Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. ustalania należności podatkowych, opłat i windykacji

2019-11-15 do 2019-11-29 // Oglądano: 905 // Wstecz

URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2,
34-470 CZARNY DUNAJEC

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Stanowisko ds. ustalania należności podatkowych, opłat i windykacji

nazwa stanowiska pracy

 

1.Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

a)Spełnienie warunków ustawowych przewidzianych dla pracownika samorządowego.

b)Co najmniej 6-miesięczny staż pracy z zakresu księgowości w jednostkach administracji publicznej. Do stażu pracy wlicza się odbyte staże organizowane przez urzędy pracy, nie wlicza się natomiast praktyk szkolnych i studenckich.

c)Posiadanie wykształcenie wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, w zakresie: finanse, rachunkowość.

d)Uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z testu oraz uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej. Do prawidłowego wypełnienia testu oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi w rozmowie kwalifikacyjnej wymagana jest znajomość oraz umiejętności stosowania obowiązujących przepisów prawa związanych zadaniami wykonywanymi na stanowisku, w szczególności:

·Ustawy o samorządzie gminnym,

·Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

·Ustawy o pracownikach samorządowych wraz z przepisami wykonawczymi,

·Przepisówdotyczących instrukcji kancelaryjnej,

·Ustawy ordynacja podatkowa,

·Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

·Ustawy o rachunkowości.

·Ustawy o VAT.

·Rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszu celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2.Wymagania dodatkowe (nie są konieczne do spełnienia, jednak wpływają na wynik naboru):

a) Ukończenie studiów podyplomowych, uczestnictwo w kursach, szkoleniach, itp. z zakresu księgowości podatkowej, sprawozdawczości budżetowej.

b) Doświadczenie zawodowe związane z: przygotowywaniem danych do sprawozdań budżetowych, windykacją należności podatkowych, działalnością finansową w sektorze publicznym.

c) Uzyskanie jak największej ilości punktów możliwych do uzyskania z testu oraz z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a)Prowadzenie księgowości podatkowej zobowiązań pieniężnych i podatków od nieruchomości od osób fizycznych oraz uzgadnianie zbiorczych wpłat z księgowością budżetową.

b)Sporządzanie bilansów kwartalnych z księgowości podatkowej wraz z informacją o skutkach udzielonych ulg i umorzeń od osób prawnych.

c)Przygotowanie kwitariuszy dla sołtysów z miejscowości.

d)Rozliczanie sołtysów z zebranych w drodze inkasa kwot podatków i opłat i prowadzenie dokumentacji z tych rozliczeń, obliczanie wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów.

e)Prowadzenie egzekucji zaległości podatkowej w granicach uprawnień

f)Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz bieżąca ich aktualizacja dla podatników

g)Prowadzenie księgowości Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

h)Wystawianie faktur VAT dla kontrahentów.

i)Wystawianie Not księgowych, obciążeniowych.

j)Podejmowanie i wpłaty gotówki w BS Czarny Dunajec na podstawie dokumentów przygotowanych przez kasjera.

k)Rozliczanie osoby wystawiającej asygnaty na sprzedaż drewna z lasu gminnego i prowadzenie dokumentacji tych rozliczeń.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) zatrudnienie po 30 listopada 2019 r.

b)okres zatrudnienia: 6 miesięcy – z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem (zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku);

c)praca na pełny etat, w wymiarze 8 godz. na dobę, średnio 40 godz. tygodniowo;

d)praca w godzinach poniedziałek od 8:00 do 16:00 lub od 10:00 do 18:00 od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30 (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

e) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy,

f)wynagrodzenie wypłacane do końca miesiąca,

g)przeważająca pozycją jest praca siedząca, związana z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie, obsługą urządzeń biurowych, technicznych i narzędzi informatycznych,

h)praca administracyjno-biurowa z przewagą wysiłku umysłowego

i)miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec; budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

5. Wymagane dokumenty:

a)życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b)list motywacyjny,

c) oświadczenie w sprawie spełnienia wymagań ustawowych, o których mowa w pkt 1 lit. a,

d) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) dokumenty poświadczające staż pracy, o którym mowa w pkt 1 lit. b (kopia świadectwa pracy, inny dokument potwierdzający wykonywanie pracy),

f)kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, o których mowa w pkt 1 lit. c,

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

h) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia)

dodatkowo:

a) w przypadku, gdy kandydat powołuje się na doświadczenie zawodowe, ukończenie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń itp., o których mowa w pkt 2 a, b – kopie dokumentów potwierdzających te fakty,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia powinny być podpisane!!

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Warunkiem rozpatrzenia aplikacji jest złożenie kompletu dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych !!!

 

6.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pocztą elektroniczną na adres gmina@czarny-dunajec.pl - w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego/ potwierdzonego profilu zaufanego lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko ds. ustalania należności podatkowych, opłat i windykacji, w terminie do dnia 26.11.2019 r. do godz. 15:30.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu (jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.pl / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.


pdfzgoda-rekrutacja,1139d
Dodano: 2019-11-15 14:32:37Pobrano: 282 // 0.27 MB