Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Nabór na wolne stanowisko pracy "Referent ds. Księgowych" w Gminnym Zespole Oświatowym w Czarnym Dunajcu

2007-07-26 do 2007-07-26 // Oglądano: 1967 // Wstecz
Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu ogłasza nabór na wolne stanowisko "Referent ds. Księgowych"

 1. Liczba, wymiar czasu pracy: 1 etat
 2. Miejsce wykonywania pracy: Czarny Dunajec
 3. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe - ekonomiczne /preferowane doświadczenie zawodowe/
 • wiedza w zakresie administracji samorządowej
 • podstawowa znajomość procedur administracyjnych opartych na przepisach Kodeksu
 • znajomość obsługi komputera
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej
 • pozostałe wymagania określa art. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach
4. Wymagania dodatkowe:
 • odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, sumienność i umiejętność pracy w zespole
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie dokumentacji związanej z księgowością
 • ewidencja księgowa wydatków
 • przygotowanie materiałów do sprawozdań
 • sporządzanie listy płac
6. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lud zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
 • kwestionariusz osobowy
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie 
w siedzibie Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu, ul. Piłsudskiego 4, pocztą elektroniczną na adres oswiata@czarny-dunajec.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego lub przesłać pocztą pod ten sam adres z dopiskiem„Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. księgowych " w terminie do dnia 


13 sierpień 2007r. do godz. 15.00.


Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu 
www.czarny-dunajec.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy 
w Czarnym Dunajcu przy ul. Piłsudskiego 2.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani listownie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1593 z póź. zm.).