Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

ZARZĄDZENIE NR 108/2019 WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 maja 2019 r.

2019-07-31 do 2019-08-17 // Oglądano: 803 // Wstecz

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Czarny Dunajec wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 30/2019 z dnia 19 lutego 2019 r,

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 506 - z późn. zmianami) zarządzam:

§ 1

W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Czarny Dunajec wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 30/2019 z dnia 19 lutego 2019 r, wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 10:

 

a)treść ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu, łącznie ze stanowiskiem Wójta Gminy, liczy ogółem 58 etatów.

2. Stanowiska kierownicze w referatach, w łącznej ilości 5 etatów – z uwzględnieniem postanowień ust. 4 – są pełnoetatowe.”

 

b)treść ust. 3 pkt 4 lit a otrzymuje brzmienie:

a) Stanowisko ds. ochrony środowiska – 2 etaty,”

 

c)w ust. 3 pkt 6 dodaje się lit c w brzmieniu:

„c) Stanowisko ds. programów i promocji – 1 etat,”

 

2)w §18 ust. 1 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) prowadzenie spraw dotyczących wyznaczania obszarów zdegradowanych oraz rewitalizacji, w tym wydawanie zaświadczeń potwierdzających, czy nieruchomość jest położona na obszarze rewitalizacji.”

3) w §19 ust. 4 skreśla się pkt 7.

4) treść §33 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) w poniedziałek w godzinach od 8:30 do 17:30,”.

 

5) w §22 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) opracowywanie materiałów i informacji – w tym informacji prasowych – związanych z działalnością Urzędu skierowaną na rozwój Gminy oraz realizację strategii i programów.„

 

 

 

 

 

§ 2

1.Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Czarny Dunajec, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1, którego treść stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.Załącznik nr 2 do Zarządzenia wprowadzającego Regulamin (Struktura organizacyjna Urzędu Gminy) pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie zarządzenia, w tym czynności związane z zatrudnieniem, dostosowanie do zmian umów o pracę, zakresów czynności i podjęcie innych niezbędnych czynności organizacyjnych powierza się Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom odpowiednich komórek organizacyjnych.

§ 4

1.Zarządzenie przekazuje się kierownikom komórek organizacyjnych celem zastosowania i przekazania do wiadomości pracowników Urzędu.

2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.


pdfRegulamin
Dodano: 2019-07-31 10:05:28Pobrano: 310 // 0.47 MB