Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zapytanie ofertowe - Totem multimedialny

2020-04-29 // Oglądano: 366 // Wstecz

Czarny Dunajec, 29.04.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Czarny Dunajec zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym trwałej instalacji totemu multimedialnego wraz z oprogramowaniem w centrum miejscowości Czarny Dunajec zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, kosztorysem i prawomocnym zgłoszeniem robót w ramach projektu pt. Odkrywanie poprzez udostępnianie – poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

1.       Zamawiający:

Gmina Czarny Dunajec

z siedzibą: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu

ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

tel. 182613512

e-mail: gmina@czarny-dunajec.pl

NIP: 7352843273, REGON 491892162

 

2.      Przedmiot zamówienia:

Trwała instalacja totemu multimedialnego wraz z oprogramowaniem w centrum miejscowości Czarny Dunajec zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, kosztorysem i prawomocnym zgłoszeniem robót projektu pt. Odkrywanie poprzez udostępnianie – poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zakres w szczególności obejmuje:

­         Montaż totemu

­         Wykonanie niezbędnych pomiarów

­         Uruchomienie systemu

Dokładny zakres prac przedstawiono w załączonej dokumentacji tj. Przedmiar, zgłoszenie budowlane, dokumentacja projektowa.

Minimalne parametry jakie musi spełniać totem multimedialny:

- ekran dotykowy o przekątnej  49 cali

- komputer PC

- dysk 500 GB HDD

- rozdzielczość 1920x1080 pikseli, jasność 1000cd/m2

- głośniki stereo

- łączność WiFi

- internetowa karta sieciowa

- obudowa zewnętrzna wykonana ze stali matowej, odporna na warunki atmosferyczne

- stopień szczelności min. IP 65

- układ wentylacyjno grzewczy

- odporny na akty wandalizmu

- szyba hartowana zabezpieczająca ekran, IK10

Realizacja powinna być zgodna z załączoną dokumentacją tj. przedmiarem, projektem oraz zgłoszeniem

Gwarancja na zainstalowane urządzenie minimum 3 lata od daty odbioru końcowego.

 

3.       Cel zapytania:

Celem udzielenia zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który wykona trwałą instalację totemu multimedialnego wraz z oprogramowaniem w centrum miejscowości Czarny Dunajec zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, kosztorysem i prawomocnym zgłoszeniem robót w ramach projektu pt. „Odkrywanie poprzez udostępnianie – poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji” w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Szczegółowa dokumentacja dotycząca ww. mikroprojektu jest dostępna w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Józefa Piłsudskiego 2.

 

4.       Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 roku z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu zakończenia ze względu na nieprzewidziane okoliczności realizacyjne.

 

5.       Warunki zamówienia:

Na podstawie umowy z podmiotem prawnym po przeprowadzeniu stosownej analizy rynku i wyborze.

 

6.       Płatność:

Na podstawie faktur. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za przedmiot umowy.

 

7.       Sposób przygotowania oferty:

a)     Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

b)      Cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto należy podać w walucie PLN.

c)      Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

d)     Oferta powinna być podpisana, posiadać datę sporządzenia oraz dane Oferenta. W przypadku podpisywania oferty przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania ofert.

 

8.       Kryterium oceny i sposób przyznawania punktacji:

Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował kryterium całkowita cena ofertowa brutto– 100%

Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty cenowej kartę katalogową ze specyfikacją techniczną Totemu przewidzianego do instalacji w  ramach niniejszego zapytania.


9.       Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 11.05.2020 r. do godz. 15.30 (godziny pracy Urzędu 7.30 -15.30)

 

10.   Miejsce i sposób składania ofert:

a)       Drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail Zamawiającego – wglowacz@czarny-dunajec.pl

b)      Osobiście w siedzibie, pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu,

ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec. Decyduje data wpływu oferty.

 

11.   Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Informatyk Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu  Wojciech Głowacz  tel. 182613543 e-mail: wglowacz@czarny-dunajec.pl

 

12.   Inne informacje:

Zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stąd Oferentowi nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego, w przypadku unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta pod warunkiem akceptacji jej wszystkich postanowień przez Oferenta. Niniejsze zapytanie nie jest również ofertą handlową o której mowa w kodeksie cywilnym czy też w innych przepisach właściwych.

 

Kody CPV dla zapytania ofertowego:

79421100-2 Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

 

 

Załączniki:

1.       Formularz ofertowy

 


pdfFormularz ofertowy TOTEM MULTIMEDIALNY
Dodano: 2020-04-29 14:20:58Pobrano: 129 // 1.14 MB
pdfPrzedmiar - montaż totemu
Dodano: 2020-04-29 14:21:26Pobrano: 138 // 0.71 MB
pdfProjekt
Dodano: 2020-04-29 14:21:28Pobrano: 216 // 7.75 MB
pdfZgłoszenie
Dodano: 2020-04-29 14:21:28Pobrano: 186 // 0.86 MB