Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Sprawozdanie z wykonania programu współpracy z NGO za 2018 rok

2019-04-30 do 2019-05-15 // Oglądano: 950 // Wstecz

Czarny Dunajec, 12.04.2019 r.

 

Sprawozdanie

z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

działającymi na terenie gminy Czarny Dunajec

za rok 2018.

 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są ważnym ogniwem działalności społecznej. Aktywne organizacje pozarządowe są partnerem w realizowaniu zadań publicznych, pobudzają aktywność i zaangażowanie mieszkańców w życie gminy. Powierzanie organizacjom pozarządowym zadań społecznych zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji.

 

W roku 2018 przyjęto następujące priorytetowe zadania publiczne:

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1)krzewienie kultury i umiłowania do własnych tradycji poprzez prowadzenie zespołów regionalnych, nauki śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach ludowych, promocję regionu poprzez prezentacje folkloru na imprezach gminnych i poza gminnych oraz prowadzenie orkiestry dętej.

2)organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Czarny Dunajec,

3)organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu dziedzictwa narodowego,

4)uczestniczenie w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach kulturalnych,

oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

 

Przekazane środki finansowe z dotacji, określone w Umowie, zleceniobiorcy (t.j. organizacje pozarządowe) byli zobowiązani wykorzystać do dnia 31 grudnia 2018r. Kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie zwrócono na rachunek Urzędu Gminy.

Realizacja powyższych zadań publicznych była zlecona, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie albo zgodnie z art. 28 ustawy o sporcie.

Zadania zostały określone szczegółowo w ofertach i wnioskach złożonych przez Zleceniobiorców zuwzględnieniem aktualizacji harmonogramów i kosztorysów będących załącznikami do umów.

 

Organizacje pozarządowe zobowiązały się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskały i na warunkach określonych umowami.

 

Zleceniobiorcy byli zobowiązani zachować procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego oraz byli zobowiązani do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

 

Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie był równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie owięcej niż 30 %.

 

Zleceniobiorcy zobowiązali się do nie zbywania związanych z realizacją zadania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu.

 

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

1.Organizacje pozarządowe w trakcie realizacji programu mogły składać wnioski dotyczące sposobu realizacji programu.

Nie został złożony ani jeden wniosek dotyczący uwag na temat sposobu realizacji programu.

 

2.Miernikami efektywności realizacji programu w danym roku są informacje dotyczące
w szczególności:

1) liczby ogłoszonych konkursów; - ogłoszono 2 konkursy:

- Konkurs nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2018 r. w zakresie kultury pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”,

- Konkurs nr 2/2018 na wykonywanie zadańpublicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2018 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

 

2) liczby ofert, które wpłynęły w ramach konkursów;

 

Wpłynęło 17 ofert na Konkurs nr 1/2018 oraz 21 wniosków na Konkurs nr 2/2018.

 

3) liczby umów zawartych na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert;

 

Podpisano łącznie 38 umów na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadańGminy Czarny Dunajec w 2018 r. w zakresie kultury pod nazwą:„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego” oraz zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

 

4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań publicznych

Gmina współpracując z organizacjami w ramach uchwalonego programu na rok 2018 przeznaczyła środki finansowe w wysokości 520.000,00 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy zł), a w tym: na realizację zadań w zakresie kultury – 240.000,00 zł, na realizację zadań w zakresie sportu – 280.000,00 zł)

Cz. I

Konkurs nr 1/2018 na wykonywanie zadańpublicznych związanych z realizacjązadań Gminy Czarny Dunajec w 2018 r. w zakresie kultury pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”,

 

Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia9 stycznia 2018r. został ogłoszony otwarty konkurs nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2018r. w zakresie kultury pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”,

 

Do konkursu przystąpiły następujące organizacje pozarządowe, którym zostały przyznane dotacje w wysokości:

 

1. ODDZIAŁ ZP W CZERWIENNEM – 12.000,00 zł

2. OSP CZARNY DUNAJEC – 29.500,00 zł

3. ODDZIAŁ ZP W PIENIĄŻKOWICACH – 14.000,00 zł

4. ODDZIAŁ ZP W CICHEM – 16.500,00 zł

5. ODDZIAŁ ZP WCHOCHOŁOWIE - 14.000,00 zł

6. ZP ODDZIAŁ GÓRALI ORAWSKICH W PODSZKLU – 16.500,00 zł

7. ODDZIAŁ ZP W PIEKIELNIKU – 15.000,00zł

8. ODDZIAŁ ZP W ODROWAŻU – 14.000,00zł

9. ODDZIAŁ ZP W RATUŁOWIE – 16.500,00 zł

10. ODDZIAŁ ZP W STAREM BYSTREM –15.000,00 zł

11. ODDZIAŁ ZP W MIĘTUSTWIE – 16.000,00zł

12. ODDZIAŁ ZP W ZAŁUCZNEM – 13.000,00 zł

13. ODDZIAŁ ZP WE WRÓBLÓWCE – 8.000,00 zł

14. ZP ODDZIAŁ GÓRALI PODHALAŃSKICH W CZARNYM DUNAJCU –

11.000,00zł

15. ODDZIAŁ ZP W PODCZERWONEM – KONIÓWCE – 12.500,00 zł

16. ODDZIAŁ ZP W DZIALE - 10.000,00 zł

17. STOWARZYSZENIE MIŁOSNIKÓW KULTURY Zbójecko Familia – 6.500,00 zł

Całość wydatków poniesionych na wykonanie zadania Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”, w 2018r. przedstawia poniższa tabela:

l.p.

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

DOTACJA PRZYZNANA Z BUDŻETU GMINY

Wydatki

Kwota zwrócona do budżetu gminy

Z DOTACJI

ŚR. WŁASNE

WKŁAD OSOBOWY

1

O ZP CICHE

 

16500,00

16500,00

307,00

2500,00

0,00

2

O ZP CHOCHOŁÓW

 

14000,00

14000,00

273,49

2500,00

0,00

3

O ZP MIĘTUSTWO

 

16000,00

16000,00

1125,03

5740,00

0,00

4

 

O ZP RATUŁÓW

 

16500,00

16500,00

56,88

2000,00

0,00

5

O ZP ODROWĄŻ

 

14000,00

14000,00

0,00

2500,00

0,00

6

O ZP STARE BYSTRE

 

15000,00

15000,00

20,00

2000,00

0,00

7

O ZP WRÓBLÓWKA

 

8000,00

8000,00

0,00

2500,00

0,00

8

O ZP CZARNY DUNAJEC

 

11000,00

11000,00

0,00

4000,00

0,00

9

 

O ZP CZERWIENNE

 

12000,00

12000,00

0,00

5000,00

0,00

10

 

O ZP PODSZKLE

 

16500,00

16500,00

200,00

3000,00

0,00

11

O ZP PIENIĄŻKOWICE

 

14000,00

14000,00

33,00

2500,00

0,00

12

 

O ZP ZAŁUCZNE

 

13000,00

13000,00

0,00

2500,00

0,00

13

O ZP DZIAŁ

10000,00

10000,00

0,00

2000,00

0,00

14

 

O ZP PIEKIELNIK

 

15000,00

15000,00

0,00

2700,00

0,00

15

ODDZIAŁ ZP W PODCZERWONEM – KONIÓWCE

12500,00

 

12500,00

 

0,00

2500,00

0,00

16

OSP CZARNY DUNAJEC

 

29500,00

29500,00

1290,86

4000,00

0,00

17

Stowarzyszenie Zbójecko Familia

6500,00

6000,00

0,00

2500,00

500,00

RAZEM

240000,00

239500,00

3306,26

50440,00

500,00

 

Wydatki poniesionena wykonanie zadania „Krzewienie kultury i umiłowania do własnych tradycji poprzez prowadzenie nauki śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach ludowych oraz prowadzenie zespołów regionalnych” oraz ,,Krzewienie kultury poprzez naukę gry na instrumentach oraz prowadzenie orkiestry dętej” w Gminie Czarny Dunajec wyniosły – 242.806,26 zł, (w 2017r. - 233.729,73 zł, w 2016r. - 238.760,32 zł , w 2015 - 237.186,63 zł w 2014 roku - 223.282,82 zł , w 2013 roku - 213.001,33 zł, w 2012 roku – 216.398,73 w 2011 roku - 213.224,09 zł) z czego wykorzystana dotacja zaspokoiła 98,64% środków finansowych(w 2017 r. – 98,40% w 2016roku 96,33%, w 2015 roku – 96,88% w 2014 roku - 98,25% w 2013 r. - 98,59%, w 2012 roku - 96,96% w 2011 roku - 93,69%), pozostałe to środki własne będące wkładem osobowym - niefinansowym czyli pracą społeczną członków organizacji pozarządowych .

Porównanie kwoty dotacji przyznanej przez Radę Gminy na ten cel do poprzednich lat:

Rok 2007 – kwota 110.000 złotych

Rok 2008 – kwota 150.000 złotych

Rok 2009 – kwota 166.000 złotych

Rok 2010 – kwota 200.000 złotych

Rok 2011 – kwota 200.000 złotych

Rok 2012 – kwota 210.000 złotych

Rok 2013 – kwota 210.000 złotych

Rok 2014 – kwota 220.000 złotych

Rok 2015 – kwota 230.000 złotych

Rok 2016 – kwota 230.000 złotych

Rok 2017 – kwota 230.000 złotych

Rok 2018 – kwota 240.000 złotych

 

Konkurs ofert nr 1/2018

Wydatkowanie środków z dotacji:

l.p

Nazwa organizacji

instruktorzy

Stroje + instrumenty

transport

inne

Z dotacji

%

Z dotacji

%

Z dotacji

%

Z dotacji

%

1.

O ZP CICHE

5000,00

30

11500,00

70

0,00

0

0

0

2.

O ZP CHOCHOŁÓW

11825,00

84

2075,00

15

0,00

0

100,00

1

3.

O ZP MIĘTUSTWO

6000,00

37

1093,05

7

8750,00

55

156,95

1

4.

O ZP RATUŁÓW

7000,00

42

500,00

3

7710,00

47

1290,00

8

 

5.

O ZP ODROWĄŻ

 

12000,00

86

1700,00

12

300,00

2

0

0

6.

O ZP STARE BYSTRE

13000,00

87

2000,00

13

0

0

0

0

7.

O ZP WRÓBLÓWKA

8000,00

100

0

0

0

0

0

0

8.

O ZP CZARNY DUNAJEC

10150,00

92

0,00

0

550,00

5

300,00

3

9.

O ZP CZERWIENNE

7493,00

62

4507,00

38

0

0

0

0

10.

O ZP PODSZKLE

9120,00

55

1180,00

7

6200,00

38

0

0

11.

O ZP PIENIĄŻKOWICE

12046,00

86

0

0

370,00

3

1584,00

11

12.

O ZP ZAŁUCZNE

12750,00

98

0,00

0

250,00

2

0

0

13.

O ZP DZIAŁ

10000,00

100

0

0

0

0

0

0

14.

O ZP PIEKIELNIK

12850,00

86

1500,00

10

650,00

4

0

0

15.

ODDZIAŁ ZP W PODCZERWONEM – KONIÓWCE

12500,00

100

0,00

0

0,00

0

 

0

 

0

16.

OSP CZARNY DUNAJEC

15000,00

51

14500,00

49

0,00

0

0

0

17.

Stowarzyszenie Zbójecko Familia

0,00

0

6000,00

100

0,00

0

0

0

razem

164734,00

70

46555,05

19

24780,00

9

3430,95

2

 

Nauka tańca , śpiewu, gry na instrumentach

 

l.p.

Nazwa organizacji

zajęcia

Ilość prób w tygodniu / czas

Ilość dzieci objętych nauką

1.

 

 

O ZP CICHE

Taniec, śpiew

2x / 3h

60

Gra na instrumentach

1x / 2h

6

2.

O ZP CHOCHOŁÓW

Taniec, śpiew

 

82 próby

44

Gra na instrumentach

12

3.

O ZP MIĘTUSTWO

Taniec, śpiew

3x / 3h

82

Gra na instrumentach

1x / 3h

12

4.

O ZP RATUŁÓW

Taniec, śpiew

2x / 2h

50

Gra na instrumentach

1x/3h

b.d

5

O ZP ODROWĄŻ

Taniec, śpiew

2x / 2h

 

36

Gra na instrumentach

1x / 2,5h

10

6.

O ZP STARE BYSTRE

Taniec, śpiew

1x / 3h

 

34

Gra na instrumentach

1x / 2h

8

7.

O ZP WRÓBLÓWKA

Taniec, śpiew

1x / 2h

12

Gra na instrumentach

1x / 2h

9

8.

O ZP CZARNY DUNAJEC

Taniec, śpiew

1x / 2h

20

9.

O ZP CZERWIENNE

Taniec, śpiew

1x/4h

40

10.

O ZP PODSZKLE

Taniec, śpiew

1x / 2h

60

Gra na instrumentach

1x /2h

11

11.

O ZP PIENIĄŻKOWICE

Taniec, śpiew

 

1x /2h

 

41

Gra na instrumentach

1x /2h

15

12.

O ZP ZAŁUCZNE

Taniec, śpiew

109 prób /2h

 

18

 

Gra na instrumentach

1x / 2h

8

13.

O ZP DZIAŁ

Taniec, śpiew

1x / 2h

 

20

Gra na instrumentach

1x / 2h

10

14.

O ZP PIEKIELNIK

Taniec, śpiew

1x / 2h

 

48

Gra na instrumentach

1x / 2h

15.

ODDZIAŁ ZP W PODCZERWONEM – KONIÓWCE

Taniec, śpiew

 

125 h prób

 

45

Gra na instrumentach

16.

OSP CZARNY DUNAJEC

Gra na instrumentach

2 x /3h dzieci

2x/2h orkiestra

13

30

17.

Stowarzyszenie Zbójecko Familia

Taniec, śpiew

1x / 3h

 

45

razem

799

Najważniejsze działania i ich rezultaty realizowane w 2018 roku przez organizacje pozarządowe:

ZP PODSZKLE

Przygotowany został program „Dziecięce zabawy na polanie na Świyntego Jana” i „Z kozą”.

Dorośli członkowie Oddziału aktywnie uczestniczyli w różnych uroczystościach organizowanych przez Zarząd Główny oraz poszczególne Oddziały, włączali się również w święta parafialne. Dzieci i młodzież uczestniczyły w różnego rodzaju konkursach, festiwalach organizowanych na terenie szkoły, gminy, regionu itd. Były to m.in.:

1. I miejsce w II Międzynarodowym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Beskidzka Bitwa na Kolędy" - Bystra.

2. Grand Prix Nagroda Publiczności w II Międzynarodowym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Beskidzka Bitwa na Kolędy” – Bystra.

3. I miejsce w III Przeglądzie Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Orawski Zbyrcok” - grupa śpiewacza- Jabłonka.

4. II miejsce w III Przeglądzie Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Orawski Zbyrcok” - solistka /kategoria dziecięca/ - Jabłonka.

5. II miejsce w III Przeglądzie Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Orawski Zbyrcok” - solistka /kategoria młodzieżowa/ - Jabłonka.

6. III miejsce w III Przeglądzie Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Orawski Zbyrcok” - solistka /kategoria młodzieżowa/ - Jabłonka.

7. III miejsce w III Przeglądzie Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Orawski Zbyrcok” - muzyka - Jabłonka.

8. III miejsce w III Przeglądzie Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Orawski Zbyrcok” - instrumentalista - Jabłonka.

9. Wyróżnienie w III Przeglądzie Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Orawski Zbyrcok” - instrumentalista- Jabłonka.

10.Wyróżnienie w III Przeglądzie Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Orawski Zbyrcok” -instrumentalista- Jabłonka.

11. I miejsce w XXV Wojewódzkim Festiwalu Papieskim (śpiew) – Biały Dunajec.
12. II miejsce w 52. Sabałowych Bajaniach Festiwalu Folkloru Polskiego – solistka –

Bukowina Tatrzańska.

13. I miejsce na XV Papieskiej Majówce na Bachledówce – Czerwienne.

14. II miejsce na XXXIV Muzykowaniu na Duchową Nutę – solistka – Czarny Dunajec

15. Oprawa uroczystej Mszy świętej w Bazylice archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela –

Warszawa.

16. OprawaMszy świętych w kościele pw. św. Rozalii w Podszklu.

17. Konkurs Wieńców Dożynkowych w Czarnym Dunajcu – I miejsce.

18. Konkurs Stołów Regionalnych – wyróżnienie.

19. Reprezentowanie Związku na forum imprez:

- Opłatek ZP Oddziału Nowy Targ,

- Święcone Zarządu Głównego – Zakopane,

- Poświęcenie sztandaru - Maruszyna,

- Poświęcenie sztandaru - Piekielnik,

- Hołdymas – Czarny Dunajec,

- XXXI Dożynki Podhalańskie – Ludźmierz,

- 100 – lecie Odzyskania Niepodległości /11 listopada/ – Czarny Dunajec.

20. Wyjazd członków Oddziału na Pielgrzymkę do Częstochowy i Kalwarii Zebrzydowskiej.

21. Udział w X Rekolekcjach Góralskich w Starem Bystrem.

22. Reprezentowanie Oddziału i aktywne uczestniczenie w uroczystościach parafialnych.

23. Aktywny udział w uroczystościach szkolnych m.in. :

- Dzień Patrona,

- Dzień Babci i Dziadka,

- Szkolna Wigilia i Święcone,

- Dzień Matki i Ojca,

- Bieg Rodzinny.

 

ORKIESTRA OSP Czarny Dunajec

Orkiestra uświetniała wszystkie ważne święta kościelne w rodzimej miejscowości, takie jak:

- Wielkanoc

- Boże Ciało

- Odpust Parafialny

-Dzień Strażaka

-Święto Niepodległości – 11 Listopada

-Gminne Dożynki – Hołdymas

-Boże Narodzenie

a także uroczystości strażackie, kościelne i inne sąsiadujących miejscowości

-Poświęcenie Samochodu bojowego w Ratułowie Dolnym

-Poświęcenie Samochodu bojowego w Cichem Górnym

-Poświęcenie Samochodu bojowego w Cichem Dolnym

 

Wyjazdy, koncerty, festiwale :

-Orkiestra wzięła udział w XII Podhalańskim Festiwalu Orkiestr Dętych zdobywając wyróżnienie

 

- Orkiestra zorganizowała oraz wykonała (6-go stycznia) wraz zaproszonymi gośćmi

koncert świąteczny w kościele parafialnym w Czarnym Dunajcu.

 

 

ZP STARE BYSTRE

Zespół „Turnie” wziął udział w następujących konkursach oraz przeglądach na terenie gminy Czarny Dunajec organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec:

luty – Muzykowanie na Duchową Nutę – występ kapeli

Maj – Majówka na Bachledówce w Czerwiennem – III miejsce grupy śpiewaczej

Październik –Przeziyracka w Czarnym Dunajcu

- wyróżnienie grupa śpiewacza kat .II

- II miejsce taniec zbójnicki kat.I

- II miejsce taniec zbójnicki kat.II

- III miejsce taniec solowy kat.I

Zespół występował na festynach poza gminą m. innymi w Rogoźniku

Zespół wziął udział w X Góralskich Rekolekcjach w Starem Bystrem

Konkurs Młodych Toniecników – Biały Dunajec 2018 – II miejsce w tańcu zbójnickim kat.do 10 lat

- II miejsce w tańcu zbójnickim kat.11-16

 

ZP ODROWĄŻ

 

Zespół „Odrowązianie”

14.01.2018 – Wyjazd zespołu „Odrowązianie” na kolędowanie do Rzyk do księdza Jana Gacka.

28.01.2018 - Tradycyjny „Opłatek” Związku Podhalan O/Odrowąż. Góralska oprawa

Mszy Św. przez zespół „Odrowązianie” oraz koncert kolęd podczas posiadów Związkowych. Odrowąż- remiza OSP

18.03.2018 – Wyjazd zespołu i muzyki na drogę krzyżową do księdza Jana Gacka do Rzyk.

25.03.2018 – Niedziela Palmowa, Droga Krzyżowa po góralsku prowadzona przez Związek Podhalan i zespół „Odrowązianie”.

22.04.2018 – „Święcone” w Zakopanem - Olcza, delegacja ze sztandarem (Maria i Tadeusz Dusza, Janina i Władysław Gawron, Chlebek Małgorzata).

13.05.2018 – Wyjazd ze sztandarem – Krzeptówki. Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej ogłoszone Sanktuarium Narodowym.

20.05.2018 – Wyjazd do Warszawy na obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę i na grób Feliksa Gwiżdża.

12.07.2018 – Ognisko przy Warsztatach Terapii Zajęciowych w Odrowążu dla wszystkich członków zespołu. Konkursy z nagrodami dla dzieci.

15.08.2018 – Odpust w Ludźmierzu, udział delegacji ze sztandarem.

19.08.2018 – Msza św. na szlaku Papieskim na Żeleźnicy organizowana przez Związek Podhalan, posiady przy ognisku. Przedstawienie grupy rekonstrukcyjnej z Rabki-Zdrój.

26.08.2018 - Hołdymas w Czarnym Dunajcu, przygotowanie stołu z potrawami regionalnymi.

02.09.2018 – Poświęcenie sztandaru w Maruszynie, delegacja ze sztandarem.

02.09.2018 – „Śpiywanie i Granie pod Chochołowską Strzechą”. Występ dzieci z zespołu „Odrowązianie”

14.10.2018 – Wizytacja Biskupa Jana Zająca. Msza św. w intencji ZP i oprawa góralska.

27.10.2018 – Wyjazd zespołu zespołu na XXXI Przeziyracke do Czarnego Dunajca.

Zdobycie wyróżnienia dla Dominiki Chlebek, Rychlik Zuzanny, Oli Stoch, Gabrysi Żołna, Renaty Łaś i Amelii Miętus.

11.11.2018 – Święto Niepodległości w Czarnym Dunajcu, delegacja ze sztandarem.

16-18.11.2018 – 10 Rekolekcje Góralskie w Starem Bystrem, udział delegacji ze sztandarem. Udział w wykładach.

21.12.2018 – Wigilia w szkole podstawowej w Odrowążu. Występ dzieci z zespołu z przedstawieniem pt. „Niespodziewany Wigilijny gość”.

Góralska oprawa Mszy Świętych i uroczystości parafialnych.

 

ZP CICHE

·5.01.2018-Nagroda Starosty Powiatu Nowotarskiego za szczególne osiągnięcia dla Powiatu Nowotarskiego i otrzymanie Medalu Pamiątkowego Podhala za zasługi dla Powiatu Nowotarskiego .

 

·17 styczeń 2018 – I miejsce Gminny Przegląd Kolędników i Grup Jasełkowych w Czarnym Dunajcu

 • 28.01.2018 - Zdobycie przez Władysława Basiorkę specjalnego wyrożnienia w XXXIV Konkursie Śpiewu na Muzykowaniu na Duchową Nutę w Czarnym Dunajcu.
 • 12.05.2018 - Zdobycie przez Władysława Basiorkę - III miejsca w konkursie śpiewu w XV Papieskiej Majówce na Bachledówce
 • 12.05.2018 - Zdobycie III miejsca w konkursie śpiewu GRUPY ŚPIEWACZEJ w XV Papieskiej Majówce na Bachledówce

·2.07.2018- „Udział w dożynkach w Chochołowie - Śpiywanie i Granie pod Chochołowiańskom Strzechom

 • 08.2017 –II miejsce w konkursie potraw regionalnych na Hołdymasie w Czarnym Dunajcu
 • 1.10.2017 - Zdobycie wyróżnienia przez Karolinę Szwajnos za śpiew w XXXI Konkursie Przeziyracka Młodych Toniecników w Czarnym Dunajcu
 • 27.10.2018 - Zdobycie przez parę taneczną: Adriana Mrugałę i Marię Skóbel

II miejsca w XXXI Konkursie Przeziyracka Młodych Toniecników w Czarnym Dunajcu

 • 27.10.2018 - Zdobycie przez parę taneczną: Huberta Zająca i Natalię Zając

wyróżnieniana XXXI Konkursie Przeziyracka Młodych Toniecników w Czarnym Dunajcu

·18.11.2018 - Wyróżnienie dla Adriana Mrugały i Marii Skóbel w XIX Konkursie Młodych Toniecników w Białym Dunajcu

·18.11.2018 - I Miejsce w tańcu zbójnickim w XIX Konkursie Młodych Toniecników w Białym Dunajcu

·29.11.2018 - Nagroda Wójta Gminy Czarny Dunajec za szczególne osiągnięcia w Gminie Czarny Dunajec

Występy:

5 01.2018 - Występ na Spotkaniu Noworocznym Starosty Powiatu Nowotarskiego

w Państwowej Szkole Muzycznej w Nowym Targu. Przekazanie dla zespołu

Medalu Pamiątkowego Podhala za zasługi dla Powiatu Nowotarskiego

7.01.2018 - Występ „ Szopka„ - salka pod kościołem w Cichem

Styczeń, luty 2018 - Występy dla gości w czasie ferii zimowych – Ciche

22.03.2018 - Występ dla reprezentacji władz miasta Malborka

1.05.2018 - Oprawa Mszy św. Odpustowej w Cichem

20.05.2018 - Występy „ Zielone świątki- salka pod kościołem w Cichem

5 .06. 2018 r.- występ w auli Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Nowym Targu podczas gali finałowej Konkursu Czytelniczo-Plastycznego

„Góralskie Cytanie” Gwarowych Tekstów .

10.06 2018 - Występ w Krakowie w Parku Jordana z okazji Krakowskich Dni Dziecka

29.06.2018 - Występ w Zakopane- Gazdówka pod Lasem „Sympozjum Naukowe”

23.07.2018 - Wystep na festynie w Cichem

29.07.2018 - Występ na festynie w Załucznem

8.08.2018 - Występ na Krakowskim Rynku

15.08.2018 - Występ na „Święcie Lasu” na Siwej Polanie

24.09.2018 - Występ na poświęceniu sztandaru w Szkole Podstawowej nr 2 w Cichem

21.12.2018 - WystępRynek w Krakowie – Targibożonarodzeniowe.

24.12.2018 - Oprawa muzyczna Pasterki w Cichem

25.12.2018 - Oprawa muzyczna Mszy św. w Boże Narodzenie

28.12.2018 - Koncert kolęd, występ dla gości z Lublińca

31.12.2018 - Występ w remizie OSP Ciche Środkowe w wieczór Sylwestrowy

 

 

ZP PODCZERWONE

06.01.2018 - Kolędowanie dzieci z zespołu Śleboda w kościele w Podczerwonem

28.01.2018 - Udział w „Muzykowaniu na Duchowom Nutę”. 2 miejsce Daniela Ciężczaka

z kapelą.

09.04.2018 - Niedziela Palmowa – zorganizowanie konkursu Palm, wspólnie ze Szkołą

Podstawową i Ks. Proboszczem – udział dzieci w konkursie

13.05.2018 - Papieska Majówka na Bachledówce – udział zespołu Śleboda”

26.05.2018 - Zorganizowanie wspólnie ze Szkołą Podstawową Dnia Regionalnego, udział

dzieci w konkursach regionalnych.

02.07.2018 - Śpiywanie i Granie Pod Chochołowiańskom Strzechom – występ dzieci

uczących się gry na skrzypcach i basach.

09.07.2018 - Wybory Nojśwarniejsej Górolecki – udział Kasi Lei

27.08.2018 - Gminne Dożynki „Hołdymas” –pierwsze miejsce w kategorii stół regionalny.

03.09.2018 - ,,Góralskie Śpasy w Podczerwonem” - występ zespołu Śleboda

11.11.2018 - Występ dzieci z zespołu Śleboda podczas mszy św. z okazji Rocznicy

Odzyskania Niepodległości.

26.11.2018 - Występ dzieci z zespołu Śleboda podczas obchodów Dnia Brata Witalisa

w Szkole Podstawowej w Podczerwonem.

27.12.2018 -Wspólne kolędowanie dzieci z Zespołu Śleboda połączone z podziękowaniami

dla instruktorów.

 

ZP PIEKIELNIK

 

06.01.2018 - Udział w VII Koncercie Kolęd i Pastorałek w Piekielniku.

06.01.2018 - Organizacja Opłatka dla mieszkańców Piekielnika. Występ zespołu „Piekielnicanie”

z programem jasełkowym

14.01.2018 - Występ zespołu „ Piekielnicanie” z programem jasełkowym w kościele parafialnym

28.01.2018 - XXXIV Muzykowanie na Duchową Nutę w Czarnym Dunajcu – uczestnictwo

zespołu w konkursie, Zajęcie III miejsca - Muzyka w kat. Dziecięcej

02.02.2018 -Występ zespołu podczas zabawy karnawałowej

01.03.2018 - Prowadzenie Drogi Krzyżowej oraz oprawa Mszy Św.

12.05.2018 -Występ grupy śpiewaczej w Czerwiennem na XV Majówce Papieskiej na

Bachledówce konkurs Góralskiej Pieśni Religijnej

27.05.2018 -Występ Zespołu na II Festynie w Piekielniku - Dzień Dziecka

15.07.2018 - Występ na Festynie Rodzinnym w Pieniążkowicach

26.08.2018 - Udział Oddziału w Gminnych Dożynkach Hołdymas 2018.

II miejsce za przygotowanie stołu z potrawami regionalnymi, oraz nagrodę Grand

Prix za wykonanie wieńca dożynkowego, który przybrał postać drzewa rajskiego

03.09.2018 - Oprawa mszy świętej i występ artystyczny Zespołu „Piekielnicanie” podczas

rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkół w Piekielniku.

09.09.2018 - Występ kapeli na festynie w Miętustwie.

15.09.2018 - Organizacja ogniska dla członków Oddziału.

30.09.2018 - Występ zespołu na Festynie zorganizowanym w Piekielniku przez Związek Dużych

Rodzin 3+, gościem imprezy była premier RP p. Beata Szydło

14.10.2018 - 10-lecie istnienia naszego Oddziału i jednocześnie Poświęcenie sztandaru Związku

Podhalan w Piekielniku, Uroczysta Oprawa Mszy św celebrowana przez Kapelana

ks. Zązla, przy udziale Przedstawicieli Zarządu Głównego Związku Podhalan oraz

oddziałów Związku Podhalan z różnych miejscowości z Polski oraz z Zarządu

Podhalan Ameryki Północnej, przemarsz z kościoła do remizy strażackiej, występ

zespołu-przygotowany program artystyczny na tę wyjątkową okazję, zaproszeni

goście, poczęstunek

16.10.2018 - Udział w III przeglądzie Kapel, instrumentalistów i śpiwaków ludowych „Orawski

Zbyrcok” w Jabłonce, III miejsce – kapela Piekielnicanie

21.12.2018 - Jasełka w wykonaniu Zespołu „Piekielnicanie” w Zespole Szkół w Piekielniku.

Udział zespołu w akademiach szkolnych

Posiady członków zarządu oraz mieszkańców wsi Piekielnik – występy zespołu

 

Udział kapeli góralskiej z Piekielnika podczas wyjazdów na występy i imprezy kulturalne

Góralska oprawa Mszy Świętych i uroczystości parafialnych.

 

 

 

ZP CZARNY DUNAJEC

Zespół Góralski Mali Dunajcanie działając przy Związku Podhalan w Czarnym Dunajcu liczy 25 osób. Są to dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Próby tańca i śpiewu Zespołu Góralskiego Mali Dunajanie organizowane były na Sali widowiskowej CKiP Czarny Dunajec.

W roku 2018 brał udział w konkursach i imprezach organizowanych na terenie Podhala:

 

Opłatek ZP i zespołu Mali Dunajcanie

Występ w Kościele w Czarnym Dunajcu z jasełkami

Oprawa śpiewem stacji podczas Drogi Krzyżowej

Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich

 

 

ZP CHOCHOŁÓW

I. Uczestnictwo w imprezach:

 1. IV Orszak Trzech Króli w Chochołowie połączony z opłatkiem i wystawienie Jasełek
 2. Gminny Konkurs Grup Kolędniczych i Jasełek w Czarnym Dunajcu – II miejsce dla grupy kolędniczej i wyróżnienie za grę aktorską dla Kazimierza Michniaka
 3. Wyjazd zespołu z Jasełkami do Zebrzydowic i Kalwarii Zebrzydowskiej
 4. Udział zespołu śpiewaczego - Muzykowanie na Duchową Nutę – wyróżnienie dla grupy młodzieżowej i dziecięcej
 5. Uroczystość z okazji 172 Rocznicy Powstania Chochołowskiego – uczestnictwo w konkursach wiersza patriotycznego oraz inscenizacji plenerowej przedstawiającej przebieg powstania. Obchody na Podhalu 100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się od obchodów w Chochołowie.
 6. Zorganizowano dla dzieci z zespołu „Siumni” kurs robienia ozdób ze siana
 7. Udział przedstawicieli Oddziału w Świeconym Zarządu Głównego Związku Podhalan na Olczy w Zakopanem
 8. Udział 2 grup śpiewaczych w XIV Majówce Papieskiej w Czerwiennem na Bachledówce – Drugie miejsce duetu śpiewaczego
 9. Udział przedstawicieli Oddziału w uroczystościach zorganizowanych przez Zarząd Główny na Krzeptówkach w Zakopanem
 10. „Hołdymas” w Czarnym Dunajcu – przygotowanie stołu regionalnego
 11. Dożynki parafialne w Chochołowie – przygotowanie uroczystej Mszy Świętej w Kościele oraz festynu . Wystąpił zespół „Siumni”
 12. „Przeziyracka Młodyk Toniecników i Śpiywoków” w Czarnym Dunajcu- udział grup śpiewaczych

I.Organizowanie imprez:

 1. III Orszak Trzech Króli i opłatek chochołowski
 2. Uroczystość z okazji 172 rocznicy powstania Chochołowskiego (współorganizacja)
 3. Dożynki Parafialne w Chochołowie
 4. Obchody 100-rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości

5. V Transgraniczny konkurs szopek w Chochłowie (współorganizacja)

 

ZP DZIAŁ

W okresie od 02.01.2018 do 31.12.2018 Związek Podhalan Oddział w Dziale zrealizował następujące zadania:

- Nauka tańca i śpiewu góralskiego- 1 raz w tygodniu po 2 godziny dla 20 dzieci;

- Nauka gry na instrumentach- 1 raz w tygodniu po 2 godziny dla 10 dzieci;

- Udział zespołu, kapeli, członków ZP w przeglądach, konkursach, uroczystościach religijnych itp. :

- udział w Muzykowaniu na Duchową Nutę( zespół śpiewaczy),

- spotkanie opłatkowe dla członków ZP i mieszkańców Działu;

 

- udział w Papieskiej Majówce na Bachledówce ( 2 zespoły śpiewacze);

- organizacja, przygotowanie poczęstunku i obsługa nowotarskiej grupy Góralskiej Pieszej

Pielgrzymki na Jasną Górę;

- udział w Hołdymasie w Czarnym Dunajcu- II miejsce w Konkursie Potraw Regionalnych,

III miejsce w Konkursie Wieńców Dożynkowych;

- uroczyste posiady Oddziału ZP z okazji wizyty prezesa i członków Koła Dział ZPPA ;

- udział w Śpiewaniu i Graniu pod Chochołowiańską Strzechą;

- udział w X Rekolekcjach Góralskich w Starem Bystrem;

- oprawa góralska Pasterki;

- Koncert Kolęd i Pastorałek Góralskich w kościele w Dziale.

 

ZP WRÓBLÓWKA

 

Zespół występował na:

- Muzykowaniu na Duchową Nutę w Czarnym Dunajcu,

- Przeziyracce Młodych Tonecników i Spiywoków ,

- Konkursie Młodych Toniecników w Białym Dunajcu,

- Festynie we Wróblówce,

- Konkursie Kolęd w Wadowicach,

- Papieskiej Majówce na Bachledówce.

 

ZP ZAŁUCZNE

 

 1. Koncert kolęd w wykonaniu dzieci z zespołu „SYKOWNI” w kościele w Załucznem 28.01.2018
 2. Prowadzenie Drogi Krzyżowej 24.03.2018
 3. Msza Święta odpustowa – oprawa góralska 10.06.2018
 4. Festyn Rodzinny w Załucznem 29.07.2018
 5. Pasterka w Załucznem 24.12.2018

 

ZBÓJECKO FAMILIA

27-28.01.2018 – XXXIII Muzykowanie na Duchową Nutę – Czarny Dunajec:

II miejsce w kategorii dorosłych grup śpiewaczych w Czarnym Dunajcu

08.05.2018 – XXVI Przednówek w Polanach – Kościelisko

„Srebrny Zbyrcok” w kategorii grup śpiewaczych powyżej 18. roku życia

22.08.2018 – udział w Międzynarodowym Konkursie Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków

Ludowych im. Władysława Trebuni-Tutki w ramach 50. Międzynarodowego

Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

28.08.2018 – występ podczas Dnia Ziemi Nowotarskiej na Rynku w Krakowie w ramach 42.

Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej

30.12.2018 – charytatywny koncert kolęd i pastorałek góralskich w Kościele pw. Matki

Boskiej Szkaplerznej w Witowie

30.12.2018 – charytatywny koncert kolęd i pastorałek góralskich w Kościele pw. Najświętszej

Maryi Panny Królowej Polski w Miętustwie

 

ZP CZERWIENNE

Zespół góralski „Bachledówka” w roku 2018 brał udział w następujących konkursach iimprezach kulturowych:

1. XV Papieskiej Majówki na Bachledówce

- II miejsce dla Martyny Dziedzic

- III miejsce dla Eweliny Rapacz

2. XXXI Przeziyracki w Czarnym Dunajcu

- Wyróżnienie dla Eweliny Jamrych

- Wyróżnienie dla Martyny Dziedzic

3."Widowisko dumy i radości " w Krakowie

4.XIX Potyczki szkolne – Podhale - Moja mała ojczyzna

5. II Dzień regionalny- konkurs gwary góralskiej

 

ZP RATUŁÓW

Zespół ,,Tatry” występował na wielu imprezach kulturalnych w swojej miejscowości, w gminie i poza jej terenem. Swoimi występami uświetniał imprezy kulturalne, uroczystości parafialne oraz zdobywał wysokie nagrody:

 

,,Muzykowanie na Duchową Nutę”:

I m. – grupa śpiewacza kat. I

,, Papieska Majówka” – Bachledówka Czerwienne:

I m. – grupa śpiewacza kat. I

I m. – grupa śpiewacza kat. III

,,Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich”:

I m. – grupa śpiewacza kat. II

II m. – grupa śpiewacza kat. III

III m. – grupa śpiewacza kat. I

I m. – taniec solowy

II m. – taniec solowy

I m. – taniec zbójnicki

,,Sabałowe Bajania” – Bukowina Tatrzańska:

I m. – grupa śpiewacza

II m. – grupa śpiewacza

Występy zespołu:

Zagrzeb Chorwacja – Udział w Festiwalu Zespołów Dziecięcych oraz oprawa dwóch mszy św.

Obchody 10-lecia nadania imienia – Szkoła w Ratułowie –występ zespołu

Oprawa Drogi Krzyżowej po góralsku: Ratułów, Miętustwo,

Ratułów – festyn ,,Posiady u Domina”

Festyn Rodzinny – Miętustwo

Konkurs ,,Góralskie cytanie” Czarny Dunajec – występ zespołu

Oprawa mszy odpustowej w Ratułowie poprzez śpiew pieśni góralskich i grę kapeli.

Oprawa mszy ,,Pasterka” w Ratułowie przez śpiew kolęd i pastorałek oraz grę kapeli

OSP Ratułów Górny – występ z programem jasełkowym

OSP Ratułów Dolny – występ z programem jasełkowym

 

ZP MIĘTUSTWO

- Muzykowanie Na Duchową Nutę: I miejsce grupa śpiewacza kat.I, I miejsce grupa śpiewacza kat.II, III miejsce soliści Karolina Molek kat.II

- Majówka Papieska – Bachledówka: I miejsce grupa śpiewacza kat.II, wyróżnienie grupa śpiewacza kat.I

- Wybór Nojśwarniyjsyj Gorolecki – Biały Dunajec

- Sabałowe bajania – Bukowina Tatrzańska : I miejsce grupa śpiewacza kat.III

- Przeziyracka w Ratułowie: I miejsce grupa śpiewacza kat.III, I miejsce grupa śpiewacza kat.II, wyróżnienie grupa śpiewacza kat.I, wyróżnienei solistka Gabriela Ratułowska kat.II

 

W 2018r. zespół występował na terenie wsi i gminy :

- Kolędowanie w parafii wraz z jasełkami

- Zjazd motocyklistów

- Chochołowska Strzecha

- dożynki w parafii

- Ratułów przeziyracka

- Dzień Babci i Dziadka

- Dzień matki

- Ognisko zespołowe

- Mikołajki

- Opłatek Związkowy – kolędowanie przy muzyce góralskiej

- Posiady związkowe – Andrzejki przy muzyce góralskiej

- Występ dla jubilatów z okazji złotych godów

- Święto rodziny

Wyjazdy po za teren gminy:

- Sosnowiec

- Witkowice

- Libiąż

- Kościelisko – Majowe granie

- Żmiąca

- Piła

- Delegacja brała udział w obchodach Dnia Niepodległości w Czarnym Dunajcu i Na Budzu

Ponadto:

Delegaci Związku Podhalan brali udział w uroczystościach związkowych na terenie gminy i powiatu Nowotarskiego oraz w posiadach: Święcone i Opłatek/

- Zespół oprawia po góralsku swoje główne uroczystości parafialne:

- Odpust – 110 lat Parafii w Miętustwie

- Pasterka

- Rezurekcja

- Boże Ciało

- droga krzyżowa po góralsku

W tym roku zespół oprawiał Mszę Św. Na Hołdymasie w Czarnym Dunajcu

 

 

ZP PIENIĄŻKOWICE

Udział w przeglądach i konkursach:

Wystep zespołu „Zeleźnica” na Dzień Babci i Dziadka

Udział w konkursie „ Muzykowanie na Duchową Nutę”

XVI Papieska Majówka na Bachledówce , Przegląd Góralskiej Pieśni Religijnej

– III miejsce grupa śpiewacza

Festyn we Wróblówce

Festyn Rodzinny w Pieniążkowicach

Gminne Dożynki Hołdymas stół, wieniec, sztandar, dary

Przeziyracka Młodych Toniecnikow i Śpiywoków w Czarnym Dunajcu : wyróżnienie Emilia Górka

Konkurs tańca solowego i zbójnickiego w Białym Dunajcu : wyróżnienie w kat. II i w kat III

Udział w rekolekcjach w Starem Bystrem

Oprawa Wigilii szkolnej

Koncert kolęd Bożonarodzeniowych

Oprawa uroczystości parafialnych


Cz. II

Konkurs nr 2/2018 na wykonywanie zadańpublicznych związanych z realizacjązadań Gminy Czarny Dunajec w 2018 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 9 stycznia 2018 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 2/2018 na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

 

Do konkursu przystąpiły następujące organizacje pozarządowe, którym zostały przyznane dotacje w wysokości:

 

1. UKS CHOCHOŁÓW – 7.000,00

2. TS PODHALAŃSKI –22.000,00

3. UKS RATUŁÓW – 2.000,00

4. LZS DELTA PIENIĄŻKOWICE – 10.000,00

5. UKS „KROKUS” CICHE – 10.000,00

6. UKS „CZERWONE WIERCHY” – 2.000,00

7. GKS „CZARNI” – 40.000,00

8. UKS PODCZERWONE – 8.000,00

9. UKS „CICHE” – 6.000,00

10. UKS „ZOGRODY” – 4.000,00

11. UKS „SOŁTYSIANIE” – 16.000,00

12. LKS „KORONA” PIEKIELNIK – 15.000,00

13. KS CHOCHOŁÓW – 70.000,00

14. LZS ,,SZAROTKA” CHOCHOŁÓW – 10.000,00

15. PZW Koło 27 Czarny Dunajec – 5.000,00

16. AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA CZARNY DUNAJEC – 35.000,00

17. TS CKF MAXIMUS –7.000,00

18. PODHALAŃSKI KLUB ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO „ZWYRTANY” – 4.000,00

19. KLUB JEŹDZIECKI CZARNY DUNAJEC – 2.000,00

20. UKS „PIENIĄŻKOWICE” – 2.000,00

21. AKH „DRWALE” CZARNY DUNAJEC – 3.000,00

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 280.000 zł.

Całość wydatków poniesionych na wykonanie zadania „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportuw 2018r. przedstawia poniższa tabela:

lp

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

DOTACJA PRZYZNANA Z BUDŻETU GMINY

Wydatki

Kwota zwrócona do budżetu gminy

Z DOTACJI

ŚR. WŁASNE

WKŁAD OSOBOWY

1

UKS CHOCHOŁÓW

7000,00

7000,00

0,39

2000,00

0

2

TS PODHALAŃSKI

22000,00

22000,00

121,90

4300,00

0

3

UKS RATUŁÓW

2000,00

2000,00

0

1000,00

0

4

LZS DELTA PIENIĄŻKOWICE

10000,00

10000,00

0

2500,00

0

5

UKS „KROKUS” CICHE

10000,00

10000,00

249,03

2000,00

0

6

UKS „CZERWONE WIERCHY”

2000,00

2000,00

0

1000,00

0

7

GKS „CZARNI”

40000,00

40000,00

67,86

7000,00

0

8

UKS PODCZERWONE

8000,00

8000,00

138,00

1000,00

0

9

UKS „CICHE”

6000,00

6000,00

31,92

4000,00

0

10

UKS „ZOGRODY”

4000,00

4000,00

2,68

1200,00

0

11

UKS „SOŁTYSIANIE”

16000,00

16000,00

2,81

3300,00

0

12

LKS „KORONA” PIEKIELNIK

15000,00

15000,00

77,70

3000,00

0

13

KS Chochołów

70000,00

70000,00

1236,54

9000,00

0

14

LZS Szarotka Chochołów

10000,00

10000,00

375,18

3000,00

0

15

PZW Koło Nr 27 w Czarnym Dunajcu

5000,00

5000,00

18,32

2500,00

0

16

Akademia Piłkarska WISŁA

Czarny Dunajec

35000,00

35000,00

854,00

5000,00

0

17

PODHALAŃSKI KLUB ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO ZWYRTANY

4000,00

4000,00

2055,00

2400,00

0

18

TS CKF Maximus Czarny Dunajec

7000,00

7000,00

12,38

23000,00

0

19

UKS PIENIĄŻKOWICE

2000,00

2000,00

0,00

2000,00

0

20

Amatorski Klub Hokejowy DRWALE Czarny Dunajec

3000,00

3000,00

845,80

7000,00

0

21

Klub Jeździecki Czarny Dunajec

2000,00

2000,00

1,44

5000,00

0

RAZEM

280000,00

280000,00

6090,95

91200,00

0

 

 

Całość wydatków poniesionych na wykonanie zadania wyniosła w 2018r. – 286.090,95 zł, (w 2017 r. - 205.523,29 zł, w 2016r. - 206.007,16 zł w 2015r. - 202.525,48 zł, w 2014r. - 171.930,01 zł ,w 2013r. - 174.344,49 zł, w 2012r - 163.344,87zł w 2011 - 142.420,68 zł) z czego wykorzystana dotacja zaspokoiła 97,87% środków finansowych (w 2017r. – 97,31%, w 2016r. - 97,05% , w 2015r. - 97,82%, w 2014r. - 98,88% , w 2013r. - 97,34 %, w 2012r. - 97,88 % , w 2011r - 98,30%) pozostałe to środki własne oraz wkład osobowy - niefinansowy czyli praca społeczna członków organizacji pozarządowych.

Porównanie kwoty dotacji przyznanej przez Radę Gminy do poprzednich lat:

Rok 2007 – kwota 95.000 złotych

Rok 2008 – kwota 105.000 złotych

Rok 2009 – kwota 135.000 złotych

Rok 2010 – kwota 140.000 złotych

Rok 2011 – kwota 140.000 złotych

Rok 2012 – kwota 160.000 złotych

Rok 2013 – kwota 170.000 złotych

Rok 2014 – kwota 170.000 złotych

Rok 2015 – kwota 200.000 złotych

Rok 2016 – kwota 200.000 złotych

Rok 2017 – kwota 200.000 złotych

Rok 2018 – kwota 280.000 złotych

 

Konkurs ofert nr 2/2018

Wydatkowanie środków z dotacji:

l.p.

Nazwa organizacji

Realizacja programów szkolenia sportowego

Zakup sprzętu sportowego

pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa wtakich zawodach oraz pokrycie kosztów korzystania zobiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego

sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej

Z dotacji

%

Z dotacji

%

Z dotacji

%

Z dotacji

%

01.

Akademia Piłkarska WISŁA

Czarny Dunajec

0,00

0

0,00

0

0,00

0

35000,00

100

02.

UKS „ZOGRODY”

 

4000,00

100

0,00

0

0,00

0

0,00

0

03.

UKS „SOŁTYSIANIE”

11099,79

 

69

4509,21

28

391,00

3

0,00

0

04.

LZS Szarotka Chochołów

3254,62

 

33

2145,73

21

4599,65

 

46

0,00

 

0

05.

UKS „CZERWONE WIERCHY”

0,00

0

2000,00

100

0,00

0

0,00

0

06.

TS CKF Maximus Cz. Dunajec

0,00

0

7000,00

100

0,00

0

0,00

0

07.

KS Chochołów

21287,08

30

46238,50

66

2474,42

4

0,00

0

08.

LZS DELTA PIENIĄŻKOWICE

2314,83

 

23

3309,87

33

4375,30

 

44

0,00

0

09.

PZW Koło Nr 27 w Czarnym Dunajcu

0,00

0

1945,08

39

3054,92

 

61

0,00

0

10.

UKS CHOCHOŁÓW

1774,00

25

5226,00

75

0,00

0

0,00

0

11.

UKS „KROKUS” CICHE

2000,00

20

6000,00

60

2000,00

20

0,00

0

12.

UKS PIENIĄŻKOWICE

0,00

0

2000,00

100

0,00

0

0,00

0

13.

LKS „KORONA” PIEKIELNIK

6865,59

 

46

2582,12

17

5552,29

 

37

0,00

0

14.

TS PODHALAŃSKI

3215,98

14

796,70

 

4

4132,32

 

19

13855,00

 

63

15.

GKS „CZARNI”

 

7091,06

 

18

8487,74

 

21

7075,20

 

18

17346,00

43

16.

UKS RATUŁÓW

 

0,00

0

2000,00

100

0,00

0

0,00

0

17.

UKS „CICHE”

 

0,00

0

6000,00

100

0,00

0

0,00

0

18.

UKS PODCZERWONE

1580,00

20

5930,00

74

490,00

6

0,00

0

19.

PODHALAŃSKI KLUB ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO ZWYRTANY

0,00

0

395,00

10

3605,00

90

0,00

0

20.

Amatorski Klub Hokejowy DRWALE Czarny Dunajec

1100,00

37

200,00

7

1700,00

56

0,00

0

21.

Klub Jeździecki Czarny Dunajec

0,00

0

0,00

0

2000,00

100

0,00

0

razem

65582,95

21

106765,95

45

41450,10

24

66201,00

10

Powyższa tabela zawiera następujące koszty:

W kolumnie „Realizacja programów szkolenia sportowego”

- transport

- opiekę medyczną, badania lekarskie;

- zakup środków doraźnej pomocy medycznej, zakup odżywek;

- udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne,

licencje, zezwolenia);

- opłaty startowe;

- ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów.

W kolumnie „zakup sprzętu sportowego” przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia, zawiera się również koszt odzieży i obuwia sportowego,

 

W kolumnie pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w wtakich zawodach oraz pokrycie kosztów korzystania zobiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, w szczególności:

- opłaty za sędziowanie zawodów;

- zakup nagród, pucharów, medali,

- zakup napojów,

- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

 

W kolumniesfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej

- wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe;

 

Z dotacji nie mogły być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu :

1)transferu zawodnika zinnego klubu sportowego;

2)zapłaty kar, mandatów iinnych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby wnim zrzeszone;

3)zobowiązań beneficjenta zzaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

4)kosztów stałych działalności tych podmiotów ( jak. np. obsługa księgowa itp.);

5)wydatków na zadania inwestycyjne iremontowo – budowlane, zakup gruntów oraz środków trwałych,

6)prowadzenia działalności gospodarczej,

7)deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

8)innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio zzadaniami określonymi w w§4 ust.1Uchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków itrybu udzielania irozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (t.j :Uchwała nr XXX/312/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r.)

 

Najlepsze wyniki zawodników klubów sportowych dotowanych przez Gminę Czarny Dunajec w 2018 roku (na poziomie wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym):

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA CZARNY DUNAJEC

Najlepsze wyniki:

Małopolska liga młodzika – promocja Gminy na poziomie rozgrywek wojewódzkich

 

AP Wisła Czarny Dunajec 5-3 Wisła II Kraków 2018-04-18

ZKS Unia Tarnów 0-0 AP Wisła Czarny Dunajec 2018-04-08

AP Wisła Czarny Dunajec 2-2 Unia Oświęcim 2018-06-23

Małopolska liga trampkarzy młodszych - promocja Gminy na poziomie rozgrywek wojewódzkich

AP Wisła Czarny Dunajec 2-1 Turbacz Mszana Dolna 2018-04-22

Krakus Nowa Huta 1-9 AP Wisła Czarny Dunajec 2018-05-13

AP Wisła Czarny Dunajec 5-1 Hutnik Kraków 2018-06-13

 

TOWARZYSTWO SPORTOWE CKF MAXIMUS

 

W 2018 roku w zawodach Trójboju Siłowego, TS CKF Maximus osiągnął następujące rezultaty (chronologicznie):

24-25 03.2018 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski GPC Zalesie

I miejsce – Joanna Kaczmarczyk

II miejsce - Krystian Zawadzki

I miejsce - Renata Zapała

I miejsce – Joanna Gawron

I miejsce – Robert Nemś

I miejsce – Ela Kardaś

 

17.05-20.05 Mistrzostwa Świata WPA Łuck (Ukraina)

I miejsce – Jesika Jordan

I miejsce – Joanna Kaczmarczyk

II miejsce – Joanna Gawron

I miejsce – Renata Zapała

I miejsce – Krystian Zawadzki

I miejsce – Robert Nemś

12.06-17.06 Mistrzostwa Europy WUAP Pabianice

I miejsce – Ela Kardaś

I miejsce – Joanna Gawron

I miejsce – Robert Nemś

I miejsce – Renata Zapała

 

16.09-23.09 Mistrzostwa Świata GPC Eger (Węgry)

I miejsce – Joanna Kaczmarczyk

II miejsce – Joanna Gawron

I miejsce – Ela Kardaś

III miejsce – Renata Zapała

I miejsce – Robert Nemś

15.10-21.10 Mistrzostwa Świata WUAP Trnava (Słowacja)

I miejsce – Robert Nemś

I miejsce – Renata Zapała

II miejsce – Joanna Gawron

I miejsce – Ela Kardaś

UKS ZOGRODY STARE BYSTRE

Zawodnicy osiągnęli następujące rezultaty w poszczególnych zawodach:

 

XII Szkolna Liga Sportów Zimowych

Zakopane 20.02.2018

Nowak Piotr – 16 miejsce – skoki

Nowak Piotr – 13 miejsce – KN(kombinacja norweska)

Szwajnos Kamil – 14 miejsce – skoki

Moczarny Kamil – 27 miejsce – skoki

Bednar Arkadiusz – 28 miejsce – skoki

Międzynarodowe Skoki Narciarskie II

Wisła09.06.2018

Bednar Arkadiusz – 13 miejsce – skoki

Nowak Piotr – 18 miejsce – skoki

Szwajnos Kamil – 20 miejsce – skoki

XXIV Szkolna Liga Sportów Letnich

Zakopane 21.06.2018

Bednar Arkadiusz – 16 miejsce – skoki

Nowak Piotr – 14 miejsce – skoki, 3 miejsce KN

Szwajnos Kamil – 18 miejsce – skoki, 10 miejsce KN

Moczarny Kamil – 20 miejsce – skoki, 11 miejsce KN

Letni Puchar Bieszczadów

Zagórz18.08.2018

Nowak Piotr – 9 miejsce – skoki, 10 miejsce KN

Szwajnos Kamil – 16 miejsce – skoki, 14 miejsce KN

Moczarny Kamil – 33 miejsce – skoki, 23 miejsce KN

Bednar Arkadiusz – 29 miejsce – skoki, 27 miejsce KN

Międzynarodowe Skoki Narciarskie

Wisła 21.07.2018

Nowak Piotr – 9 miejsce – skoki

Bednar Arkadiusz – 11 miejsce – skoki

XXIV Szkolna Liga Sportów Letnich

Zakopane 29.08.2018

Szwajnos Kamil – 12 miejsce – skoki, 8 miejsce KN

Bednar Arkadiusz – 16 miejsce – skoki

Klasyfikacja Końcowa XXIV Szkolnej Ligi Sportów Letnich

Klasyfikacja indywidualna

10 miejsce - Szwajnos Kamil - Kombinacja Norweska

12 miejsce – Nowak Piotr – Kombinacja Norweska

Klasyfikacja Drużynowa

6 miejsce – UKS Zogrody - Kombinacja Norweska

7 miejsce – UKS Zogrody – Skoki

XLII Szkolna Liga Sportów Zimowych

Zakopane28.12.2018

Nowak Piotr – 19 miejsce – skoki, 12 miejsce KN

 

UKS SOŁTYSIANIE STARE BYSTRE

Zawodnicy UKS „Sołtysianie” brali udział w następujących imprezach sportowych:

Wojewódzka Gimnazjada w biegach narciarskich

Małopolska Szkolna Liga w biegach narciarskich

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biathloniezimowym i letnim

W Narodowym programie rozwoju skoków narciarskich LOTOS CUP 2018,

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w skokach i kombinacji norweskiej

W Mistrzostwach Polski Seniorów w skokach i kombinacji norweskiej

W Międzynarodowych zawodach w skokach i kombinacji norweskiej – FIS CUP, Puchar Kontynentalny

 

Zawodnicy osiągnęli następujące rezultaty w poszczególnych zawodach:

 

Długopolski Kamil

 

1

Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich

Obidowa

11.01.2018

1 miejsce

2

Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich

Ptaszkowa

18.01.2018

7 miejsce

3

Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich

Białka Tatrzańska

08.02.2018

9 miejsce

4

Puchar Polski w biathlonie

Kościelisko

03.03.2018

27 miejsce

5

Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików biathlon

Kościelisko

16.03.2018

6 miejsce

6

Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików biathlon

Kościelisko

17.03.2018

5 miejsce

7

Finał Małopolskiej Szkolnej Ligi w Biegach Narciarskich

Białka Tatrzańska

21.03.2018

5 miejsce

Łowicki Adrian

 

1

Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich

Obidowa

11.01.2018

5 miejsce

2

Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich

Ptaszkowa

18.01.2018

5 miejsce

3

Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich

Obidowa

30.01.2018

1 miejsce

4

Puchar Polski w biathlonie

Kościelisko

03.03.2018

28 miejsce

5

Puchar Polski w biathlonie

Kościelisko

04.03.2018

16 miejsce

6

Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików biathlon

Kościelisko

16.03.2018

2 miejsce

7

Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików biathlon

Kościelisko

17.03.2018

4 miejsce

8

Finał Małopolskiej Szkolnej Ligi w Biegach Narciarskich

Białka Tatrzańska

21.03.2018

9 miejsce

 

Stopka Jakub

 

1

Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich

Obidowa

11.01.2018

9 miejsce

2

Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich

Ptaszkowa

18.01.2018

6 miejsce

3

Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich

Obidowa

30.01.2018

7 miejsce

4

Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich

Białka Tatrzańska

08.02.2018

7 miejsce

5

Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików biathlon

Kościelisko

16.03.2018

4 miejsce

6

Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików biathlon

Kościelisko

17.03.2018

6 miejsce

7

Finał Małopolskiej Szkolnej Ligi w Biegach Narciarskich

Białka Tatrzańska

21.03.2018

9 miejsce

8

Puchar Polski w biathlonie

Kościelisko

22.12.2018

16 miejsce

Groński Marcin

 

1

Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich

Obidowa

11.01.2018

7 miejsce

2

Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich

Ptaszkowa

18.01.2018

5 miejsce

3

Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich

Obidowa

30.01.2018

6 miejsce

4

Puchar Polski w biathlonie

Kościelisko

03.03.2018

6 miejsce

5

Puchar Polski w biathlonie

Kościelisko

04.03.2018

5 miejsce

6

Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików biathlon

Kościelisko

16.03.2018

9 miejsce

7

Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików biathlon

Kościelisko

17.03.2018

7 miejsce

8

Finał Małopolskiej Szkolnej Ligi w Biegach Narciarskich

Białka Tatrzańska

21.03.2018

9 miejsce

9

Puchar Polski w biathlonie

Kościelisko

22.12.2018

18 miejsce

 

Pałasz Magdalena

 

1

Continental CUP

Planica

20.01.2018

22 miejsce

2

Continental CUP

Planica

21.01.2018

21 miejsce

3

LOTOS CUP

Zakopane

23.02.2018

3 miejsce

4

LOTOS CUP

Zakopane

24.02.2018

4 miejsce

5

LOTOS CUP

Szczyrk

03.03.2018

2 miejsce

6

Mistrzostwa Polski Kobiet

Szczyrk

03.03.2018

2 miejsce

7

LOTOS CUP

Zakopane

27.07.2018

4 miejsce

8

LOTOS CUP

Zakopane

28.07.2018

4 miejsce

9

LOTOS CUP

Zakopane

31.08.2018

1 miejsce

10

LOTOS CUP

Zakopane

01.09.2018

3 miejsce

11

LOTOS CUP

Szczyrk

06.10.2018

4 miejsce

12

LOTOS CUP

Szczyrk

07.10.2018

5 miejsce

13

Ranking PZN

 

2018

5 miejsce

 

Wacławiak Artur

 

1

Mistrzostwa TZN skoki

Zakopane

06.01.2018

9 miejsce

2

Mistrzostwa TZN kombinacja norweska

Zakopane

06.01.2018

4 miejsce

3

Mistrzostwa TZN skoki

Zakopane

07.01.2018

8 miejsce

4

LOTOS CUP skoki

Szczyrk

19.01.2018

7 miejsce

5

LOTOS CUP skoki

Szczyrk

20.01.2018

7 miejsce

6

LOTOS CUP

Zakopane

10.02.2018

7 miejsce

7

LOTOS CUP

Zakopane

11.02.2018

6 miejsce

8

LOTOS CUP kombinacja norweska

Zakopane

11.02.2018

2 miejsce

9

XXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży kombinacja norweska

Zakopane

16.02.2018

2 miejsce

10

XXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży skoki

Zakopane

17.02.2018

10 miejsce

11

XXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży kombinacja norweska

Zakopane

17.02.2018

2 miejsce

12

XXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży skoki

Zakopane

18.02.2018

10 miejsce

13

XXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży kombinacja norweska

Zakopane

18.02.2018

2 miejsce

14

LOTOS CUP

Zakopane

23.02.2018

10 miejsce

15

LOTOS CUP

Zakopane

24.02.2018

9 miejsce

16

Mistrzostwa Polski Seniorów KN

Zakopane

25.02.2018

4 miejsce

17

LOTOS CUP

Szczyrk

02.03.2018

7 miejsce

18

LOTOS CUP KN

Szczyrk

02.03.2018

2 miejsce

19

LOTOS CUP

Szczyrk

03.03.2018

7 miejsce

20

LOTOS CUP KN

Szczyrk

04.03.2018

2 miejsce

21

LOTOS CUP Pkt Generalna kombinacja norweska

 

2018

2 miejsce

22

LOTOS CUP Pkt Generalna skoki

 

2018

8 miejsce

 

Biela Stanisław

 

1

Mistrzostwa TZN

Zakopane

06.01.2018

5 miejsce

2

Mistrzostwa TZN

Zakopane

07.01.2018

5 miejsce

3

FIS CUP

Zakopane

13.01.2018

38 miejsce

4

FIS CUP

Zakopane

14.01.2018

35 miejsce

5

Continental CUP

Planica

20.01.2018

46 miejsce

6

Continental CUP

Planica

21.01.2018

24 miejsce

7

LOTOS CUP

Zakopane

10.02.2018

5 miejsce

8

LOTOS CUP

Zakopane

11.02.2018

5 miejsce

9

LOTOS CUP

Zakopane

23.02.2018

5 miejsce

10

LOTOS CUP

Zakopane

24.02.2018

6 miejsce

11

LOTOS CUP

Szczyrk

02.03.2018

5 miejsce

12

LOTOS CUP

Szczyrk

03.03.2018

4 miejsce

 

 

 

KS CHOCHOŁÓW

Wyniki zawodników klubu to:

BIEGACZE

Angelika Gryc

4 miejsce - Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich I edycjaObidowa 11.01.2018

6 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich II edycja -CSZ Ptaszkowa 18.01.2018

6 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich III edycja - Obidowa 30.01.2018

5 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich IV edycja - Białka Tatrzańska 08.02.2018

5 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich – ranking końcowy

6 miejsce - Małopolskie Igrzyska Dzieci w biegach narciarskich- Memoriał Kazimierza Bubuli Białka Tatrzańska 21.03.2018

15 miejsce - Bieg na Igrzyska, Puchar Karkonoszy - Jakuszyce 17.03.2018

3 m. OPEN, 1. w kat. K18- IV Bieg Kurierów Tatrzańskich w Zakopanem - 1.09.2018

6 m. OPEN - V Zakopiański Bieg Niepodległości - 11.11.2018

Sylwester Iwaniec

3 miejsce -Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich I edycja - Obidowa 11.01.2018

11 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich II edycja - CSZ Ptaszkowa 18.01.2018

13 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich – ranking końcowy

6 miejsce - Małopolskie Igrzyska Dzieci w biegach narciarskich- Memoriał Kazimierza Bubuli Białka Tatrzańska 21.03.2018

21 miejsce - Bieg na Igrzyska, Puchar Karkonoszy - Jakuszyce 17.03.2018

Jan Stanek

4 miejsce -Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich I edycja - Obidowa 11.01.2018

9 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich II edycja - CSZ Ptaszkowa 18.01.2018

4 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich III edycja - Obidowa 30.01.2018

8 miejsce -Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich IV edycja - Białka Tatrzańska 08.02.2018

6 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich – ranking końcowy

7 miejsce -Małopolskie Igrzyska Dzieci w biegach narciarskich- Memoriał Kazimierza Bubuli Białka Tatrzańska 21.03.2018

22 miejsce - Bieg na Igrzyska, Puchar Karkonoszy - Jakuszyce 17.03.2018

4 m. OPEN, 1. w kat. M18 - IV Bieg Kurierów Tatrzańskich w Zakopanem - 1.09.2018

52 m. OPEN - V Zakopiański Bieg Niepodległości - 11.11.2018

Łukasz Gąsienica

5 miejsce - Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich I edycja - Obidowa 11.01.2018

4 miejsce -Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich II edycja - CSZ Ptaszkowa 18.01.2018

5 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich III edycja - Obidowa 30.01.2018

5 miejsce -Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich IV edycja - Białka Tatrzańska 08.02.2018

4 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich – ranking końcowy

3 miejsce - Małopolskie Igrzyska Dzieci w biegach narciarskich- Memoriał Kazimierza Bubuli Białka Tatrzańska 21.03.2018

27 miejsce - Bieg na Igrzyska, Puchar Karkonoszy - Jakuszyce 17.03.2018

40 m. OPEN - IV Bieg Kurierów Tatrzańskich w Zakopanem - 1.09.2018

15 m. junior C - Finał Pucharu Polski na nartorolach/Puchar CSZ Ptaszkowa 06.10.18

Maciej Jarończyk

3 miejsce -Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich I edycja - Obidowa 11.01.2018

1 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich II edycja - CSZ Ptaszkowa 18.01.2018

3 miejsce - 3. Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich III edycja - Obidowa 30.01.2018

4 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich IV edycja - Białka Tatrzańska 08.02.2018

3 miejsce -Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich – ranking końcowy

5 miejsce - Małopolskie Igrzyska Dzieci w biegach narciarskich- Memoriał Kazimierza Bubuli Białka Tatrzańska 21.03.2018

10 miejsce - Bieg na Igrzyska, Puchar Karkonoszy - Jakuszyce 17.03.2018

Winiarski Mieszko

9 miejsce - Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich I edycja - Obidowa 11.01.2018

8 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich II edycja - CSZ Ptaszkowa 18.01.2018

7 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich III edycja - Obidowa 30.01.2018

9 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich – ranking końcowy

6 miejsce - Małopolskie Igrzyska Dzieci w biegach narciarskich- Memoriał Kazimierza Bubuli Białka Tatrzańska 21.03.2018

14 miejsce - Bieg na Igrzyska, Puchar Karkonoszy - Jakuszyce 17.03.2018

5 m. OPEN - IV Bieg Kurierów Tatrzańskich w Zakopanem - 1.09.2018

13 m. OPEN - V Zakopiański Bieg Niepodległości - 11.11.2018

Tylka Szymon

6 miejsce - Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich I edycja - Obidowa 11.01.2018

7 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich II edycja - CSZ Ptaszkowa 18.01.2018

9 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich IV edycja - Białka Tatrzańska 08.02.2018

7 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich – ranking końcowy

Tylka Agnieszka

5 miejsce - Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich I edycja - Obidowa 11.01.2018

2 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich II edycja - CSZ Ptaszkowa 18.01.2018

6 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich IV edycja - Białka Tatrzańska 08.02.2018

6 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich – ranking końcowy

Bobak Krzysztof

21 miejsce - Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich I edycja - Obidowa 11.01.2018

17 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich II edycja - CSZ Ptaszkowa 18.01.2018

21 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich III edycja - Obidowa 30.01.2018

7 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich IV edycja - Białka Tatrzańska 08.02.2018

17 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich – ranking końcowy

18 miejsce - Małopolskie Igrzyska Dzieci w biegach narciarskich- Memoriał Kazimierza Bubuli Białka Tatrzańska 21.03.2018

Skorusa Karina

4 miejsce - Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich I edycja - Obidowa 11.01.2018

4 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich II edycja - CSZ Ptaszkowa 18.01.2018

5 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich III edycja - Obidowa 30.01.2018

7 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich IV edycja - Białka Tatrzańska 08.02.2018

5 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich – ranking końcowy

8 miejsce - Małopolskie Igrzyska Dzieci w biegach narciarskich - Memoriał Kazimierza Bubuli Białka Tatrzańska 21.03.2018

Szymala Katarzyna

22 miejsce - Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich I edycja - Obidowa 11.01.2018

16 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich II edycja - CSZ Ptaszkowa 18.01.2018

20 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich III edycja - Obidowa 30.01.2018

20 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich IV edycja - Białka Tatrzańska 08.02.2018

21 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich – ranking końcowy

Bafia Martyna

25 miejsce -Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich IV edycja - Białka Tatrzańska 08.02.2018

36 miejsce - Małopolska Liga Szkolna w Biegach Narciarskich – ranking końcowy

SKOCZKOWIE I KOMBINATORZY NORWESCY:

- Zborowski Maciej:

47 miejsce. - MŚJ FIS Nordic Junior World Ski Championships - Kandersteg 03.02.2018

2 miejsce. - Lotos Cup 11.02.2018

3 miejsce. - Lotos Cup 25.02.2018

2 miejsce. - Lotos Cup 02.03.2018

3 miejsce. – Lotos Cup 04.03.2018

6 miejsce – Lotos Cup Kombinacja Norweska – 30.08.2018

5 miejsce – Lotos Cup Kombinacja Norweska - 05.10.2018

12 miejsce – FIS YouthCup NC – Granasen – 13.03.2018

10 miejsce – FIS YouthCup NC – Granasen – 14.03.2018

XXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży:

3 miejsce –Drużynowy Konkurs Skoków – 16.02.2018

3 miejsce Kombinacja Norweska - 16.02.2018

1 miejsce Kombinacja Norweska - 17.02.2018 TEAM SPRINT

2 miejsce Kombinacja Norweska - 18.02.2018

- Haberny Dawid:

XXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży:

3 miejsce –Drużynowy Konkurs Skoków – 16.02.2018

- Mroczkowski Jan

- wywalczył tytuł wice mistrza Polski w Szczyrku w kat. Junior D w Kombinacji norweskiej,

- 1 miejsce w skokach i 2 miejsce w Kombinacji norweskiej w mistrzostwach Brandenburgi w Badfreinwalde (Niemcy),

- 11 miejsce w zawodach Lotos Cup – Zakopane – kombinacja norweska – 11.02.2018

- 13 miejsce w zawodach Lotos Cup – Zakopane – kombinacja norweska – 25.02.2018

- 10 miejsce w zawodach Lotos Cup – Szczyrk – kombinacja norweska - 02.03.2018

- 12 miejsce w zawodach Lotos Cup – Szczyrk – kombinacja norweska - 04.03.2018

- 2 miejsce w zawodach Lotos Cup – Szczyrk – 05.10.2018

- 6 miejsce w zawodach Lotos Cup – Szczyrk – 07.10.2018

- 4 miejsce w zawodach Lotos Cup – Zakopane 01.09.2018,

- 7 miejsce w zawodach Lotos Cup – Zakopane – 30.08.2018

- 5 miejsce kat. Junior D oraz 4 miejsce w kat. Open mistrzostwach POZN w Zagórzu,

- Haza Jakub

- 1 miejsce w skokach i 4 miejsce w Kombinacji norweskiej na mistrzostwach Brandenburgi w Badfreinwalde (Niemcy),

14 miejsce – lotos Cup – Kombinacja norweska – 05.10.2018

- Byrski Szymon

- 2 miejsce skokach i 10 miejsce w kombinacji norweskiej w mistrzostwach Brandenburgi w Badfreinwalde (Niemcy),

- 6 miejsce skokach na Mistrzostwach Polski w kat. Junior E w Szczyrku,

- 3 miejsce w skokach na mistrzostwach POZN w Zagórzu

- 12 miejsce w zawodach Lotos Cup - Zakopane – 01.09.2018

- 6 miejsce – Lotos Cup Szczyrk – 07.10.2018

- Maciusiak Mateusz

- 3 miejsce w skokach i 7 miejsce w kombinacji norweskiej na mistrzostwach Brandenburgi w Badfreinwalde (Niemcy),

- 3 i 6 miejsce w skokach na zawodach Lotos Cup w Szczyrku,

- 5 miejsce – Lotos Cup – Szczyrk - 07.10.2018

- 5 miejsce na Mistrzostwach Polski w skokach narciarskich.

- Marusarz Stanisław

- 7 miejsce w zawodach Lotos Cup – Zakopane - 11.02.2018

- 6 miejsce w zawodach Lotos Cup – Zakopane - 25.02.2018

UKS CHOCHOŁÓW

Uczniowie Klubu reprezentowali szkołę i Gminę Czarny Dunajec w następujących zawodach:

- Małopolska Szkolna Liga Biegowa – Białka Tatrzańska dwie edycje – 14.02.2018r. oraz 21.02.2018r.

- Ogólnopolskie zawody w biegach narciarskich w Białce Tatrzańskiej, 2-5.03. 2018r,

Do najważniejszych osiągnięć drużynowych należą:

IV miejsce w punktacji ogólnej szkoły w Małopolskiej Szkolnej Lidze w biegach narciarskich

 

Największe sukcesy indywidualne:

Karina Skorusa:

·3 x IV miejsce w Małopolskiej Szkolnej Lidze Biegowej w biegach przełajowych,

Jan Mroczkowski:

·V i VI miejsce w Małopolskiej Szkolnej Lidze Biegowej w biegach narciarskich,

Krzysztof Skorusa:

·VI miejsce w Małopolskiej Szkolnej Lidze Biegowej w biegach narciarskich

Mateusz Maciusiak:

·VI miejsce w Małopolskiej Szkolnej Lidze Biegowej w biegach narciarskich

 

UKS KROKUS CICHE

 

Amelia Liszka - II miejsce, biegi narciarskie, Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci SZS (styl dowolny),

I miejsce punktacja końcowa Małopolskiej Ligi Biegowej SZS w Krakowie

Rafała Durleta -II miejsce punktacja końcowa Małopolskie Ligi biegowej SZS w Krakowie.

Dominik Paniak- II miejsce punktacja końcowa Małopolskie Ligi biegowej SZS w Krakowie.

UKS Krokus SP nr 1 Ciche - III miejsce punktacja końcowa Małopolskie Ligi biegowej SZS w Krakowiesezon 2017/2018

 

Szkoła zajęła w klasyfikacji Małopolskiego współzawodnictwa ID SZSIII miejsce.

UKS PODCZERWONE

Osiągnięcia zawodników UKS w 2018 r.

 

Lp.

NAZWA ZAWODÓW

DATA

MIEJSCE

NAJLEPSZE WYNIKI


 

ZAWODY WOJEWÓDZKIE

1

LIGA MAŁOPOLSKA W BIEGACH NARCIARSKICH

11.01.2018

Obidowa

5 miejsce drużynowo

17 m D. Leja

17 m B. Majda

18 m M. Krzysiak

7 m B Jarończyk

12 m K. Gąsienica

3 m W. Haberna

7 m E. Podczerwińska

25 m M. Leja

10 m W. Leja

14 m W. Krzysiak

15 m P. Pisowicz

28 m E. Strama

2

LIGA MAŁOPOLSKA W BIEGACH NARCIARSKICH

18.01.2018

Ptaszkowa

8 miejsce drużynowo

9 m D. Leja

12 m B. Majda

19 m M. Stec

3 m B Jarończyk

14m K. Gąsienica

6 m W. Haberna

21m E. Podczerwińska

14 m M. Leja

13 m W. Leja

14 m W. Krzysiak

18 m P. Pisowicz

28 m E. Strama

3

LIGA MAŁOPOLSKA W BIEGACH NARCIARSKICH

30.01.2018

Obidowa

6 miejsce drużynowo

2 m W. Haberna

6 m B Jarończyk

9 m K. Gąsienica

9 m E. Podczerwińska

15 m M. Leja

10 m W. Leja

20 m P. Pisowicz

11m D. Leja

23 m E. Strama

32 m D Baran

4

LIGA MAŁOPOLSKA W BIEGACH NARCIARSKICH

8.02.2018

Białka Tatrzańska

9 miejsce drużynowo

12 m W. Haberna

6 m B Jarończyk

16 m K. Gąsienica

18 m E. Podczerwińska

13 m M. Leja

16 m W. Leja

5

LIGA MAŁOPOLSKA W BIEGACH NARCIARSKICH

21.03.2018

Białka Tatrzańska

9 m W. Haberna

9 m B Jarończyk

8 m K. Gąsienica

17 m W. Leja

20 m P. Pisowicz

11m D. Leja

11m B. Majda

19 m D Baran

23 m Ł Karcz

Drużynowo 7m

6

Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci w Biegach Narciarskich

13.03.2018

Białka Tatrzańska

19 m B. Jarończyk

12 m K Gąsienica

23 m W Haberna

35 m E Podczerwińska

7

Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci w Biegach Narciarskich

14.03.2018

Białka Tatrzańska

15 m B. Jarończyk

18 m K Gąsienica

29 m W Haberna

36 m E Podczerwińska

 

Finał Ligi Małopolskiej drużynowo 8 miejsce

 

Amatorski Klub Hokejowy DRWALE Czarny Dunajec

 

W Mistrzostwach Polski Amatorów Dywizji 3 w Janowie w fazie grupowej zdobyto 3 punkty awansując do kolejnej fazy rozgrywek. Mistrzostwa zakończono na 3 miejscu wygrywając potyczkę o brąz w rzutach karnych z Sokołami Nowy Targ.

Klub Jeździecki Czarny Dunajec

W sezonie 2018 zaliczono 59 startów w Polsce i Czechach zajmując 9 razy miejsce 1, 7 razy 2, 7 razy miejsce 3 i 36 razy miejsca w pierwszej dziesiątce konkursu. Zawodnicy zdobyli łącznie 9 medali w zawodach rangi mistrzowskiej:

-2 medale (złoto i srebro) Mistrzostwa Polski Młodzików w WKKW

-2 medale (srebro i brąz) Mistrzostw Polski Południowej w skokach

-5 medali (2x złoto, 2x srebro, 1x brąz) w Mistrzostwach Małopolski, Śląska i Opolszczyzny w WKKW w różnych kategoriach wiekowych.

Wyniki oraz działania pozostałych klubów sportowych:

Towarzystwo Sportowe ,,Podhalański” Czarny Dunajec

W roku 2018 klub prowadził i organizował szkolenie sportowe z zakresu tenisa ziemnego, piłki siatkowej plażowej piłki siatkowej, tenisa stołowego oraz brał udział i organizował współzawodnictwo sportowe. W miesiącach Maj- Październik na naszych kortach dwa razy w tygodniu odbywało się szkolenie z zakresu tenisa ziemnego. Zajęcia prowadził licencjonowany trener PZT a w zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież z całej Gminy w wieku 6-18 lat.

Na sali w Załucznem oraz na boiskach plażowychprowadzone jest szkolenie z zakresu siatkówki oraz siatkówki plażowej. Nasze drużyny regularnie występują w współzawodnictwie ligowym orgaznizowanym przez Polski Związek Piłki Siatkowej, oraz uczestniczą w inny rozrywkach turniejowych.

Sekcja Tenisa Stołowego bierze udział w rozgrywkach PZTS, dodatkowo w ramach działań sekcji są organizowane turnieje okolicznościowe dla amatorów tenisa stołowego oraz treningi dla początkujących zawodników.

 

Każdego roku nasz klub organizuje dwa turnieje Grand Prix Podhala w siatkówce plażowej, w mijającym roku w turniejach wzięło udział ponad 80 drużyn z całej Polski.

Udział w rozgrywkach Małopolskiej Ligi Siatkowej.

Ludowy Klub Sportowy ,,Korona” Piekielnik

SENIORZY KLASA B

W sezonie 2017/2018 klub LKS ,,Korona'' Piekielnik uplasował sie na 12 miejscu z łączną ilością 13 punktów utrzymując sie w klasie B.

Osiągnięte rezultaty przedstawiały sie następująco:

-wygrane 4

-porażki 17

-remis 1

W sezonie 2018/2019 po rundzie jesiennej klub LKS ,,Korona'' Piekielnik uplasowała się namiejscu 8 z łączną ilością 11 punktów tym razem utrzymując się w klasie C

Osiągnięte rezultaty przedstawiały sie następująco:

-wygrane 1

-porażki 9

-remis 2

PZW okręg Nowy Sącz, Koło nr 27 Czarny Dunajec

Zarząd Koła zorganizował w roku 2018 jedenaście imprez sportowo – turystycznych

W tym cztery o mistrzostwo Koła w dyscyplinie:

- podlodowej

- muchowej

- spławikowej

- spinningowej

Oraz siedem towarzyskich między innymi:

 

- dla dzieci, jak co roku zorganizowaliśmy spławikowezawody z okazji Dnia Dziecka. Odbyły się one w dniu 3 czerwca 2018 roku na stawach w Pieniążkowicach. Uczestniczyło w nich 96 dzieci z Gminy Czarny Dunajec. Każde dziecko otrzymało dyplom udziału jak również nagrody, dodatkowo dzieci w trzech kategoriach wiekowych do 6 miejsca zostały wyróżnione medalami i pucharami;

 

- zorganizowaliśmy XI Towarzyskie Zawody Muchowe o Puchar Janosika. Impreza ta odbyła się w dniach 06-08 lipca Towarzyskie Zawody Muchowe o Puchar Janosika były miejscem spotkania i sportowej rywalizacji dla 43 zawodników z całej Polski. Zawody o Puchar Janosika dzięki pozyskaniu wielu sponsorów są organizowane na bardzo wysokim poziomie. W dniu 07 lipca po raz pierwszy na Podhalu odbył się festiwal muchowy Sztuki Łowienia na którym miały miejsce między innymi Rzutowe początki które prowadził Igor Glinda, rzuty jednoręczne, ich rodzaje i zastosowanie prowadzone przez Piotra Talme wiele różnych konkursów rzutowych dla dzieci i dorosłych zajęcia wiązania sztucznych much dla początkujących oraz dzieci prowadzone przez Joannę Pieślak, Roberta Karlewskiego. Rzuty speyowe pokaz Piotr Talma jak również - I love DH gdzie swoje doświadczenie przekazywał Robert Karlewski to były tylko niektóre z atrakcji jakie były przewidziane w tych dniach.

 

Członkowie naszego Koła uczestniczyli także w zawodach organizowanych przez inne koła,kluby sportowe jak również przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu.

- W dniu 17 Listopada 2018 roku na Sali Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu zorganizowaliśmy po raz piąty Konkurs Wiedzy Wędkarskiej dla Dzieci i Młodzieży, gdzie w trzech kategoriach wiekowych uczestniczyło 11 dzieci. Każde dziecko otrzymało atrakcyjne nagrody, dyplomy oraz opłaty członkowskie na 2019 rok. Dla dzieci i młodzieży którzy nie są członkami PZW możliwość wyrobienia legitymacji członkowskiej wraz z opłatami członkowskimi. Dodatkowym wyróżnieniem dzieci oraz młodzieży ,którzy zajęli pierwsze miejsca jest składka umożliwiająca łowienie tzw. Składka okręgowa na2019 rok. Był to piąty taki konkurs zorganizowany właśnie przez nas.

 

W roku 2018 w zawodach mistrzowskich jak również towarzyskich zaliczanych do tytułu wędkarza roku na 179 członków Koła wzięło udział 24 osoby w tym 22 seniorów oraz 2 juniorów.

 

UKS ,,Czerwone Wierchy” Czerwienne

W trakcie realizacji projektu dla uczniów z gminy Czarny Dunajec a w szczególności z miejscowości Czerwienne były prowadzone zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny.

Osiągnięte wyniki sportowe przez uczniów ze szkoły SPSK Czerwienne:

·Zawody Gminne

III miejsce Gminny Turniej Piłki Siatkowej w Ramach Święta Szkoły w Piekielniku

08.01.2018 r.

III miejsce Halowy Turniej Piłki Siatkowej Kategoria Chłopców 12.02.2018 r.

III miejsce Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Igrzyska Dzieci Kategoria Chłopców

12.04.2018 r.

Gminne Drużynowe i Indywidualne Biegi Przełajowe 27.09.2018 r.

I miejsce rocznik 2008 i młodsze dziewczęta.

I miejsce rocznik 2005 - 2003 kategoria chłopców.

III miejsce rocznik 2007 - 2006 kategoria chłopców.

II miejsce Rafał Rafacz rocznik 2006.

·Zawody Powiatowe

III miejsce Sztafetowe Biegi Przełajowe Igrzyska Dzieci Kategoria Dziewcząt.

I miejsce Drużynowe Biegi Przełajowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Kategoria Dziewcząt.

II miejsce drużynowe biegi przełajowe kategoria dziewcząt.

·Zawody Wojewódzkie

Udział w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych 10 x 800 metrów kat. Dziewcząt rocznik 2006 i młodzi.

10 miejsce Piotr Floryn Indywidualne Biegi Przełajowe.

Ludowy Zespół Sportowy ,,DELTA” Pieniążkowice

W trakcie 2018 roku rozegrano 22. Mecze z następującymi drużynami: Skawianin Skawa, Janosik Sieniawa, , Unia Naprawa, Podgórki Krauszów, Lepietnica Klikuszowa, Dunajec Ostrowsko, Grel Trute, Skałka Rogoźnik, Wierchy Lasek, Szarotka Chochołów, Szarotka Rokiciny Podhalańskie.

Drużyna Delta Pieniążkowice I miejsce w Turnieju Sylwestrowym w Białym Dunajcu oraz II miejsce w Turnieju ,,Dunajeckie Granie’’ z cyklu Tatrzańskich Wici.

 

Zawodników w szkoleniu: 23
Udział w rozgrywkach ligowych klasy B ,,Zachód” Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu

 

W sezonie 2018 LZS Delta Pieniążkowice zajmuje 12 miejsce w rozgrywkach ligowych klasy B ,,Zachód” Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu z łączną sumą 4 punktów: w tym 1 wygrana, 1 remis, 9 przegranych.

 

UKS "Ratułów"

Klub brał udział w imprezach sportowych w Czarnym Dunajcu (lekkoatletyka, siatkówka, biegi przełajowe, piłka nożna, czwórbój lekkoatletyczny, tenis stołowy); Nowym Targu (biegi przełajowe, tenis stołowy), Piekielniku (siatkówka, gry i zabawy), Nowym Targu (lekkoatletyka). W klubie trenuje 20 zawodników.

 

Ludowy Zespół Sportowy „Szarotka” Chochołów

 

Klub przeprowadził X Zawody w Biegach im. Kurierów Tatrzańskich. Zawody umożliwiły sprawdzenie się w rywalizacji sportowej. Klub zorganizował też zawody w strzelectwie sportowym w Miętustwie oraz w Chochołowie .

Członkowie Klubu brali udział w zawodach strzeleckich w Krakowie, Tarnowie, Myślenicach ,Nowym Targu.

Klub przeprowadził charytatywnie zawody strzeleckie na Zlocie Motocyklowym w Miętustwie. Prowadzenie treningów wpiłce nożnej, strzelectwie. Aktywność zaowocowała pozyskaniem 5 nowych członków. Prowadząc działalność Klub rozwija się , służąc młodzieży oraz dorosłym mieszkańcom.

Obecnie klub bierze czynny udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej B klasy.

 

Podhalański Klub Łyżwiarstwa Figurowego ,,Zwyrtany”

Nowa możliwość uzyskania przez dzieci wyszkolenia wielopoziomowego oraz uczestnictwa we współzawodnictwie profesjonalnym na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym.

Poprzez prowadzenie naboru zwiększa się dostępność do łyżwiarstwa figurowego w wielu grupach wiekowych. Zajęcia ogólnodostępne dla wszystkich uczestników nawet niepełnosprawnych (z takim stopniem upośledzenia które pozwoli brać udział w zajęciach na lodzie).

W roku 2018 Klub:

a) brał udział w zawodach ogólnopolskich

b) organizował pokazy tematyczne (świąteczne, noworoczne) łyżwiarstwa figurowego dla mieszkańców gminy Czarny Dunajec

c) promował gminę Czarny Dunajec poprzez udział zawodników Podhalańskiego Klubu Łyżwiarstwa Figurowego ,,Zwyrtany” w zawodach na terenie całej Polski.

 

Gminny Klub Sportowy „Czarni” Czarny Dunajec

 

Ilość zawodników w szkoleniu:

Seniorzy – 22 zawodników

Juniorzy Starsi – 25 zawodników

Trampkarze Starsi – 20 zawodników

Ogółem – 67 zawodników

 

Reprezentowanie Gminy Czarny Dunajec w rozgrywkach sportowych w dyscyplinach takich jak piłka nożna.

Drużyna seniorów: 22 zawodników – utrzymanie się w klasie „A”, 14 meczy wyjazdowych i 12 meczy u siebie, 80 treningów dwugodzinnych oraz będziemy chcieli uzyskać dwóch nowych zawodników.

Drużyna juniorów starszych: 25 zawodników – gra w 1 lidze, 8 meczy wyjazdowych i 12 meczy u siebie, 80 treningów dwugodzinnych oraz będziemy chcieli uzyskać 4 nowych zawodników.

Drużyna trampkarzy starszych: 20 zawodników – gra w 2 lidze, 80 treningów półtoragodzinnych, 6 meczy u siebie i 7 meczy wyjazdowych oraz będziemy chcieli uzyskać 5 nowych zawodników.

 

UKS „Ciche”

Podniesienie poziomu sportowego trenujących zawodników.

12 zawodników wzięło udział w treningach odbywających się 2 razy w tygodniu i zawodach sportowych na terenie Podhala i Małopolski.

 

UKS ,,Pieniążkowice”

Zajęcia były prowadzone przez dwie lub trzy godziny w tygodniu w zależności od możliwości i potrzeb związanych z udziałem w zawodach.

Zawodnicy UKS Pieniążkowice w roku 2018 reprezentowali Gminę w następujących zawodach sportowych:

Na szczeblu Gminnym:

- Mini Piłki Siatkowej o mistrzostwo Gminy w kategorii dziewczyn – miejsce 2

- Mini Piłki Siatkowej o mistrzostwo Gminy w kategorii chłopców – miejsce 1

- Piłki Siatkowej o mistrzostwo gminy w kategorii chłopców – miejsce 2

- Biegi narciarskie „ Puchar Ferri - miejsca w różnych kategoriach:3,4,4,5,6,6 i dalsze, drużynowo zdobyli miejsce 3

- XIV Memoriał Zdzisława Duraja, Igrzyska Dzieci w siatkówce – miejsce 1

- Piłki nożnej Igrzyska Młodzieży Szkolnej – miejsce 5

- Piłki nożnej Igrzyska Dzieci – miejsce 3

- Turniej o mistrzostwo Gminy w piłce nożnej Igrzysk Dzieci – miejsce 2

- Tenisie stołowym Igrzyska Dzieci – miejsce 5,6 i dalsze

Na szczeblu Ośrodka Nowego Targu:

- Mini Piłki Siatkowej o mistrzostwo Ośrodka w kategorii dziewczyn – miejsce 2

- Mini Piłki Siatkowej o mistrzostwo Ośrodka w kategorii chłopców – miejsce 1

- Piłki Siatkowej o mistrzostwo Ośrodka w kategorii chłopców – miejsce 2

- Turniej o mistrzostwo Ośrodka w piłce nożnej Igrzysk Dzieci chłopców – miejsce 5

Na szczeblu Powiatu Nowego Targu:

- Mini Piłki Siatkowej o mistrzostwo Powiatu w kategorii dziewczyn – miejsce 2

- Mini Piłki Siatkowej o mistrzostwo Powiatu w kategorii chłopców – miejsce 4 ( Paweł Gawron najlepszy zawodnik turnieju)

- Piłki Siatkowej o mistrzostwo Powiatu w kategorii chłopców – miejsce 4

Na terenie Podhala, Małopolski:

- Biegi narciarskie z okazji 172 Rocznicy Powstania Chochołowskiego – miejsca 3,5,7,7,7 i dalsze

- 10 Memoriał Grzegorza Wesołowskiego – miejsce 3

 

 

 

 

Sporządził: Marek Kaczmarczyk