Cel zapytania:

Celem udzielenia zamówienia jest wyłonienie osoby/podmiotu, który zaprojektuje, wykona i zamontuje tablice informacyjne dla projektu pt. „Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego” w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

4. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia 19-04-2019 r. z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu zakończenia

ze względu na nieprzewidziane okoliczności realizacyjne.

 

5. Warunki zamówienia:

Na podstawie umowy z osobą lub podmiotem zewnętrznym po przeprowadzeniu stosownej analizy rynku i wyborze.

6. Płatność:

-Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez zamawiającego i wykonawcę. Protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury/rachunku.

-Płatność: na podstawie faktury / rachunku przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni.

-Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za przedmiot umowy po wcześniejszym przedstawieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego

 

7.Sposób przygotowania oferty:

a) Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

b)Cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto należy podać w walucie PLN.

c)Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego oraz uwzględniać koszt przekazania praw autorskich do przedmiotu umowy.

d)Oferta powinna być podpisana, posiadać datę sporządzenia oraz dane Oferenta. W przypadku podpisywania oferty przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania ofert.

 

8.Kryterium oceny i sposób przyznawania punktacji:

Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował kryterium całkowita cena ofertowa brutto – 100%

 

9. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 08.03.2019 r. do godz. 15.30 (godziny pracy Urzędu 7.30 -15.30)

10.Miejsce i sposób składania ofert:

a)Drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail Zamawiającego – bchramiec@czarny-dunajec.pl

b)Osobiście w siedzibie, pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu,

ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec. Decyduje data wpływu oferty.

11. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Inspektor Biura Rozwoju Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu Barbara Chramiec tel. 182613513 e-mail: bchramiec@czarny-dunajec.pl

 

12. Inne informacje:

Zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stąd Oferentowi nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego, w przypadku unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta pod warunkiem akceptacji jej wszystkich postanowień przez Oferenta. Niniejsze zapytanie nie jest również ofertą handlową o której mowa w kodeksie cywilnym czy też w innych przepisach właściwych.

 

Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji przedmiotowego zamówienia do bezwzględnego stosowania się do wytycznych Programowych w zakresie informacji i promocji w ramach Programu INTEREG V-A PL-SK 2014-2020

Kody CPV dla zapytania ofertowego:

79810000 - Usługi drukowania

79822500 - Usługi projektów graficznych

79823000 - Usługi drukowania i dostawy

44230000-1 - Ciesielskie elementy budowlane

79824000-6 – Usługi drukowania i dystrybucji

Załączniki:

1. Formularz ofertowy


pdfFormularz ofertowy tablice
Dodano: 2019-02-28 15:35:43Pobrano: 358 // 1.05 MB
jpgZałącznik nr 1 ) - Przykładowy rysunek poglądowy
Dodano: 2019-02-28 15:36:19Pobrano: 339 // 0.02 MB