Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zapytanie ofertowe - termomodernizacja elewacji

2019-05-15 do 2019-05-27 // Oglądano: 1014 // Wstecz

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego.

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia – Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

 

Dotyczy:

1. Wykonanie termomodernizacji części elewacji południowo-wschodniej budynku

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starem Bystrem w zakresie zgodnym z załączonym przedmiarem robót.

2. Wykonanie termomodernizacji elewacji zachodniej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Starem Bystrem w zakresie zgodnym z załączonym przedmiarem robót.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.08.2019 roku

 

Termin i miejsce składania ofert: 27.05.2019 r. – siedziba zamawiającego – Dziennik Podawczy

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Insp. Paweł Babeł tel. 18 26135 28.

 

Ofertę wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć w zaklejonej kopercie, opisanej: „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr1 i Nr 2 w Starem Bystrem”

 

Kryteria oceny ofert:

Cena – waga 100 %

 

ZATWIERDZAM:

 

 

 

 

………………………………………………….

Kierownik Zamawiającego

Czarny Dunajec. 15.05.2019 r.

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

FORMULARZ OFERTY

 

Dla zapytania ofertowego

o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30000 EURO

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

 

 

Dane dotyczące Wykonawcy*:

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................................................................

NIP: .................................., REGON: ................................

Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego:

ul. ......................................................, kod pocztowy: ......................, miejscowość: .......................................................

powiat: .............................................., województwo: .................................................

Dane kontaktowe Wykonawcy:

telefon: .............................., faks: ...................................., e-mail: ............................@..........,

* w przypadku oferty składanej przez Konsorcjum, należy osobno podać dane dotyczące Lidera oraz Partnera Konsorcjum

 

I.

Inne informacje:

 

1. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat złożonej oferty jest: ………………………….…………………………

tel. ………...……………, faks: ………………………, e-mail: …………….…………..

2. Osoba/osoby przewidziana/ne do podpisania umowy:

…………………………………..………………………………

3. Korespondencje związaną ze złożoną przeze mnie ofertą proszę kierować na:

adres pocztowy (ulica, kod pocztowy, miejscowość): …………………………………………..

adres e-mail: ……………………………………@……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Oferta:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej Nr1 i Nr 2 w Starem Bystrem” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie określonym w załączonym przedmiarze robót oraz zgodnie z poniższymi warunkami:

 

OFEROWANA CENA

(waga kryterium: 100%)

 

Wyszczególnienie

Zryczałtowana

cena netto [ zł ]

VAT

stawka [%]

oraz kwota [zł]

Zryczałtowana

cena brutto [ zł ]

1. Wykonanie termomodernizacji części elewacji południowo-wschodniej budynku

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starem Bystrem

………….. zł

…. %

…………. zł

…………. zł

2. Wykonanie termomodernizacji elewacji zachodniej budynku Szkoły Podstawowej

Nr 2 w Starem Bystrem

………….. zł

…. %

…………. zł

…………. zł

RAZEM:

…………. zł

 

 

 

Słownie złotych (brutto):

V. OŚWIADCZENIA:

a)Oświadczam, że posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.

b)Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

c)Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

d)Oświadczam, że gwarantuję wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością z uwzględnieniem wszelkich wymaganych przepisów oraz przyjmujemy odpowiedzialność wynikającą z rodzaju wykonywanych usług/robót, przewidzianą w przepisach prawa cywilnego i prawa karnego.

e)Oświadczam/Oświadczamy, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.................................... ……........................................................................................…....

(data) (podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)


pdfStare Bystre SP1 termomodernizacja część niższa - przedmiar
Dodano: 2019-05-16 07:55:18Pobrano: 354 // 0.21 MB
pdfStare Bystre SP2 termomodernizacja - przedmiar
Dodano: 2019-05-16 07:55:28Pobrano: 392 // 0.21 MB