Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zapytanie ofertowe - OSP Koniówka

2019-04-08 do 2019-04-17 // Oglądano: 1085 // Wstecz
W związku z realizacją Umowy o przyznaniu pomocy Nr 01127 -6935-UM0610801/18 zawartej w dniu 28.03.2019 r. w Krakowie pomiędzy Województwem Małopolskim a Ochotniczą Strażą Pożarną w Koniówce na realizację zadania pn. “Budowa boiska treningowego 15x30 m wraz z modernizacją placu zabaw w miejscowości Koniówka” , Gmina Czarny Dunajec na prośbę OSP Koniówka udostępnia na stronie www Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu zapytanie ofertowe w zakresie realizacji ww. zadania na rzecz OSP Koniówka.

Zapytanie ofertowe w zakresie realizacji działań objętych projektem pn. „Budowa boiska treningowego 15x30 m wraz z modernizacją placu zabaw w miejscowości Koniówka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


1.Dane Zamawiającego

Nazwa Zamawiającego:

Ochotnicza Straż Pożarna w Koniówce

Adres:

Koniówka 215 C

34-470 Czarny Dunajec

Osoba do kontaktu:

Haberny Józef – Prezes

Sroka Jan - Skarbnik

Numer telefonu

(+48) 551-01-08

Adres email:

OSP_Koniowka@wp.pl

 

2.Dane dotyczące zamówienia:

Rodzaj zamówienia (typ usługi)- Roboty budowlane

Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie ma na celu utworzenie w miejscowości Koniówka niekomercyjnej infrastruktury sportowo-rekreacyjno- turystyczno-kulturalnej poprzez budowę boiska treningowego o wymiarach 15x30 m wraz z ogrodzeniem - piłkochwytami oraz wykonaniem modernizacji placu zabaw. Oba zadania są ze sobą ściśle powiązane tj. leżą w bezpośredniej lokalizacji co sprawia, że wspólnie tworzą strefę turystyczno-rekreacyjno-sportowo-kulturalną. W ramach zadania zaplanowano wykonanie:

1 - boiska sportowego o wymiarach 15x30 m wraz z pracami towarzyszącymi (szczegółowy opis prac znajduje się w załączonej do zapytania dokumentacji technicznej)

2 - zamontowanie tablicy edukacyjnej na terenie obiektu

3 - modernizację placu zabaw (szczegółowy zakres prac modernizacyjnych przedstawiono w załączonym do zapytania przedmiarze)

Beneficjent zaplanował edukację ekologiczną poprzez umieszczenie na terenie boiska treningowego ( ogrodzenie ) tablicy edukacyjnej w zakresie ekologii, zmian klimatu oraz propagowanie zdrowego trybu życia oraz do zmiany emisyjnych środków transportu na aktywny ruch na świeżym powietrzu, pełniąca narzędzie edukacyjne dla dzieci, dorosłych i młodzieży.

Szczegółowy opiszostał przedstawiony w dokumentacji stanowiącej załącznik do niniejszego zamówienia

Nr CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212130-6 - Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki

Termin realizacji zamówienia:01.05.2019 – 31.08.2019 z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu zgodnie z treścią pkt 8 zapytania

Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres : OSP_Koniowka@wp.pl , drogą pocztową na adres Koniówka 215 C 34-470 Czarny Dunajec bądź osobiście pod adresem Beneficjenta w godzinach 08.00-16.00 (wymagane potwierdzenie złożenia)

Oferty należy składać w terminie do 16.04.2019

Termin związania ofertą:

30 dni

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym oraz rzeczowym do wykonania przedmiotu zamówienia

 

Kryterium nr 1 – CENA

Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium cena – 100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena

Pc=(Cmin/Cb) x 100

gdzie:

Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert

Cb – cena brutto oferty badanej

 

5. Informacje dodatkowe:

Wytyczne do przygotowania oferty

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko

jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku.

3. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z zakresem zamówienia

4. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej

rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub

wycofać ofertę.

6. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

7. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na

formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania

 

6. Informacja dotycząca powiązań kapitałowych lub osobowych

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.

8. Informacja dotycząca zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:

▪ obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy

▪ okoliczności siły wyższej

▪ zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

▪ zmian procedur Programu PROW na lata 2014-2020 wpływających na termin i sposób realizacji projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie

▪ uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu

zamówienia

▪ zmian terminów realizacji zamówienia – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, jeśli wystąpią obiektywne, niezależne od wykonawcy i zamawiającego przeszkody uniemożliwiające wykonanie zamówienia w pierwotnie ustalonym terminie

▪ w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku VAT

Wszelkie zmiany muszą zostać wprowadzone do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności

 

9 Informacje dodatkowe

Zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stąd Oferentowi nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego, w przypadku unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta pod warunkiem akceptacji jej wszystkich postanowień przez Oferenta. Niniejsze zapytanie nie jest również ofertą handlową o której mowa w kodeksie cywilnym czy też w innych przepisach właściwych.

                                                               

 

Projekt objęty dofinansowaniem ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020


 

pdfPLAKAT - PROMOWANIE
Dodano: 2019-04-08 12:56:39Pobrano: 367 // 0.20 MB
pdfFormularz-ofertowy
Dodano: 2019-04-08 12:57:11Pobrano: 374 // 1.35 MB
pdfPrzedmiar - Wykonanie boiska
Dodano: 2019-04-08 12:57:33Pobrano: 383 // 0.53 MB
pdfPrzedmiar -Modernizacja placu zabaw
Dodano: 2019-04-08 12:57:55Pobrano: 361 // 0.24 MB
pdfrys 1
Dodano: 2019-04-08 12:58:09Pobrano: 362 // 0.85 MB
pdfrys 2
Dodano: 2019-04-08 12:58:20Pobrano: 376 // 0.59 MB
pdfrys 3
Dodano: 2019-04-08 12:58:33Pobrano: 358 // 0.29 MB
pdfrys 4
Dodano: 2019-04-08 12:58:46Pobrano: 375 // 0.19 MB
pdfrys 5
Dodano: 2019-04-08 12:58:59Pobrano: 359 // 0.19 MB
pdfrys 6
Dodano: 2019-04-08 12:59:10Pobrano: 379 // 0.31 MB
pdfzapytanie
Dodano: 2019-04-08 12:59:25Pobrano: 353 // 1.11 MB