Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Czarny Dunajec w 2020 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pr

2020-03-13 do 2020-04-04 // Oglądano: 317 // Wstecz

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art.13 ust. 1, art.15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (
Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) oraz Rozdziału 7. pkt 1, Rozdziału 9. pkt 2 i Rozdziału 13. Załącznika do Uchwały XIV/140/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, zarządza się, co następuje:

            Po zapoznaniu się z Protokołem Komisji Konkursowej ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych na terenie gminy Czarny Dunajec w konkursie nr 2/2020 na wykonywanie zadań publicznych zleconych przez Gminę Czarny Dunajec w 2020 r. w zakresie kultury pod nazwą: Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”, która na posiedzeniu w dniu 11.03.2020 r. przedstawiła zaopiniowane projekty wraz z propozycją dotacji dla organizacji pozarządowych oraz zgodnie z art.15 ust.2h Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

Zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

 

Przyznaje się dla wykonywania zadań publicznych związanych z realizacją zadańGminy Czarny Dunajec w 2020r. w zakresie  kultury pod nazwą:

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa

narodowego”

 

 

L.p

 

Organizacja pozarządowa

Kwota dotacji

1

ODDZIAŁ ZP PODCZERWONE-KONIÓWKA

 

16000,00

2

ODDZIAŁ ZP RATUŁÓW

 

17000,00

3

ODDZIAŁ ZP CICHE

 

17000,00

4

ODDZIAŁ GÓRALI ORAWSKICH

W PODSZKLU

 

15000,00

5

ZP ODDZIAŁ GÓRALI PODHALAŃSKICH

W CZARNYM DUNAJCU

 

11000,00

6

ODDZIAŁ ZP ZAŁUCZNE

 

10000,00

7

ODDZIAŁ ZP MIĘTUSTWO

 

17000,00

8

ODDZIAŁ ZP WRÓBLÓWKA

 

9000,00

9

ODDZIAŁ ZP PIENIĄŻKOWICE

 

14000,00

10

STOWARZYSZENIE ZBÓJECKO FAMILIA

 

7500,00

11

ODDZIAŁ ZP STARE BYSTRE

 

15000,00

12

ODDZIAŁ ZP ODROWĄŻ

 

15000,00

13

ODDZIAŁ ZP CHOCHOŁÓW

 

13000,00

14

ODDZIAŁ ZP PIEKIELNIK

 

16000,00

15

ODDZIAŁ ZP DZIAŁ

 

10000,00

16

OSP CZARNY DUNAJEC

 

36500,00

17

ODDZIAŁ ZP CZERWIENNE

 

11000,00

 

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 250.000 zł

( sł. dwieście pięćdziesiąt tysięcy) .

 

§ 2.

 

Informacja o sposobie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2020 roku

 

1. Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarny Dunajec, w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.