Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zaproszenie na VIII sesję Rady w dniu 18 września 2007 roku

2007-09-11 do 2007-09-11 // Oglądano: 2085 // Wstecz
Z A P R O S Z E N I E


Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmianami )

z w o ł u j ę

VIII SESJĘ RADY GMINY w Czarnym Dunajcu na dzień 18 września (wtorek) 2007 roku o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady.
4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje Radnych.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2007 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmian w budżecie gminy na 2007 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2007 , Rady Gminy Czarny Dunajec Nr III/15/2006, z dnia 27 grudnia 2006 roku,
b) zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2007 rok,
c) przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „ Pieniążkowice - 3".
d) zmiany Uchwały Nr VII/74/2007 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie : zmiany załącznika do Uchwały Nr XV/145/2004 z dnia 31.03.2004 r. w sprawie : wniesienia aportów do spółki Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o . o.
e) bezprzetargowego zbycia nieruchomości,
f) bezprzetargowego zbycia nieruchomości,
g) wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec.
h) zadeklarowania uczestnictwa przez Gminę Czarny Dunajec w Projekcie instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gmin Powiatu Nowotarskiego oraz zaciągnięcia zobowiązania na realizację tego projektu , o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2007 rok.
8. Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Ponadto informuję , że protokół z VII sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu w biurze Rady ( pokój Nr 42 - II piętro).


Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Dunajec
Palenik Beata