Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/2019/JzG na:

2019-12-12 do 2019-12-26 // Oglądano: 794 // Wstecz
1. wynajęcia stoku narciarskiego wraz instruktorem do nauki jazdy
2. wypożyczenia sprzętu narciarskiego dla dzieci w ramach realizacji programu „Jeżdżę z głową”- w roku 2020 (pod warunkiem uzyskania dofinansowania projektu z budżetu Województwa Małopolskiego w roku 2020)

1. Pełna nazwa Zamawiającego:

Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 7352843273, tel. (18)2613540, fax: (18)2613530

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie stoku narciarskiego dla dzieci wraz z usługą instruktora oraz wypożyczenie sprzętu narciarskiego (narty z wiązaniami, buty, kijki, kask, ochraniacze dla dzieci które będą potrzebować)- niezbędnego do realizacji projektu przewidującego naukę jazdy na nartach dla dzieci z następujących szkół:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu- II grupy, 24 dzieci,

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Cichem- I grupa- 12 dzieci,

3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Cichem- II grupy, 24 dzieci,

4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Czerwiennem- II grupy, 24 dzieci,

5. Szkoła Podstawowa w Odrowążu- II grupy, 24 dzieci,

6. Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach- II grupy, 24 dzieci,

7. Szkoła Podstawowa w Piekielniku- III grupy, 36 dzieci,

8. Szkoła Podstawowa w Podszklu- II grupy, 24 dzieci,

9. Szkoła Podstawowa w Ratułowie- II grupy, 24 dzieci,

10. Szkoła Podstawowa w Załucznem- I grupa- 12 dzieci.

11. Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem- II grupy, 24 dzieci,

12. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nr 1
w Starem Bystre- II grupy, 24 dzieci,

13. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nr 2
w Starem Bystrem, I grupa, 12 dzieci.

 

Zamawiający przewiduje 10 wyjazdów dwugodzinnych, w ramach których dzieci będą trenowały jazdę na nartach na wybranym stoku. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zmniejszenia ilości wyjazdów, jeżeli będzie to ekonomicznie uzasadnione.

Oferowana cena ma dotyczyć należnej kwoty- za 1 grupę, tj. 12 osób.

 

3. Termin wykonania zamówienia:

Zostanie dokładnie określony po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zamawiający przewiduje, iż termin wykonania zamówienia będzie przypadał na okres od 13 stycznia 2020 roku do 28 marca 2020 roku.

 

 

4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres: Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu przy ul. Kolejowej 14a, 34-470 Czarny Dunajec. Na kopercie winna znaleźć się pieczątka oferenta oraz zapis: Dotyczy postępowania ofertowego nr 1/2019/JzG . Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 20 grudnia 2019 roku- do godz. 14:00

 

5. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

 

6. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty,

b) wykaz osób posiadających uprawnienia instruktora narciarskiego.

 

7. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferowana przez składającego ofertę, po kalkulacji kosztów związanych z transportem na wybrany stok.

 

 

Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:

11.12.2019 r. Iwona Wontorczyk, tel. (18) 521 36 80

data (imię , nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę)

 

 

Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia

 

 

 

11.12.2019. r.

 

 

 

 

Marcin Ratułowski

Wójt Gminy Czarny Dunajec


docxJzG-formularz ofertowy.
Dodano: 2019-12-12 07:52:35Pobrano: 302 // 0.01 MB