Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2019

2019-04-15 do 2019-04-29 // Oglądano: 1084 // Wstecz

Gmina Czarny Dunajec, Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 14 w związku z art. 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1492 ze zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczącą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1492 ze zm.), w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), 

w obszarze:

I. RODZAJ ZADANIA:

Przeprowadzenie kompleksowych badań ultrasonograficznych u dzieci w wieku od 9 miesiąca życia do 6 roku życia z terenu Gminy Czarny Dunajec”

II. PLANOWANA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

17000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100)

III. DEFINICJE:

Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert jest mowa o:

1)Ogłoszeniu– należy przez to rozumieć niniejsze ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Przeprowadzenie kompleksowych badań ultrasonograficznych u dzieci w wieku od 9 miesiąca życia do 6 roku życia z terenu Gminy Czarny Dunajec” wraz z wszystkimi jego załącznikami;

2)Dysponencie– należy przez to rozumieć Gminę Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2,
34-470 Czarny Dunajec;

3)Oferencie – należy przez to rozumieć podmiot składający ofertę na realizację zadania publicznego objętego treścią Ogłoszenia;

4)Realizatorze – oznacza Oferenta, z którym Dysponent zawarł umowę o realizację zadania publicznego, o którym mowa w Ogłoszeniu;

5)Komisji Konkursowej – oznacza powołaną w drodze zarządzenia przez Wójta Gminy Czarny Dunajec komisję konkursową, do zadań której należy przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego i wybór, spośród ofert złożonych
w tych konkursach, ofert(y) najkorzystniejszych(ej);

IV. ZASADY POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO I PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH:

1.Do złożenia oferty w konkursie uprawnione są podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Czarny Dunajec, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną powierzanego zadania.

2.Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wypełnienie formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w Ogłoszeniu.

3.Do oferty należy dołączyć:

1)aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące
o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

2)oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

3)oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę
o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

5)oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł;

6)oświadczenie, że podmiot składający ofertę poinformował osoby wchodzące w skład personelu wskazanego w ofercie o przekazaniu ich danych osobowych do Gminy Czarny Dunajec oraz zapoznał ich z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 6 do Ogłoszenia;

7)oświadczenie o prawie do dysponowania lokalem, w którym realizowane będzie zadanie (jeżeli dotyczy – patrz: Rozdział V pkt 2 Ogłoszenia).

4.Podmiot składający ofertę winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

5.Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność, prawdziwość i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

6.Dysponent zastrzega, iż terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z powierzeniem realizacji zadania i przekazaniem środków finansowych.

7.Komisja Konkursowa proponuje wysokość środków finansowych w oparciu o kryteria określone
w Ogłoszeniu, w zależności od ilości uzyskanych punktów, zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacją kosztów jego realizacji.

8.Realizacja zadania ma formę współfinansowania zadania publicznego.

9.Wymagany przez Dysponenta, minimalny wkład finansowy Oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem niniejszego konkursu ofert) wynosi 10% (słownie: dziesięć procent) kwoty wnioskowanych środków finansowych. Oferty niezawierające wymaganego wkładu finansowego zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

10.W przypadku powierzenia realizacji zadania publicznego podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie
o współfinansowanie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej
z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

11.W przypadku, gdy Oferent otrzyma środki finansowe w wysokości niższej niż wnioskowana kwota, Gmina Czarny Dunajec oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstępują od jego realizacji.

12.Decyzja o przyznaniu środków finansowych nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) i w związku z tym nie przysługuje od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji.

13.Od decyzji Komisji Konkursowej w przedmiocie wyboru ofert(y) najkorzystniejszej(ych) przysługuje odwołanie do Wójta Gminy Czarny Dunajec. Odwołanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Oferent składa w nieprzekraczalnym terminie 5 (słownie: pięciu) dni, licząc od dnia następującego po dniu, w którym ogłoszono informację o wynikach konkursu. Wójt, w wyniku rozpatrzenia odwołania, jest uprawniony do:

1)zmiany decyzji Komisji Konkursowej i powierzenia/odmowy powierzenia realizacji zadania Oferentowi,

2)zaproponowania zmiany w ofercie złożonej przez Oferenta i – w przypadku zaakceptowania tejże zmiany przez Oferenta – do powierzenia realizacji zadania Oferentowi,

3)podtrzymania decyzji Komisji Konkursowej.

14.Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty oraz przyznaniu środków finansowych na realizację zadania zostaną zamieszczone w formie wykazu
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarny Dunajec, na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.

15.Warunkiem przekazania środków finansowych przez Dysponenta jest zawarcie z Oferentem (Realizatorem zadania) umowy w formie pisemnej, której przedmiotem będzie realizacja zadania objętego Ogłoszeniem.

16.W przypadku, o którym mowa w punkcie 11 Ogłoszenia upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do osobistego stawiennictwa w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, w celu dokonania aktualizacji harmonogramu i kosztorysu, w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od ogłoszenia wyników konkursu. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją
z przyznanych środków finansowych.

17.Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w umowie, o której mowa w punkcie 15 Ogłoszenia.

18.Realizator, któremu powierzono realizację zadania publicznego jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych z tychże środków wydatków.

19.Z wykonania zadania objętego umową, o której mowa w punkcie 15 Ogłoszenia, w tym
z zaangażowania środków własnych w jego realizację, Realizator sporządza sprawozdanie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Ogłoszenia.

 

V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1.Termin realizacji zadania: zadanie zostanie zrealizowane w dniach od 05-05-2019 r. do 07-05-2019r.

2.Warunki realizacji zadania:

1)Badania ultrasonograficzne mają być skierowane do grupy docelowej dzieci: w wieku od 9 miesiąca życia do 6 roku życia;

2)W ramach kompleksowych badań ultrasonograficznych Realizator zobowiązany jest do przeprowadzenia badań usg tarczycy, węzłów chłonnych, narządów jamy brzusznej oraz moszny (u dzieci płci męskiej);

3)Badania zostaną przeprowadzone w lokalu w stosunku do którego Realizator dysponuje prawem do dysponowania (np.: z tytuł stosunku obligacyjnego). Lokal winien być zaadaptowany na potrzeby realizowanych badań, wyposażony w odpowiedni sprzęt, gwarantujący należyte wykonanie zadania. Dysponent dopuszcza możliwość przeprowadzenia badań w „mobilnym centrum badań” – tj. w pojeździe specjalistycznym, odpowiednio wyposażonym do przeprowadzenia badań objętych zadaniem. Lokal lub pojazd specjalistyczny, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym musi być zlokalizowany (stacjonować) na terenie gminy Czarny Dunajec;

4)Badania zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowany personel medyczny, który zapewnia Realizator. Z uwagi na grupę docelową (dzieci w wieku od 9 miesiąca życia do 6 roku życia) wykonywanie świadczeń medycznych objętych zadaniem winno być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz odpowiednie podejście do pracy
z dziećmi.

5)Badania zostaną przeprowadzone przy uwzględnieniu należytej staranności, na poziomie odpowiadającym współczesnej wiedzy medycznej, w tym zgodnie z obowiązującymi standardami wykonywania ultrasonograficznych badań diagnostycznych, obowiązującymi przepisami oraz procedurą medyczną gwarantującą zapewnienie właściwej jakości świadczeń;

6)Realizator przyjmuje na siebie obowiązki administratora danych osobowych osób biorących udział w badaniach, w tym danych o których mowa w Art. 4 pkt 15 w zw. z Art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1);

7)Realizator jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej osób biorących udział w badaniach w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
z jednoczesnym zagwarantowaniem tym osobom prawa dostępu do dokumentacji ich dotyczącej, z poszanowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;

8)Realizator nie jest uprawniony do pobierania od osób biorących udział w badaniach (ich przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych) jakichkolwiek opłat z tytułu świadczeń medycznych realizowanych w ramach zadania.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert na realizację zadania upływa w dniu 23-04-2019 r. o godz. 15:30 .

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonej, opieczętowanej kopercie, wyłącznie w lokalu Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, parter, pok. nr 12 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta wraz z zamieszczonym na kopercie w widocznym miejscu dopiskiem:

„Oferta na realizację zadania publicznego pn.: Przeprowadzenie kompleksowych badań ultrasonograficznych u dzieci w wieku od 9 miesiąca życia do 6 roku życia z terenu Gminy Czarny Dunajec” – nie otwierać przed 24-04-2019r. ”.

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

VII. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

1.Komisja Konkursowa dokonuje wyboru ofert(y) w terminie do 5 dni roboczych od daty określającej końcowy termin składania ofert.

2.Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1)niewypełnienie wszystkich punktów (pozycji) zawartych w formularzu oferty,

2)złożenie oferty po terminie;

3)złożenie oferty bez wymaganych załączników;

4)złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu;

5)złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w Ogłoszeniu;

6)złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony;

7)złożenie oferty przez organizację, która zgodnie z celami ujawnionymi w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem ofert;

8)złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu
i aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku zmian osobowych
w reprezentacji oferenta nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwych dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS;

3.Komisja Konkursowa jest uprawniona do żądania od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

5.Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, Komisja Konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych.

6.Komisja Konkursowa, po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, przystępuje do oceny ofert pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

7.Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

1)kalkulację kosztów zadania publicznego;

2)kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować zadanie publiczne;

3)deklarowaną przez Oferenta ilość pacjentów (dzieci), które zostaną przebadane w ramach realizacji zadania publicznego;

4)planowany przez Oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5)planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6)wykaz zadań z zakresu ochrony zdrowia zrealizowanych przez Oferenta w ostatnich 3 (słownie: trzech) latach kalendarzowych poprzedzających datę złożenie oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności Oferenta jest krótszy niż 3 (słownie: trzy) lata – w tym okresie.

8.Wpływ liczby otrzymanych punktów na wysokość przyznanych środków finansowych określa załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

9.Komisja Konkursowa dokonuje wyboru ofert(y) najkorzystniejszej(ych), podejmuje decyzję o wysokości przyznanych środków finansowych i przedkłada Wójtowi Gminy Czarny Dunajec informację o rozstrzygnięciu konkursu, w tym dane trzech Oferentów, którzy uzyskali najwięcej punktów podczas oceny merytorycznej, wraz z informacją o liczbie uzyskanych przez każdego z ww. Oferentów punktów. W przypadku mniejszej ilości Oferentów biorących udział w konkursie, Komisja Konkursowa przekazuje Wójtowi Gminy Czarny Dunajec liczbę wszystkich Oferentów, biorących udział w konkursie wraz ze wskazaniem liczby uzyskanych przez Nich punktów.

10.Informację o rozstrzygnięciu konkursu umieszcza się w dniu rozstrzygnięcia konkursu ( tj. najpóźniej w dniu 30-04-2019r.) na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarny Dunajec oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.

11.Środki finansowe udzielone z budżetu Gminy Czarny Dunajec wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

12.Konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

1)nie została złożona żadna oferta;

2)żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w Ogłoszeniu.

13.Zawarcie pomiędzy Dysponentem i wyłonionym Realizatorem umowy o realizację zadania objętego Ogłoszeniem powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia następującego po dniu ogłoszenia informacji o rozstrzygnięciu konkursu, o której mowa
w Rozdziale VII punkcie 10 Ogłoszenia.

 

Załączniki:

 

- Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty

- Załącznik nr 2 – karta oceny formalnej

- Załącznik nr 3 – karta oceny merytorycznej

- załącznik nr 4 – procentowy przelicznik

- załącznik nr 5 – wzór sprawozdania

- załącznik nr 6- klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych


pdfKlauzula zał 6
Dodano: 2019-04-15 21:43:21Pobrano: 304 // 0.32 MB
pdfzałącznik nr 1 - oferta
Dodano: 2019-04-15 21:43:23Pobrano: 307 // 0.65 MB
pdfzałącznik nr 2 - karta oceny formalnej
Dodano: 2019-04-15 21:43:23Pobrano: 298 // 0.37 MB
pdfzałącznik nr 3 - karta oceny merytorycznej
Dodano: 2019-04-15 21:43:27Pobrano: 328 // 0.94 MB
pdfzałącznik nr 4 - procentowy przelicznik
Dodano: 2019-04-15 21:43:31Pobrano: 308 // 0.42 MB
pdfzałącznik nr 5 - sprawozdanie
Dodano: 2019-04-15 21:43:34Pobrano: 317 // 0.62 MB
pdfzarządzenie
Dodano: 2019-04-15 21:43:39Pobrano: 328 // 2.65 MB