Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Czarny Dunajec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-09-23 do 2019-10-29 // Oglądano: 3614 // Wstecz

 

Na podstawie art.17 pkt9 i 11 ustawy z dnia 27marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z2018r., poz.1945 ze zm.) i art.54 ust.2 w związku z art.39 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 3października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z2018r. poz.2081 ze zm.), a także w związku z uchwałami Rady Gminy Czarny Dunajec NrVII/63/2015r. z dnia 26 czerwca 2015r. i XXXI/326/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. – zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru Gminy Czarny Dunajec

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 24.09.2019 r. do 14.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, w godzinach od 800 do 1200.

 

 

W okresie wyłożenia projekt planu będzie ponadto udostępniony na stronach internetowych Urzędu Gminy Czarny Dunajec: www.czarny-dunajec.pl oraz bip.malopolska.pl/ugczarnydunajec.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, o godz. 900

 

Celem ponownego wyłożenia jest umożliwienie zgłaszania uwag do tych ustaleń projektu planu, które, w wyniku uwzględnienia zgłoszonych uwag do planu, uległy zmianie w stosunku do wersji uprzednio wyłożonej do publicznego wglądu.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarny Dunajec (Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się  w poniższym linku:

 

https://bip.malopolska.pl/ugczarnydunajec,a,1659085,ogloszenie-wojta-gminy-czarny-dunajec-o-ponownym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscoweg.html

 


pdfCz Dun projekt planu tekst
Dodano: 2019-09-23 12:20:32Pobrano: 1039 // 0.67 MB
pdfCz Dun zał nr 4 gm ewid zabytków
Dodano: 2019-09-23 12:20:33Pobrano: 354 // 0.99 MB
jpgLEGENDA
Dodano: 2019-09-23 12:20:42Pobrano: 543 // 4.93 MB
jpgSchemat układu sekcji
Dodano: 2019-09-23 12:20:53Pobrano: 638 // 4.85 MB
jpgSEKCJA 1
Dodano: 2019-09-23 12:21:30Pobrano: 489 // 36.45 MB
jpgSEKCJA 2
Dodano: 2019-09-23 12:21:56Pobrano: 385 // 25.49 MB
jpgSEKCJA 3
Dodano: 2019-09-23 12:22:17Pobrano: 417 // 29.26 MB
jpgSEKCJA 4
Dodano: 2019-09-23 12:22:41Pobrano: 518 // 35.22 MB
jpgSEKCJA 5
Dodano: 2019-09-23 12:23:04Pobrano: 426 // 30.73 MB
jpgSEKCJA 6
Dodano: 2019-09-23 12:23:28Pobrano: 565 // 42.80 MB
jpgSEKCJA 7
Dodano: 2019-09-23 12:23:39Pobrano: 534 // 21.14 MB
jpgWyrys ze studium
Dodano: 2019-09-23 12:23:50Pobrano: 399 // 15.19 MB
pdfCz Dun prognoza oddz na środowisko tekst
Dodano: 2019-09-23 12:23:52Pobrano: 277 // 0.69 MB
jpgCz Dun prognoza rys cz południowa
Dodano: 2019-09-23 12:24:21Pobrano: 351 // 34.94 MB
jpgCz Dun prognoza rys cz północna
Dodano: 2019-09-23 12:24:42Pobrano: 329 // 27.64 MB