Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zapytanie ofertowe na dostarczenie opału do kotłowni zlokalizowanej w m. Czarny Dunajec w budynku remizy OSP ogrzewającej budynki gminne zlokalizowane przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 2A i 4.

2019-09-13 do 2019-09-23 // Oglądano: 519 // Wstecz

Zapytanie ofertowe na dostarczenie opału do kotłowni zlokalizowanej w m. Czarny Dunajec w budynku remizy OSP ogrzewającej budynki gminne
zlokalizowane przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 2A i 4.

 

 

 

 

  1. Zamawiający:

 

Gmina Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

NIP: 735-284-32-73

 

 

2. Okres zamówienia:

 

  1. Okres zamówienia materiału opałowego tj. zrębki tartacznej nastąpi w okresie
    1 października 2019 r. do 15 maja.2020r. w ilości wskazanej przez Zamawiającego.
  2. Pierwsza dostawa materiału opałowego nastąpi w dniu od 1-4 października 2019r.
  3. W przypadku przekroczenia kwoty zabezpieczonej w budżecie na okres grzewczy 2019/2020. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą na okres od 15.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

 

3. Przedmiot zamówienia:

 

1.Zamawiający zleci wykonanie usługi polegającej na wytworzeniu i dostarczeniu suchego materiału opałowego tj. zrębki (posiadającej aktualne sprawozdanie z badań) do kotłowni zlokalizowanej w budynku Remizy OSP wCzarnym Dunajcu przy ul. Józefa Piłsudskiego 2A.

2.Zamawiający zastrzega, że dopuszcza materiał opałowy – zrębkę tartaczną, która spełnia następujące warunki:

a)wytworzona jest z drewna liściastego tj. buk i/lub dąb;

b)wilgotność zrębki wynosi maksymalnie 18 %;

c)wartość opałowa wynosi minimum 15000 kJ/kg;

d)granulacja zrębki o wymiarach: 5-40 mm bez zawartości popiołu, zanieczyszczenia mineralnego, bez drewnopochodnych granulatów – pelletu oraz brykietów.

3.Dostawy materiału opałowego (zrębki) będą następowały sukcesywnie do kotłowni wdni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 6:00 – 13:00 w ilościach wskazanych przez Zamawiającego.

4.Koszt transportu i rozładunku każdej dostawy ponosi Wykonawca.

5.Maksymalna ilość jednorazowej dostawy opału wynosi 3,5 tony.

6.Zamawiający zastrzega, że dostawy będą występować minimum 1 raz w tygodniu w ilości minimum 3 tony. W przypadku występowania długotrwałych ujemnych temperatur w okresie objętym umową, dostawy mogą występować dwa razy w tygodniu w zależności od potrzeb.

7.Zamówienia będą składane bezpośrednio przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.

8.Zamawiający dopuszcza dostarczenie zrębki zapakowanej w workach foliowych, workach typu BIG BAG lub w inny sposób nie powodujący pogorszenia jakości materiału opałowego. W przypadku dostarczenia zrębki zapakowanej w workach typu BIG BAG lub w inny sposób Wykonawca musi zapewnić samochód z windą lub równoznaczne rozwiązanie pozwalające na rozładunek materiału opałowego do wsypu.

9.Dostarczony opał musi być suchy.W sytuacji wystąpienia opadów podczas transportu, opał powinien być zabezpieczony przed jego zamoczeniem i zawilgoceniem.

10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy wprzypadku stwierdzenia braków ilościowych bądź jakościowych.

11.W przypadku przywozu przez Wykonawcę opału złej jakości, nieodpowiadającemu wymaganym przez Zamawiającego i oferowanym przez Wykonawcę parametrom, Wykonawca ponosi koszty wywozu opału złej jakości iponownego dostarczenia opału w ciągu 24 godzin otakich parametrach, jakie zaoferował w swojej ofercie.

12.W sytuacji powtarzania się dostaw opału ozłych parametrach, Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy zwiny Wykonawcy.

13.Zamawiający informuje, że w sezonie grzewczym 2019/2020 szacuje się zużycie ok. 90 ton zrębki.

14.Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku dużego zapotrzebowania na materiał opałowy, Dostawca będzie zobowiązany dostarczyć materiał w ciągu 12 godzin od chwili złożenia zamówienia.

15.Dostawy będą realizowane w dni powszednie (pon. – pt.) wgodzinach 6:00 – 13:00. Dokładne godziny Zamawiający ustali zWykonawcą telefonicznie.

 

  1. Płatność:

1.Płatność: na podstawie faktury / rachunku przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze/rachunku za każdą dostawę materiału opadowego. Termin zapłaty faktury 14 dni od dnia jej wystawienia.

  1. Miejsce i termin składania ofert:

 

Termin składania ofert: do 20.09.2019 r. (piątek) do godz. 1530. Oferty można składać na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Józefa Piłsudskiego 2 w godzinach 7:30-15:30 lub mogą być składane za pomocą e-mail na adres gmina@czarny-dunajec.pl w formie skanu lub faksem na numer 18-26-135-30.

Oferenci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach w dniu 23.09.2019 r.

 

  1. Kryterium wyboru Oferenta:

 

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena brutto za 1 tonę (1 tona = ok. 4 m3) opału (zrębki). Cena zawiera wytworzenie i dostarczenie opału opisanego w Przedmiocie zamówienia do miejsca lokalizacji kotłowni.

 

 

  1. Dane kontaktowe:

 

Sprawę prowadzi:

Anna Klepacka

podinspektor ds. gospodarki komunalnej

e-mail: aklepacka@czarny-dunajec.pl

tel. 18-26-135-37