Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZARNY DUNAJEC wg stanu na dzień 31 października 2007 roku

2007-11-16 do 2007-11-16 // Oglądano: 2433 // Wstecz
I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
GMINY CZARNY DUNAJEC
według stanu na dzień 31 października 2007 roku,
sporządzona w terminie do 15 listopada 2007 roku 


I. Składniki mienia komunalnego:


1. Grunty, w tym współwłasność z innymi gminami podhalańskimi w gruncie zakupionym przez Podhalański Związek Gmin w Nowym Targu 

2. Budynki :
 • budynek administracyjny
 • budynek przedszkola
 • budynki szkolne
 • budynki mieszkalne
 • remizy strażackie
 • budynki dworcowe w Czarnym Dunajcu i Podczerwonem
 • budynek administracyjny Nr 2 (po byłej aptece - przy ulicy Piłsudskiego)
 • budynek w Piekielniku /ośrodek zdrowia/
 • budynki ośrodków zdrowiabudynek tzw. Dworek w Czarnym Dunajcu
 • Gmina jest właścicielem 49/100 części nieruchomości przy ulicy Kmietowicza w Czarnym Dunajcu / współwłasność z Parafią w Czarnym Dunajcu/.
3. Budowle :
 • wodociąg w Czarnym Dunajcu
 • zabudowania cempingu
 • oświetlenie uliczne
 • boiska sportowe (ze względu na brak ich wartości nie wprowadzone do ewidencji księgowej)
4. Środki transportu:
 • Autobus , gimbus i samochód bus w Gminnym Zespole Oświatowym,
5. Maszyny i urządzenia:
 • komputery i drukarki
 • kopiarki
 • faks
 • centralka telefoniczna
 • autoklawy zakupione do Ośrodków Zdrowia w Czarnym Dunajcu, Chochołowie, Ratułowie i Odrowążu
 • unit dentystyczny zakupiony do ośrodka zdrowia w Ratułowie
 • wykaszarka i pilarka do lasu
 • zgrzewarka zakupiona do ośrodka zdrowia w Piekielniku
6. Wyposażenie :
 • Meble biurowe i szkolne
 • Maszyny biurowe
 • Księgozbiór
7. Wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie komputerów
8. Inwestycje rozpoczęte , w tym obiekty nowobudowane jak; szkoła w Czarnym Dunajcu, sale gimnastyczne w Cichem i Załucznem 
9. Środki pieniężne na kontach bankowych

II. Udziały w spółkach

Gmina posiada udział w spółce Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Nowym Targu.
Udział ten wynosi - 33.941 udziałów o łącznej wartości 16.974.000 złotych

III. Zmiany w okresie od 1 listopada 2006 r. do 31 października 2007 roku :

1.W w/w okresie dokonano następujących zmian w środkach trwałych:
 • Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego
 • Zakończenie budowy budynku Ośrodka zdrowia w Chochołowie oraz przekazanie go w użytkowanie do SGZPOZ w Czarnym Dunajcu. ( w Urzędzie Gminy pozostaje ewidencja pozabilansowa)
 • Zakończenie budowy i przekazanie do użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Ratułowie
 • Zakończenie budowy i przekazanie do użytkowania budynku szkolnego w Czerwiennem. Ze względu na fakt że szkoła budowana była przy udziale Stowarzyszenia Przyjaciół Szkól Katolickich w Częstochowie wartość zostanie wprowadzona do inwentarza po podpisaniu umowy notarialnej, w której zostaną określone procentowe wartości inwestycji. Sprzedaż działek i budynków magazynowych w Czarnym Dunajcu
 • Sprzedaż działki i starego budynku szkoły w Załucznem
 • Likwidacja basenu w Czarnym Dunajcu
 • Zakup działki w Cichem
 • Zakup komputerów, drukarek i kserokopiarek, oraz kasacja zużytego sprzętu komputerowego
IV. Stan prawny:

W większości mienie komunalne zostało nabyte z mocy ustawy tj. w wyniku komunalizacji
mienia.

Nieodpłatnie gmina otrzymała :
- Tereny i budynki po PKP w Czarnym Dunajcu , Podczerwonem , Koniówce i w 
Chochołowie 
- Budynki i parcele Ośrodków Zdrowia w Chochołowie ,Czarnym Dunajcu i Odrowążu.
- Część majątku nabyta została na podstawie umów cywilno-prawnych 

W dalszym ciągu nie jest uregulowany stan prawny większości budynków szkolnych, 
ze względu na koszt przeprowadzenia tej regulacji. 
Zestawienie gruntów gminnych wg. powierzchni i stanu prawnego zostało podane w 
załączniku Nr 5

IV. Sposób zagospodarowania:

1.Grunty :
Zagospodarowanie gruntów przedstawia tabela Nr 6 
2.Lasy:
Las „Baligówka" w Czarnym Dunajcu pozostaje w bezpośredniej administracji Sołectwa 
Czarny Dunajec. Pod nadzorem Leśniczego z Nadleśnictwa Nowy Targ prowadzona jest 
planowa gospodarka leśna. 
3.Budynki:
Dzierżawione są : budynek po starym ośrodku zdrowia w Czarnym Dunajcu , część budynku w którym mieści się Ośrodek Zdrowia w Piekielniku, część budynku ośrodka zdrowia w Czarnym Dunajcu., część budynku administracyjnego Nr.2 

V. Dochody z mienia - plan na 2008 rok:

Lp.

Wyszczególnienie 

Przewidywane wykon. 2007r

Plan 2008 rok

1.

Dzierżawy terenów i bud.w Czarnym Dunajcu100.000100.000

2.

Opłata wieczysta

16.417

16.417

3.

Dzierżawa terenów i budynków w Chochołowie25.00025.000

4.

Dzierżawa Rynku w Czarnym Dunajcu50.20052.200

5.

Dzierżawa terenu w Podczerwonem3.1003.100

6.

Dzierżawa bud. Ośrodka zdrowia w Piekielniku 39.70039.700

7.

Dzierżawa części budynku ul.Piłsudkiego18.59318.600

8.

Wynajem mieszkań komunalnych18.00015.000

9.
Wynajem mieszkań w budynkach szkolnych

122.400139.580

10.

Dzierżawa części budynku ośr.zdrowia Czarny Dunjec20.40020.400

11.

Pozostałe dzierżawy

41.100

45.500

12.

Sprzedaż drewna z lasu gminnego Cz.Duanjec410.000300.000

13.

Wynajem autobusów i busa

38.000

35.000

14.

Wynajem budynków szkolnych w czasie wakacji89.25215.

Sprzedaż mienia

2.202.30016.

Wodociąg w Czarnym Dyunajcu48.00048.000Razem:

3.242.462

858.497VI. Wykaz mienia - obrotowego
 • Środki pieniężne - konto bieżące gminy 2.216.737,26 złotych,
lokaty wolnych środków 5.500.000 złotych 
 • Księgozbiór 624.450 złotych, w tym księgozbiór w instytucji kultury - biblioteki 342.528 złotych
Załączniki do informacji - 
Nr 1 - mienie gminy w podziale na jednostki organizacyjne
Nr 2 - mienie jednostek oświata
Nr 3 - mienie jednostek Urząd Gminy
Nr 4 - zestawienie gruntów wraz i informacją stanie mienia 
Nr 5 - zestawienie gruntów wg.
Nr 6 - zagospodarowanie gruntów wg. powierzchni i stanu prawnego

pdfZałącznik Nr 1
Dodano: 2011-04-05 20:31:59Pobrano: 932 // 0.06 MB
pdfZałącznik Nr 2
Dodano: 2011-04-05 20:34:25Pobrano: 952 // 0.06 MB
pdfZałącznik Nr 3
Dodano: 2011-04-05 20:35:06Pobrano: 971 // 0.06 MB
pdfZałącznik Nr 4-1
Dodano: 2011-04-05 20:36:42Pobrano: 897 // 0.09 MB
pdfZałącznik Nr 4-2,3
Dodano: 2011-04-05 20:39:04Pobrano: 955 // 0.07 MB
pdfZałącznik Nr 5
Dodano: 2011-04-05 20:39:26Pobrano: 990 // 0.06 MB
pdfZałącznik Nr 6
Dodano: 2011-04-05 20:40:04Pobrano: 881 // 0.06 MB