Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Nabór na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA DS. PROMOCJI I ORGANIZACJI IMPREZ

2020-03-09 do 2020-03-23 // Oglądano: 683 // Wstecz

Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec ogłasza nabór na stanowisko pracy:

SPECJALISTA DS.PROMOCJI I ORGANIZACJI IMPREZ

Nazwa i adres jednostki : CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY CZARNY DUNAJEC

Ul. Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec

Miejsce pracy:Czarny Dunajec

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych oraz przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej wraz z przepisami wykonawczymi.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 6. Wykształcenie wyższe.

b. Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Znajomość przepisów z zakresu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy z 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 3. Biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.
 4. Znajomość obsługi programu graficznego (np. Corel).
 5. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 6. Umiejętność dobrej organizacji pracy, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
 7. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dokładność, umiejętność organizowania pracy, wysoka kultura osobista.
 8. Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym.
 9. Umiejętność pisania tekstów prasowych.
 10. Prawo jazdy kategorii B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Planowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-reklamowej CKiP i Gminy Czarny Dunajec.

2.Opracowywanie koncepcji materiałów promocyjnych i reklamowych, takich jak ulotki, banery, plakaty itp. oraz nadzór nad ich przygotowaniem.

3. Kontakt z grafikami oraz drukarniami w zakresie działań promocyjnych i reklamowych.

4. Opracowywanie danych potrzebnych do prowadzenia akcji promocyjnych oraz ich podsumowanie.

5. Sporządzanie i gromadzenie dokumentacji z zakresu działań promocyjno-reklamowych oraz organizacji imprez.

6. Diagnozowanie i analiza imprez organizowanych przez CKiP pod kątem ich promocji i reklamy.

7.Kontakty z mediami, w tym pozyskiwanie i prowadzenie patronów medialnych wydarzeń– negocjacje, tworzenie umów, koordynowanie procesu realizacji umowy.

8.Analiza grup odbiorców działań CKiP, poszukiwanie nowych odbiorcóch i kanałów docierania do nich.

9. Prowadzenie działalności wydawniczej CKiP.

10.Nadzór nad dystrybucją i udostępnianiem materiałów promocyjnych i wydawniczych.

11. Prowadzenie strony internetowej CKiP pod względem redakcyjnych.

12.Koordynacja działań informacyjnych i wizerunkowych w obszarze mediów społecznościowych.

13.Opracowywanie i redagowanie tekstów i artykułów, dokumentacji zdjęciowej z wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Centrum.

14. Współpraca z Urzędem Gminy, jednostkami organizacyjnymi i innymi instytucjami pod kątem promocji Gminy.

15. Prowadzenie dokumentacji archiwum prasowego CKiP i Gminy.

16. Pozyskowanie i poszerzanie współpacy z partnerami i sponsorami.

17. Opracowywanie planu imprez i wydarzeń kulturalnych.

18.Poszukiwanie zewnętrznych źródłem finansowania działań.

19.Sporządzanie planu kosztów w zakresie swojej działalności.

20.Dbałość o spójność komunikacyjną w CKiP.

21. Kształtowanie i dbanie o wizerunek CKiP i Gminy.

22. Reprezentowanie CKiP i Gminy na imprezach branżowych typu targi.

 

V. Wymagane dokumenty:

- curriculum vitae,

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie, staż pracy,

- kopia dowodu osobistego,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

- inne dokumenty – o ukończonych kursach, szkoleniach, praktykach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

2020-03-20 15:30

c. Miejsce:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec lub pocztą. na z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko Specjalisty ds. promocji i organizacji imprez” w terminie nieprzekraczalnym do dnia 20 marca 2020 r. (liczy się data wpływu).

 


pdfZgoda na przetwarzanie danych osobowych
Dodano: 2020-03-09 15:17:55Pobrano: 139 // 0.08 MB